تبلیغات
علم سرا - مطالب آذر 1397

لیست پایان نامه های دانلودی


پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی خصوصیات زیستی جنس ماده مارمولک جکوی دم پخ بدریاگای
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارزیابی همبستگی فنوتیپی ژنوتیپی صفات اگرومورفولوژیکی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی نقش لیکوپن بر کاهش کلسترول خون موش نر آزمایشگاهی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای مولد آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بیان وتخلیص پروتئین نوترکیب DR2418 داینوکوکوس رادیودورانس
پایان نامه  رشته زیست شناسی : مقایسه¬ خصوصیات سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد
پایان نامه  رشته محیط زیست : ارزیابی ریسک زیست محیطی در انبار شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی
پایان نامه  داروسازی: پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثر موقعیت جغرافیایی و موقعیت تشکیل بذر بر روی سنبله
 پایان نامه  : بررسی اثر عصاره برگ زیتون و ترکیب اصلی آن(اولئوروپئین) بر سمیت سلولی ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلول¬های PC12
 پایان نامه  : ارتباط چندشکلی GSTO2 با کاتاراکت
 پایان نامه  : بررسی اثر عصاره صبرزرد بر تغییرات ایجاد شده ناشی از دیابت القایی موش صحرایی ماده
 پایان نامه  : بررسی کارایی و مکانیسم تأثیر اوجنول در تعدیل فعالیت خودبخودی
 پایان نامه  : بررسی تأثیر بربرین بر روی آسیب¬های عملکردی و بافتی پانکراس
 پایان نامه  : تاثیر عصاره آبی و الکلی گل گیاه ریواس بر فشار خون موش صحرایی نر
 پایان نامه  : مطالعه تغییرات آپوپتوتیک سلول های سرطانی سینه موش های صحرایی ماده
پایان نامه : اثرعصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر
 پایان نامه : بررسی اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر جوانه زنی، رشد دانه رست ها و میزان رنگیزه های فتوسنتزی Melissa officinalis،Valeriana officinalis و Mentha piperita
پایان نامه  : بررسی اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر فلور باکتریایی روده فیل ماهیان جوان (Huso huso)
پایان نامه : بررسی ارتباط پلی مورفیسم های پروموتر ژن GKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده
پایان نامه : بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت
 پایان نامه  : بررسی تاثیر آلدوسترون در بهبود کیفی جنین های حاصل از تخمک های منجمد شده (انجماد شیشه ای) گوسفند
 پایان نامه  : بررسی تاثیرspp. Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته
پایان نامه  : بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR
 پایان نامه : بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
پایان نامه  : بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان
 پایان نامه  : بررسی میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش Swim-up در زمان های مختلف
پایان نامه  : پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار
 پایان نامه  : تاثیر عصاره برگ گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-1در موش های صحرایی دیابتی (نوع1)
پایان نامه : تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea با استفاده از منبع نیتروژنی بومی ( ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا ) به روش فرمانتاسیون میکروبی
 پایان نامه  : تولید نوروسفر از سلول¬های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان
 پایان نامه  : جداسازی و تهیه تک کلون های القاء کننده پرحساسیتی دیررسDTH) ) از لیشمانیا ماژور و ارزیابی آن ها به صورت in vitro و invivo در مقایسه با لیشمانین
 پایان نامه : جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک خلیج فارس، منطقه ساحلی استان بوشهر
 پایان نامه  : شناسایی گونه ها و برآورد باردهی جوامع پریفیتونی در دریاچه ی زریبار با هدف تعیین کیفیت آب
پایان نامه : کلونینگ و بیان ژن آنزیم ال-آسپاراژیناز باکتری E. coli جهش یافته و مقایسۀ خواص این آنزیم با نوع native آن
 پایان نامه  : مطالعه ی باکتری های بی هوازی هالوفیل احیا کننده نیترات مولد بیوسورفکتانت از نفت خام ایران
پایان نامه  : اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته سجافی پشتی موش های صحرایی
 پایان نامه : اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی
پایان نامه : اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی
 پایان نامه  : اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر نقص حافظه فضایی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش¬های صحرایی بالغ
پایان نامه  : بررسی ارتباط چند شکلی ژنتیکی ژن هایCAT C-262T وNQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کلیه
 پایان نامه  : بررسی ارتباط چند شکلی های ژنتیکی CAT C-262T و NQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کبد


