دسته بندي علمی – پژوهشی : ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ …

آموزش حین کار

۰۵۴/۰

نرمال می باشد

عملکرد

۰۶۵/۰

نرمال می باشد

همانطور که در جدول شماره ۴-۸ مشاهده می شود چون مقدار سطح معنی داری در تمامی مؤلفه ها بالاتر از مقدار خطای ۰۵/۰ می‌باشد پس فرض صفر را نتیجه می‌گیریم، یعنی مؤلفه های پژوهش همگی نرمال می‌باشند.
۴-۸ تحلیل عاملی تأییدی
قبل از بررسی روابط میان متغیرهای پژوهش، ابتدا بایستی از روایی سازه های هر کدام از متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل نمود. از این رو در این قسمت از پژوهش مدل های اندازه گیری متغیر های پژوهش آورده می شود.
۴-۸-۱ مدل اندازه گیری متغیر ارزیابی عملکرد
۴-۸-۱-۱ تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر ارزیابی عملکرد
شکل های ۴-۱ و ۴-۲ نتایج تحلیل عاملیت تأییدی شاخص های مربوط به متغیر ارزیابی عملکرد را با استفاده از نرم افزار LISREL نشان میدهد.
شکل ۴-۱ مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر ارزیابی عملکرد در حالت استاندارد
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد. به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر (سؤال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) می باشد. با توجه به شکل ۴-۱ می توان بارهای عاملی هر یک از سؤال های پژوهش را مشاهده نمود. برای مثال بار عاملی سؤال اول در مؤلفه توانایی ۵۲/۰ می باشد. به عبارت دیگر این سؤال تقریباً ۰٫۲۷ درصد از واریانس مؤلفه توانایی را تبیین می نماید. مقدار ۷۳/۰ نیز مقدار خطا می باشد (مقدار واریانسی که توسط سؤال اول قابل تبیین نیست، واضح است که هر چه مقدار خطا کمتر باشد ضرایب تعیین بالاتر و همبستگی بیشتری بین سؤال و عامل مربوطه وجود دارد). مقدار ضریب تعیین عددی بین ۰ و ۱ است که هر چه به سمت ۱ نزدیک شود مقدار تبیین واریانس بیشتر می گردد.
خروجی بعدی(مدل در حالت معناداری) معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده مدل اندازه گیری متغیر ارزیابی عملکرد را نشان می دهد که تمامی ضرایب بدست آمده معنادار شده اند. مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از ۱٫۹۶ یا کوچکتر از ۱٫۹۶- نشان دهنده معناداری روابط است. دو خروجی نرم افزار لیزرل (مدل در حالت تخمین استاندارد در بالا و مدل در حالت ضرایب معناداری در پایین) نشان داده شده است.
شکل ۴-۲ مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر ارزیابی عملکرد در حالت معناداری
نتایج تحلیل عاملی مندرج دراشکال (۴-۱ و ۴-۲) نشان میدهد که تمامی شاخصهای متغیر ارزیابی عملکرد ازمقادیرتی (بیشتر از ۹۶/۱) و بارعاملی موردقبولی برخوردارند. همچنین شاخصهای تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی(χ۲/df) آن برابر ۸۶/۱ است که کمتر از مقدار مجاز ۳ میباشد و مقدار میانگین مجذور خطاها (RMSEA) نیز برابر با ۰۶۰/۰ است که از مقدار مجاز ۰۸/۰ کمتر است و برای سنجش متغیر ارزیابی عملکرد شاخصهای مناسبی محسوب میشوند.
۴-۸-۱-۲ تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر ارزیابی عملکرد
شکل های ۴-۳ و ۴-۴ نتایج تحلیل عاملی تاییدی مؤلفه های مربوط به متغیر ارزیابی عملکرد را با استفاده از نرم افزار LISREL نشان میدهد.
 شکل ۴-۳ مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های ارزیابی عملکرد در حالت استاندارد
شکل ۴-۴ مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های ارزیابی عملکرد در حالت معناداری
