ابعاد تعهد سازمانی،پایان نامه ارتباط غنی سازی شغلی با رضایت شغلی

ابعاد تعهد سازمانی:

اگرچه تعاریف متعددی از تعهد سازمانی در ادبیات موضوع یافت می‌شود ولی هر یک از سه موضوع کلی دلبستگی عاطفی (تعهد عاطفی). ، درک هزینه‌ها (تعهد مستمر). و احساس تکلیف (تعهد هنجاری). را منعکس می‌کند. (آلن و مایر، 1990).

تعهد عاطفی: به وابستگی عاطفی، همانند‌سازی فردی و دلبستگی کارکنان به سازمان اشاره می‌کند. تعهد عاطفی به عنوان دلبستگی عاطفی و تعلق خاطر برای انجام کار و تمایل به ماندن جهت ادامه اشتغال در سازمان تعریف می‌شود.

تعهد مستمر: به مزایا و امتیازاتی که کارمند با ترک سازمان از دست می‌دهد اشاره می‌کند. تعهد مستمر مبتنی بر هزینه‌های ناشی از ترک سازمان است که در این رابطه هرچه سرمایه‌گذاری کارکنان بیشتر باشد، احتمال ترک خدمت توسط آنان کمتر خواهد بود.

تعهد هنجاری: به احساس التزام کارمند به باقی ماندن در سازمان اشاره می‌کند. در این بُعد از تعهد، افراد ادامه خدمت و انجام کار در سازمان را وظیفه، تکلیف و مسئولیت خود می‌دانند تا بدین‌وسیله دین خود را نسبت به سازمان ادا نمایند.

(جدول2 ـ 2 ). تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد

تعهد سازمانیابعاد سه‌گانه تعهدمتغیرها
تعهد عاطفی1 ـ ویژگی‌های شخصی و جمعیتی (سن، تحصیلات، جنس و …).

2 ـ ویژگی‌های ساختاری (رسمیت، تمرکز، مشارکت، مالکیت و …).

3 ـ ویژگی‌های شغلی(ابهام نقش، تعارض و …).

4 ـ تجربیات کاری (اجتماعی شدن و اثرپذیری).

تعهد مستمر1ـ اندوخته‌ها و فراهم بودن فرصت‌های شغلی
تعهد هنجاری1 ـ یاداشت‌های سازمان

2 ـ سرمایه‌گذاری‌های سازمان برای فرد

3 ـ درونی شدن هنجارها

هانت و مورگان تعهد سازمانی را در دو بُعد خرد و کلان مورد توجه قرار داده‌اند. تعهد در بُعد خرد عبارت است از تعهد به گروه‌های کاریك سرپرستان و مدیریت عالی می‌شود و تعهد در بُعد کلان که عبارت است از تعهد به سازمان به عنوان یک مجموعه و یک سیستم . براین اساسك تعهد در سطح خرد لزوماً معادل تعهد در سطح کلان نیست و چه بسا وجود تعهد قوی در سطح خرد به تعهد پایین در سطح کلان منجر شود. (مشبکی، 1376،ص179).