آموزش نیروی انسانی/پایان نامه آموزش ضمن خدمت و رضایت شغلی

فرآیند آموزش نیروی انسانی

هدف از آموزش کارکنان افزایش دانش و مهارت های شغلی کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمان می باشد. این اهداف هنگامی مفید و موثر خواهد بود که نیاز سنجی بر اساس واقعیت طراحی واجرا شده باشد. فرآیند آموزشی نیروی انسانی در سازمان ها شامل تعیین نیازهای آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، اجرای برنامه و ارزشیابی می باشد (Tavakoli, 2010, p 79).

  • تعیین نیازهای آموزشی(نیازسنجی)

نیاز یک مفهوم عمومی است که در زمینه های مختلف کاربرد نسبتاً وسیعی دارد و تعاریف متعددی از آن ارائه می شود. این تعاریف اگرچه همگی یک نوع مفهوم یا احساس مشترکی را انتقال می دهند. با این وجود از مناظر و ابعاد مختلف و بعضاً متفاوتی به آن می نگرند. بطور کلی برداشت ها و تعاریف ارائه شده از نیاز را می توان به چهاردسته طبقه بندی کرد :

نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب

نیاز به عنوان یک خواست یا ترجیح

نیاز به عنوان یک عیب یا کاستی

نیاز به عنوان یک برداشت ترکیبی

«نیاز آموزشی عبارتست از تغییرات مطلوبی که در فرد و یا افراد یک سازمان از نظر دانش، مهارت و یا رفتار به وجود آید تا افراد مزبور بتوانند وظایف و مسئولیت های مربوط به شغل خود را در حد مطلوب و قابل قبول و منطبق با استانداردهای کاری انجام دهند و در صورت امکان زمینه های رشد و تعالی کارکنان را در ابعاد مختلف به وجود آورد»( همان منبع، ص 80-79).

تعیین نیازهای آموزشی، نقطه آغاز هرگونه فعالیت آموزشی است که نقش و تاثیر فراوان در اثربخشی ونیز فراهم آورندن منایی برای ارزیابی و تصمیم گیری در زمینه های مختلف آموزشی دارد. در فرآیند آموزش و بهسازی نیروی انسانی هیچ وظیفه ای مهم تر از انجام نیازسنجی آموزشی دقیق وجود ندارد. نیاز سنجی به یک فرآیند یا جریان اشاره دارد که نتیجه آن عبارتست از مجموعه ای از نیازها که بر اساس اولویت تنظیم شده اند و باید برا ی کاهش یا برطرف کردن آنها اقدامات اساسی صورت پذیرد. تعیین احتیاجات آموزشی عبارت است از تشخیص دادن کمی وکیفی که بایستی با استفاده از برنامه آموزش و کارآموزی در نحوه انسجام دادن فعالیت های کارمند به وجود آید تا بهترین نتیجه از کار او حاصل شود.

دکتر میرکمالی راههای نیازسنجی آموزش را به شرح زیر بیان می دارد :

1- در نظر گرفتن اهداف سازمان و سنجش وضع موجود

2- نظرخواهی از مدیران و سرپرستان ودست اندرکاران

3- طراحی الگوی مشاغل شایسته و موفق

4- تجزیه و تحلیل طرز انجام وظایف و مسئولیت ها وشغل ها

5- بررسی مراحل اجرایی کارها (به صورت طولی وعرضی)

6- تشریح وتفسیر نتایج هر مرحله، در این مرحله مهارت ها و دانش  تعیین شده و سایر عوامل موثر بر اثر بخشی وکارایی تعیین می شود(سادات، 1387، ص 25).

2-1-24- اهداف نیاز سنجی

1- فراهم سازی اطلاعات برای برنامه ریزی : از طریق فرایند نیازسنجی اهداف و مقاصد برنامه مورد شناسایی قرار می گیرند، اقدامات ضروری برای اجرای برنامه ها مشخص می شوند. از سوی دیگر اطلاعات حاصل از نیاز سنجی ماهیت و نوع برنامه ها را نیز مشخص سازد.

2- ارزیابی و سنجش : نیاز سنجی فرایند ارزیابی اولیه برای اجرای برنامه های آتی است. برای اجرای طرح خاص یا برنامه مشخص، ابتدا از زمینه ویژه ای که برنامه و یا طرح باید در آن اجرا شود مورد سنجش واقع می شود، پس از بررسی، وضعیت نتایج در برنامه ها منعکس می شود و پس از اجرای برنامه و ارزشیابی از آن، نتایج حاصله با وضعیت اولیه مورد مقایسه قرار می گیرد.

3- پاسخگو و مسئول کردن  موسسات و نظامهای آموزشی

4- تشخیص و یا شناسایی ضعف ها و مسائل و مشکلات اساسی سازمان یا نظام

5- رشد و توسعه سازمان وکارکنان

6- استفاده بهینه از منابع وامکانات

به اعتبار مسائل مطرح شده است که نیاز سنجی به مدیران و برنامه ریزان کمک می کند تا در بین تمامی خواسته ها ونیازها، آن دسته ای را مورد توجه قرار دهند که از اولویت ویژه ای برخوردار بوده، منابع و امکانات نیز پاسخگوی آنها باشد. بنابراین می توان گفت نیاز سنجی حداکثر استفاده از منابع موجود در جهت تحقق هدف های مهم و با ارزش را امکان پذیر می سازد (Samieei, 2011, p 153).