ابعاد معنویت :/پایان نامه درمورد معنویت در محیط کار

ابعاد معنویت در محیط کار

سطوح مختلف معنویت در محیط کار شامل سطوح فردی، سازمانی،گروهی مورد بررسی قرار گیرد. عناوین مبسوط این سه سطح عبارتند از : معنا دار بودن کار(سطح فردی)، داشتن احساس مشترک (سطح گروهی) و سازگار بودن با ارزش ها و ماموریت سازمانی(سطح سازمان). (نیل و بنت، 2000)

معنا دار بودن کار: یکی از ابعاد اساسی و بنیادین معنویت در سازمان، احساس معنا دار بودن و هدف داشتن در کار است. این بعد بر چگونگی تعامل کارکنان با کار روزانه شان در سطح فردی، اشاره دارد. معنویت در محل کار در بعد فردی در بر گیرنده مفروضاتی است که در ذات شخص نهفته است و به شکل تمایل به درگیر شدن در فعالیت هایی است که به زندگی اش معنای بیشتری می دهد. از منظر این بعد، معنویت در سازمان تنها این نیست که کار مورد علاقه و چالش برانگیز باشد، بلکه باید در جستجوی معنا و هدفی عمیق تر در کار بود. (اشمس و دوچن،2000)

احساس مشترک: این بعد از معنویت کاری در سطح گروهی اتفاق می افتد و بر تعامل بین کارکنان و همکارانشان تاکید دارد. احساس مشترک در کار بر مبنای این اعتقاد قرار دارد که انسانها غالبا خودشان را مرتبط با دیگران می بینند و اینکه نوعی رابطه بین فطرت های اشخاص وجود دارد. اساس این اشتراک، وجود احساسی عمیق بین افراد، مثل احساس حمایت و مراقبت نسبت به همکاران است. این بعد از معنویت در برگیرنده ارتباط ذهنی و احساس معنوی بین کارکنان در تیم ها و گروههای سازمانی است.

امیرالمومنین نیز اصحابش را به همدلی و پشتیبانی از هم، فرا می خواند. ایشان در خطبه ای  پیش از جنگ به یارانش می فرماید: ” هر مردی از شما که هنگام ملاقات دشمن قوت قلب در خود احساس کرد و در یکی از برادرانش خوف و ترس را مشاهده نمود، باید به سبب برتری و دلیری که خدا به او عطا فرموده دشمن را از برادرش دفع نماید، همانطور که از خودش دفع مینماید.” (فیض الاسلام،1375هجری قمری،خطبه122). این کلام علاوه بر آنکه وجه تمایز جنگاوران مسلمان  نسبت به همتایانشان در لشکر کفر را بیان می کند به لزوم پشتیبانی کارمندان و کارگران از یکدیگر در محیط کار نیز اشاره دارد.

سازگاری با ارزش های سازمانی: سومین جنبه معنویت در سازمان احساس سازگاری بین ارزشهای شخصی فرد، با ماموریت واهداف سازمانش است. این بعد از معنویت نشان دهنده ی تعامل کارکنان با اهداف اصلی سازمان است. این جزء از معنویت در کار ، دربرگیرنده ی تعامل کارکنان با اهداف بزرگتر سازمانی است . مالفرس در بیان اهمیت سازگاری فرد با ارزش های سازمانی می گوید : فرد نباید برای سازمانی کار کند که در ارزش های سازمانی اش سهیم نیست(مافور،2000)

2-9- مفهوم معنویت در اسلام و مسیحیت و تفاوت های آن

معنویت از مفاهیمی به حساب می آید که بشر به خصوص در دوران فرامدرن توجه بیشتری را به آن مبذول داشته است.  لکن همواره بحث درباره منبع معنویت و به عبارت دیگر معنویت حقیقی و مجازی در محافل مختلف مطرح بوده است. در چند سال اخیر تبلیغات معنویت مسیحی باعث شده تا گرایش هایی به این نگاه به مفهوم معنویت صورت گیرد که با توجه به بدون چارچوب  بودن و منشاء نگرفتن معنویت مسیحی از منبع وحی حقیقی موجب ایجاد معنویت کاذب در ذهن برخی افراد شده است. ارزش و اعتبار معنویت در هر دین، نسبتی مستقیم با ارزش و اعتبار آن دین دارد. منابع دینی مسیحیت دارای آموزه های خلاف عقل است. به طوری که حتی مسیحیان نیز به آن اعتراف دارند. معنویتی که بخواهد از چنین منبعی منشاء بگیرد دارای انحرافات بسیاری می شود. این فرق اساسی بین معنویت در مسیحیت و اسلام است. یعنی معنویت به معنای سنتی آن، با توجه به ارزش منابع مسیحیت قابل قبول نیست و احیانا مخالف عقل است و نمی تواند طالب کمال را به سر منزل مقصود برساند. از طرفی معنویت امروزغرب، حتی از این نوع اتصال ضعیف به وحی محروم است. اما معنویت در اسلام برگرفته از آموزه های وحیانی اسلام است. فرهنگ اسلامی اینطوری نیست که بگویند یک بخشی از زندگیتان مادی است  و یک بخشی از آن معنوی، بلکه همه ابعاد زندگی از ازدواج و کار و درس خواندن  و حتی تفریح رفتن و خوابیدن اگر به آن معنای اصلی زندگی که انبیا آورده اند گره بخورد، همه می تواند معنویت باشد.