ابعاد اعتماد/پایان نامه تداعی برند بر اعتماد مشتریان

ابعاد اعتماد

وندی(2000) بیان می‎‎کند که اعتماد یک سازه چند بعدی است. پدیده اعتماد را از ابعاد مختلف می‎‎توان مورد توجه قرارداد؛ به نحوی که اعتماد بر پایه این ابعاد شکل می‎‎گیرد ازاین نقطه نظر اعتماد بر پایه پنج بعد استوار است، شامل صداقت (درستی و پاکی)؛ شایستگی (داشتن مهارت و دانش زمینه فنی و رابط انسانی)؛ ثبات یا پایداری( قابلیت اعتماد، توان پیش بینی و قضاوت خوب هنگام رویارویی با اوضاع و شرایط مختلف)؛ وفاداری (حفظ آبرو و حیثیت)؛ رو راستی(تبادل نظر و دادن اطلاعات به صورت آزاد). (مرتضوی و همکاران، 1393، ص171)

2-6-3 اعتماد مبتنی بر شناخت و مبتنی بر احساس

شناخت عبارت است از مطالعه چگونگی تفسیر مغز از اطلاعاتی که به وسیله حواس گوناگون انسان جمع آوری می‎‎شود. انسان برای معرفی جهان پیرامون خویش به مغز خود باید حقیقت آن را کشف و احساس کند و از طریق سیستم های عصبی آن را به مغز منتقل می‎‎سازد، روشی که به طور سنتی به آن احساس می‎‎گویند. شناخت عبارتند از روش انتخاب، سازماندهی و تفسیر احساسات و اطلاعات جمع آوری شده از محیط که از طریق سیستم اعصاب به مغز منتقل می‎‎شود. احساس و شناخت در تجربه هروز انسان به و طور مرتب به صورت یک پدیده آمیخته با هم عمل می‎‎کنند. شناخت تنها از طریق حواس ایجاد نمی شودبلکه تجربه های استثنایی و انتظارات منحصر به فرد نیز موجب ایجاد شناخت در انسان می‎‎شود. امکان عدم شناخت نیز وجود دارد و ممکن است در هر نقطه ای در فاصله کشف و حس پدیده ها و تفسیر شناختی آن در مغز اتفاق می‎‎افتد.افراد در روابط اعتمادی خود احساس ایجاد می‎‎کنند و توجه و علاقه حقیقی در جهت منافع شخص مقابلشان ابراز می‎‎کنند، و باور دارند که این احساسات دو جانبه می‎‎باشد. در نهایت احساسات پیوند افراد است که پایه و اساس را برای اعتماد ایجاد می‎‎کند. اعتماد بین فردی می‎‎تواند بر نتایج ابعاد روانی – اجتماعی مثل سطح تعارض بین فردی در روابط میان وظیفه ای اثر گذارد. اعتماد شامل دو بعد شناختی و احساسی می‎‎باشد. اعتماد مبتنی بر شناخت از یک پایه منطقی برای اعتماد به شخص دیگر منتج می‎‎گردد. شاخص های اعتماد مبتنی بر شناخت به صورت زیر بیان می‎‎گردد:

بیشتر افراد به هم اطمینان و ارادت دارند، شغل فرد مقابل، به رفتار حرفه ای و تخصص نزدیک است. اعضا به صلاحیت و آمادگی فرد مقابل تردید دارند، افراد می‎‎توانند در فعالیتهای جاری به هم اطمینان کنند، کارهای مرتبطی که اعضا انجام می‎‎دهند، باعث قابل اعتماد تر شدنشان می‎‎شود.

در مورد اعتماد مبتنی بر احساس نیز همین طور است. اعتماد مبتنی بر احساس حمایتی برای مدیران و جستجوی فعالانه برای فرصت های موجود در  مواجه با نیاز های کاری می‎‎باشد. اعتماد مبتنی بر شناخت و مبتنی بر احساس بالاتر، سطوح پایین تری از تعارض مخرب را روابط میان وظیفه ای را نشان می‎‎دهد. و همچنین اعتماد مبتنی بر شناخت و مبتنی بر احساس بالاتر شرایط هدایت کننده ای را برای توسعه تعارض سازنده ایجاد می‎‎کندو با افزایش اعتماد مبتنی بر شناخت احساس، تعارض سازنده بین آنها افزایش خواهد یافت. (مرتضوی و دیگران، 1393، ص173)