نتایج تحلیل عاملی مندرج دراشکال (۴۳ و ۴-۴) نشان میدهد که تمامی شاخصهای متغیر ارزیابی عملکرد ازمقادیرتی (بیشتر از ۹۶/۱) و بارعاملی موردقبولی برخوردارند. همچنین شاخصهای تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی(χ۲/df) آن برابر ۳/۲ است که کمتر از مقدار مجاز ۳ میباشد و مقدار میانگین مجذور خطاها (RMSEA) نیز برابر با ۰۷۴/۰ است که از مقدار مجاز ۰۸/۰ کمتر است و برای سنجش متغیر ارزیابی عملکرد شاخصهای مناسبی محسوب میشوند.
۴-۸-۲ مدل اندازه گیری متغیر کیفیت
۴-۸-۲-۱ تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر کیفیت
شکل های ۴-۵ و ۴-۶ نتایج تحلیل عاملی تاییدی شاخص های مربوط به متغیر کیفیت را با استفاده از نرم افزار LISREL نشان میدهد.
شکل ۴-۵ مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر کیفیت در حالت استاندارد
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد. به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر (سؤال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) می باشد. با توجه به شکل ۴-۵ می توان بارهای عاملی هر یک از سؤال های پژوهش را مشاهده نمود. برای مثال بار عاملی سؤال اول در مؤلفه دوباره کاری ۶۹/۰ می باشد. به عبارت دیگر این سؤال تقریباً ۰٫۴۸ درصد از واریانس مؤلفه دوباره کاری را تبیین می نماید. مقدار ۵۲/۰ نیز مقدار خطا می باشد (مقدار واریانسی که توسط سؤال اول قابل تبیین نیست، واضح است که هر چه مقدار خطا کمتر باشد ضرایب تعیین بالاتر و همبستگی بیشتری بین سؤال و عامل مربوطه وجود دارد). مقدار ضریب تعیین عددی بین ۰ و ۱ است که هر چه به سمت ۱ نزدیک شود مقدار تبیین واریانس بیشتر می گردد.
خروجی بعدی(مدل در حالت معناداری) معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده مدل اندازه گیری متغیر کیفیت را نشان می دهد که تمامی ضرایب بدست آمده معنادار شده اند. مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از ۱٫۹۶ یا کوچکتر از ۱٫۹۶- نشان دهنده معناداری روابط است. دو خروجی نرم افزار لیزرل (مدل در حالت تخمین استاندارد در بالا و مدل در حالت ضرایب معناداری در پایین) نشان داده شده است.
شکل ۴-۶ مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر کیفیت در حالت معناداری
نتایج تحلیل عاملی مندرج دراشکال (۴-۵ و ۴-۶) نشان میدهد که تمامی شاخصهای متغیر کیفیت ازمقادیری (بیشتر از ۹۶/۱) و بارعاملی موردقبولی برخوردارند. همچنین شاخصهای تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی(χ۲/df) آن برابر ۴/۲ است که کمتر از مقدار مجاز ۳ میباشد و مقدار میانگین مجذور خطاها (RMSEA) نیز برابر با ۰۷۷/۰ است که از مقدار مجاز ۰۸/۰ کمتر است و برای سنجش متغیر کیفیت شاخصهای مناسبی محسوب میشوند.
۴-۸-۲-۲ تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر کیفیت
شکل های ۴-۷ و ۴-۸ نتایج تحلیل عاملی تاییدی مؤلفه های مربوط به متغیر کیفیت را با استفاده از نرم افزار LISREL نشان میدهد.
 شکل ۴-۷ مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های کیفیت در حالت استاندارد
شکل ۴-۸ مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های کیفیت در حالت معناداری
نتایج تحلیل عاملی مندرج دراشکال (۴۳ و ۴-۴) نشان میدهد که تمامی شاخصهای متغیر کیفیت ازمقادیرتی (بیشتر از ۹۶/۱) و بارعاملی موردقبولی برخوردارند. همچنین شاخصهای تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت کای دو بر درجه آزادی(χ۲/df) آن برابر ۲۹/۲ است که کمتر از مقدار مجاز ۳ میباشد و مقدار میانگین مجذور خطاها (RMSEA) نیز برابر با ۰۷۴/۰ است که از مقدار مجاز ۰۸/۰ کمتر است و برای سنجش متغیر کیفیت شاخصهای مناسبی محسوب میشوند.

حتما بخوانید :
بررسی ارتباط مدیریت عملکرد با اهداف استراتژیک بانک تجارت مبتنی بر مدل ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.