ارزش مجازي،پایان نامه درباره کسب و کار الکترونیکی

ساختن ارزش بصورت مجازي

آشکارترين تفاوت در هنگام بررسي و تجزيه و تحليل يک کسب و کار الکترونيکي، اين است که يک يا چند جزء زنجيره ارزشش، آنلاين است. ريپورت و سويولکا، اين را بعنوان يک زنجيره ارزش مجازي نشان مي­دهند که بصورت موازي با زنجيره ارزش واقعي، اجرا مي­شود. هر مرحله زنجيره ارزش مجازي، فرصت­هاي جديد بسياري را براي استفاده از اطلاعات براي ساخت يک محصول يا خدمت جديد ارائه مي­دهد. بدين منظور، فرايندهايي بايد در هر مرحله براي جمع­آوري اطلاعات، سازماندهي آن، انتخاب اطلاعات ارزشمند، هماهنگ کردن آن و توزيع آن، در نظر گرفته شود (Chen, 2005).

براي مثال يک شرکت مي­تواند از اينترنت، ماتريسي را براي جمع­آوري اطلاعات از مشتريان سراسر دنيا طي مرحله توسعه محصول، بکار گيرد. شرکت مي­تواند اطلاعات طراحي را که از فرايند تحقيق و توسعه بدست مي­آيد را جمع­آوري، سازماندهي، انتخاب، هماهنگ و توزيع کند تا يک شبيه­سازي کامپيوتري را براي مشتريان ايجاد کند؛ مشترياني که مي­توانند بعداً بازخوردهايي بدهند که براي بهبود طراحي محصول، مورد استفاده قرار مي­گيرد. ماتريس مجازي از ارزش ويژه­اي برخوردار است، آن زمان که به صنايع مبتني بر اطلاعات اعمال مي­شود (Chen, 2005).

ارزش­سازي در کسب و کار الکترونيکي

شکل 6 چهار منبع ارزش­سازي در کسب و کار الکترونيکي را نشان مي­دهد. واژه ارزش به کل ارزشي برمي­گردد که در مبادلات کسب و کار الکترونيکي ساخته مي­شود و بدون توجه به اينکه آن ارزش به شرکت، مشتري، يا هر عضو مشارکت­کننده ديگري اختصاص داده شود. بنابراين طبق نظر براندنبرگر و استارت، کل ارزش از مجموع ارزش­هايي که به هر عضو مشارکت­کننده در مبادلات اختصاص داده مي­شود، بدست مي­آيد (Amit and Zott, 2001).

امیت و زات (2001) در مطالعه­اي، پايه­هاي نظري ارزش­سازي در كسب و كار الكترونيكي را ارائه كرده­اند. بازنگري آنان نشان مي­دهد كه هيچ تئوري واحدي در ادبيات كارآفريني يا مديريت استراتژيك، امروزه نمي­تواند بطور كامل پتانسيل ارزش­آفريني كسب و كار الكترونيكي را تشريح كند. بعلاوه، آنان بحث مي­كنند كه يك يكپارچگي ديدگاه­هاي نظري در مورد ارزش­آفريني، لازم مي­باشد. مدلي پيشنهادي آنها بر پايه مفهوم مدلي تجاري مي­باشد كه تشريح مي­كند چگونه يك يا چند شركت (مثلاً يك شركت و عرضه­كنندگان و مشتريانش) با همكاري مي­توانند از طريق طراحي، ساختاردهي و مديريت محتواي مبادلات، از فرصت­هاي تجاري بهره­برداري كنند. بدين ترتيب، آنان پتانسيل ارزش­سازي در كسب و كار الكترونيكي را در چهار بعد مرتبط بهم تشريح مي­كنند كه اين ابعاد عبارتند از: كارايي، تكميل­كننده­ها[1]، تحكيم روابط[2] و تازگي[3] (Amit and Zott, 2001).

[1] . Complementarities

[2] . Lock- in

[3] . Novelty