ابعاد عملکرد صادرات-پایان نامه درمورد عملکرد صادراتی شرکتها

محققان ابعاد عملکرد صادرات را در تحقیقات مختلف به اشکال مختلف بیان کردند ،  جدول 2-3 خلاصه ای از ابعاد عملکرد صادراتی را از دیدگاه محققان مختلف بیان می کند.

جدول 2-3) ابعاد عملکرد صادرات از دیدگاه محققان مختلف

محقق یا محققینابعاد عملکرد صادراتیعملیاتی کردن تعریف عملکرد صادراتی:

اقتصادی              استراتژیکی                به طور کلی

کاوسگیل و زوو (1994)اقتصادی، استراتژیکیفروش،                              میزان دسترسی به               رضایت مندی،

میزان سود دهی،                         اهداف                     موفقیت، ادراک

رشد فروش

زوو و همکاران (1998)مالی، استراتژیکی، رضایتمندی از صادراتحجم فروش،                      رقابت پذیری،                  رضایتمندی،

سود دهی،                          موقعیت استراتژیک،        موفقیت، ادراک

نرخ رشد                            سهم بازار                        انتظار از موفقیت

شوهام و همکاران (1998)فروش صادراتی، سودتراکم صادراتی،

سهم بازار،                               _                           رضایت مندی

سود دهی

استیلز (1998)(بدون بعد خاصی)میزان سود دهی،                       میزان دسترسی                  موفقیت،

رشد فروش                                   به اهداف                    رضایتمندی

لوگاس و همکاران (2004)رضایتمندی از عملکرد، بهبود در میزان صادرات، عملکرد مورد انتظار–                                              –                  رضایتمندی از  فروش،

سود دهی،

عملکرد کلی

لاگوس و همکاران (2005)عملکرد مالی و استراتژیکی صادرات، عملیات صادرات، عملکرد کلیحجم فروش،                      تاثیر صادرات بر                رضایتمندی از

سود دهی،                           رقابت پذیری،                     سهم بازار،

نرخ رشد                            موقعیت استراتژیک             عملکرد کلی

دیامانتوپولوس و سینگوا (2006)فروش، سود، عملکرد کلی و رقابت پذیری، رضایتمندی از صادراتتراکم فروش صادراتی،                                          رضایتمندی از

تراکم سود صادراتی،                          –                  فروش صادراتی،

میزان سود دهی نسبی                                                   سود دهی

 

2-8)مشوق ها و محرکهای صادراتی:

روند جهاني شدن تجارت موجب مي شود كه شركت ها به تدريج در فرآيند صادرات درگير شده و به بازارهاي جهاني روي آورند. البته بايد در نظر داشت كه انگيزه ها و محرك هاي شروع به صادرات براي شركت هاي مختلف متفاوت مي باشد. در بررسي هاي مربوط به انگيزه هاي صادراتي كه بر تصميم شركت ها بر شروع فعاليت هاي صادراتي و يا حفظ و تداوم اين فعاليت ها تأثير مي گذارد، مي توان دو رويكرد را دنبال نمود. اولين رويكرد در رابطه با اين موضوع است كه آيا تصميم به صادرات در ابتدا توسط عوامل داخلي شركت اتخاذ مي گردد يا اينكه اين تصميم منشأ خارجي دارد. نتايج نشان مي دهند كه بيشتر شركت ها اهميت محدود و اندكي را براي محرك هاي صادراتي كه به واسطه سياست هاي صادراتي دولت قائل مي گردند. با اين حال بايستي به ياد داشت

كه در ادبيات مربوط به بازاريابي صادراتي نقش دولت به عنوان يك عنصر كليدي در تصور مدير از بين المللي شدن شركت (وارد شدن به فرآيند صادراتي يا وارد نشدن) در نظر گرفته شده است، چه اين نقش به نظر مديران بازدارنده باشد، چه نقشي تسهيل كننده ( هوشمند و همکاران، 1389).

محرك هاي صادراتي از ديد برخي از محققين به عنوان مهم ترين و پوياترين عناصر در تعيين رفتار صادراتي شركت ها مطرح گرديده اند. در ادبيات بازاريابي صادراتي چند تئوري وجود دارد كه به تشريح محرك هاي صادرات مي پردازد. انگيزش به همراه تجربه، رشد، نوع شركت و رفتارهاي صادراتي مهم ترين متغيرهايي هستند كه در رابطه با توسعه صادراتي مورد بررسي قرار گرفته است ( حسینی و همکاران، 1387).

در پاسخ به اين سؤال كه چه عواملي ممكن است شركت هاي كوچك و متوسط را تشويق به صادرات نمايد، تحقيقات زيادي  صورت گرفته است،  البته اولين كارها توسط  سیمونز و همکارانش انجام شد. يافته هاي اين

محققان  بيان مي كنند كه عناصر مؤثر بر آغاز فعاليت هاي صادراتي مي توانند در خارج از مرزهاي سازمان باشند

بنابراين پديده هاي خارجي از قبيل تغييرات محيطي يا ديگر آثار مشابه غيرمستقيم ممكن است توضيح دهنده محرك هاي صادراتي باشد. درحالي كه در مراحل بعدي صادركنندگان اثر [ عوامل داخلي و عيني را بيشتر مي دانند( Stoian et al, 2011).