ابهام نقش:پایان نامه تعدیل گری خودکارآمدی برتعارض نقش

 ابهام نقش

نگرش های چند بعدی برای بررسی ابهام نقش با کار بدیان[1] و آرمناکیز[2] شروع شد و با کارها و مطالعات ساویر[3] وسین[4] (1996) ادامه یافت(نبوی و شهریاری، 1393).

استورا[5] (1377) معتقد است ابهام نقش مشخص نبودن نقش فرد در چهارچوب کار و گستره مسئولیت هایش و معین نبودن    هدف هایی که باید در تحقق آن ها بکوشد، است.

به عقیده ی کوپر (1373) ابهام نقش زمانی است که شخص از شغلی که به عهده گرفته اطلاع کافی نداشته باشد؛ بدین معنی که اهداف کاری وی چنانکه باید واضح نیستند و او نمی تواند بین اهداف و وظایف کاری خود و همکاران، مسئولیت هایی که به واسطه این کار به عهده گرفته و نقش خود در این میان پیوند درستی برقرار سازد.

ینگ کانگ[6]، ویکسی[7]، ایپنگ[8] و لو[9] (2014) معتقدند ابهام نقش زمانی است که اطلاعات شفاف در مورد: 1- انتظارات مرتبط با نقش، 2- روش های انجام انتظارات نقش، 3-پیامدهای عملکرد یا انجام نقش وجود ندارد.

به عقيده ي برخي از محققين انجام دهندگان نقش بايستي شش نوع اطلاعات اساسي داشته باشند، تا كمتر دچار ابهام نقش شوند. اول اينكه آنها بدانند كه چه انتظاراتي از آنان است، دوم اينكه بايستي از فعاليت هایي كه لازمه ي انجام اين انتظارات است، اطلاع داشته باشند. سوم اينكه انجام دهندگان نقش بايستي نتايج انجام فعاليت ها و رفتار با افراد ديگر را بدانند. چهارمين عامل اين است كه آنان از رفتارهایی كه پاداش يا مجازات دارند، مطلع باشند. پنجم اينكه آنان بايستي احتمال دريافت پاداش ها يا مجازات ها را براي رفتارها تشخيص دهند. عامل ششم كه دانستن آن براي انجام دهندگان نقش ها ضروري است، تعيين نوع رفتارهایی است كه نيازهاي شخصي آنها را ارضاء مي كند يا ناكام مي گذارد(سینایی، 1383).

به گفته جاکدیپ[10] انواع ابهام نقشی که ممکن است به وسیله متصدی نقش تجربه شود عبارت است از:

  • ابهام مسئولیت / انتظارات / اهداف: چه چیزی مورد انتظار است؟
  • ابهام روش انجام کار: چگونه کارها را انجام دهم؟ روش های دستیابی به اهداف سازمانی چیست؟
  • ابهام اولویت: کارها بایستی به چه ترتیبی و چه وقت انجام بگیرند؟
  • ابهام رفتار: در شرایط مختلف چه رفتاری را از من انتظار دارند؟ چه رفتاری منجربه نتایج مطلوب می شود؟)به نقل از حسنی، 1384).

ابهام نقش از دو جنبه می تواند بر عملکرد فرد تأثیرگذار باشد: اول آن که ابهام نقش سبب کاهش دستیابی به اطلاعات مناسب جهت ارزیابی عملکرد فرد براساس استانداردهای حرفه ای می گردد و دوم آن که طبق نظریه شناخت اجتماعی، دستیابی به سطوح بالای کارایی نیازمند آن است که فرد تصویری از کارایی داشته باشد؛ که در عمل، در حضور ابهام نقش هیچ کدام از این موارد به صورت شفاف مشخص نیستند(پیشگویی و رحیمی، 1393).

[1]Bedeian

[2]Armenakis

[3]Sawyer

[4]Sinqu

[5]Stora

[6]Yongkang

[7]Weixi

[8]Yipeng

[9]Liu

[10]Jaqdip