متن کامل در سایت:
 40y.ir


لیست پایان نامه های دانلودی


 پایان نامه رشته زیست شناسی : مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد
 پایان نامه  رشته زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 پایان نامه  رشته زیست شناسی با موضوع آلودگی هوا
 پایان نامه  رشته زیست شناسی درباره گیاه مرزه
 پایان نامه  رشته زیست شناسی در مورد انتروباکتریاسه
 پایان نامه رشته زیست شناسی :بررسی ارتباط تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی یوروپاتوژن
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثرات میکروبی اسانس آویشن و نعناع بر روی پنیر
پایان نامه  رشته زیست شناسی : پراکنش وتنوع قارچMacrophomina phaseolina (Tassi) Goid
پایان نامه رشته زیست شناسی : بررسی اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر به خاطر آوری و بازتثبیت حافظه های نزدیک و دور
 پروژه زیست شناسی : بررسی اثرات پروپرانولول روی بازتثبیت حافظه ترس در رت: ارزیابی شدت و سن حافظه
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارزیابی پتانسیل بیوالکتروژنیک باکتری های موجود در پساب صنعتی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی بیان پروتئین جنینی دخیل در رشد و نمو DPPA2
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی مقاومت نسبت به نالیدیکسیک اسید و مطالعه مولکولی آن
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثرمصرف توام دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه بر حافظه
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D با سرطان پستان
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارتباط پلی مورفیسم Tru9I گیرنده ویتامین D با سرطان پستان
پایان نامه  رشته زیست شناسی : اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین
پایان نامه  رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسائی اندوفیت¬های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثرات غلظت¬های مختلف سدیم کلرید بر کشت بافت بنفشه آفریقایی
پایان نامه  رشته زیست شناسی با موضوع ژیاردیا لامبلیا تک یاخته تاژک دار روده ای
پایان نامه  رشته زیست شناسی : شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا
پایان نامه  رشته زیست شناسی :جداسازی و شناسایی باکتریهایی با توان تولید اگزوپلی ساکارید
پایان نامه  رشته زیست شناسی :مطالعه چرخه تولید مثلی ماده در افعی زنجانیVipera albicornuta (مراحل اووژنز)
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثر آنتی میکروبی و آنتی ااکسیدان عصاره گالبانوم
پایان نامه  رشته زیست شناسی : کاربرد تکثیر دایره ای چرخان برای تشخیص سریع کلادوفیالوفورا بانتیانا
پایان نامه  رشته زیست شناسی با موضوع گیاهان دارویی
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقایی Saintpauia ionantha
پایان نامه زیست شناسی : بررسی همراهی پلی¬مورفیسم¬های شایع ژن های P53 و PAI1 با بیماری اندومتریوز
پایان نامه  رشته زیست شناسی : مطالعه ارتباط موتاسیون های ژن های VDR و VEGF با سقط مکرر در زنان
پایان نامه  رشته زیست شناسی :بررسی مورفولوژی و میکروسکوپی قارچ¬های مولد مایکوتوکسین
پایان نامه  رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات از پساب دفعی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : تشخیص برخی از سرووارهای سالمونلا انتریکا به کمک Multiplex PCR
پایان نامه  رشته رشته زیست شناسی : بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ-های مجموعه ژنی بتاگلوبین
پایان نامه  رشته زیست شناسی :طراحی، انالیز بیوانفورماتیکی، همسانه سازی و بیان مولتی توپ انتی ژن
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثر رسوراترول در آسیب بیضوی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : تعیین و شناسایی فون ماهیان خلیج گرگان
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی باکتری سالمونلا تیفی در سالاد به وسیله روش LAMP-PCR
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارزیابی استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع دو تحت درمان
پایان نامه  رشته زیست شناسی : انگلهای آبزیان و بیماریهای مشترک با انسان
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارزیابی بیان ژنهای λ-Red در سویه های E.coli, Vibrio Cholerae
پایان نامه  رشته زیست شناسی :بررسی افزایش میزان میکرو RNAی21 در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده


متن کامل در سایت:
 40y.ir