می 9, 2021

اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک

فهرست
عنوان صفحه
فصل یک: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۲ بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۴ ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۵ پرسش های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۶ تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۲ آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۳ آموزش ضمن خدمت کارکنان ……………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۳ انواع آموزش ضمن خدمت کارکنان …………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۳-۱ آموزش های ضمن خدمت با توجه به زمان………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۳-۲ آموزش ضمن خدمت بر حسب ماهیت……………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۴ تاریخچه آموزش ضمن خدمت در ایران…………………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۵٫ تاریخچه آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت آموزش و پرورش………………………………………. ۲۰
۲-۶٫ اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۷٫ اصول آموزش ضمن خدمت کارکنان……………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۸٫ آموزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………….. ۲۴
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
۲-۹٫ روش های آموزشی مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات…………………………… ۲۵
۲-۱۰٫ تاریخچه فاوا در آموزش پرورش ایران ۲۶ ……………………………………………………………
۲-۱۱٫ فناوری در آموزش ۲۷ …………………………………………………………
۲-۱۲٫ فاوا در آموزش و پرورش برخی از کشورهای دنیا ۲۸ ……………………………………………….
۲-۱۳٫ جایگاه فاوا در آموزش و پرورش ایران۲۹ ……………………………………………………………
۲-۱۴٫ آموزش ضمن خدمت معلمان و فاوا۳۰ ……………….………………………………………………
۲-۱۵٫ فناوری اطلاعات و ارتباطات۳۱ ……………………….………………………………………………
۲-۱۶٫ ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات۳۲ ………..……………………………………
۲-۱۷٫ کاربرد های فناوری اطلاعات و ارتباطات۳۳ ………………..…..……………………………………
۲-۱۸٫ کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات۳۴ …………..…..……………………………………
۲-۱۹٫ ارزشیابی آموزش ضمن خدمت کارکنان۳۵ ………………..…..……………………………………
۲-۲۰٫ الگوها و روش های ارزشیابی برنامه آموزش ضمن خدمت۳۷ ………………………………………
۲-۲۱٫ الگوی ارزشیابی اثربخشی کرک پاتریک ۳۹ ………………..…..…………………….……………
۲-۲۲٫ پیشینه تحقیق۴۳ ……………………………………………………………
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۳-۲ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۳-۳ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۳-۴ ابزارپژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۳-۵ حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۶ روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………… ۵۴
فصل چهارم: نتایج پژوهش
۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۴-۲ تحلیل داده های کمی…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۴-۳ بررسی نتایج آزمون t تک نمونه ای ومقایسه شاخص های بررسی کیفیت آموزش بر اساس مدل کرک پاتریک ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۴-۴ تجزیه تحلیل داده های کیفی…………………………………………………………………………………………………. ۸۶
فصل پنجم:
۵-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۵-۲٫ بحث درباره یافته ها………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۵-۳ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
۴-۵٫ محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
رشته برنامه ریزی درسی
عنوان:
اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک
استاد راهنما:
دکتر مسعود گرامی پور
استاد مشاور:
دکتر عفت عباسی
دانشجو:
میثم احمدلو دهنوی
نیمسال تحصیلی:
۹۴-۹۳
فصل اول:
کلیات
۱-۱٫ مقدمه:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *