ارزیابی کیفیت سود،پایان نامه درمورد بازده سهام در داروسازی

اهمیت ارزیابی کیفیت سود

مطابق بامفهوم سودمندی درتصمیم که توسط FASBارائه گردید،کیفیت سودوبه صورت عام ترکیفیت گزارشگری مالی موردتوجه کسانی است که ازگزارشات مالی درجهت تصمیم گیری های سرمایه گذاری وانعقادقراردادهای مختلف استفاده می کنند.سودگزارش شده وروابط به دست آمده ازآن معمولادرقراردادهای حقوق وپاداش و قراردادهای اسقراض استفاده می شود.تصمیم گیری درموردقراردادهایی که براساس کیفیت سودپایین باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهندشد.برای مثال سودهایی که بیش ازاندازه واقعی گزارش می شودوبه عنوان معیارارزیابی عملکردمدیریت قرار
می گیرد،منجربه تعلق حقوق ومزایای بیش ازاندازه به مدیریت خواهدشد.به گونه ای مشابه،چنین گزارشگری نادرستی ازسودممکن است ورشکستگی ناگهانی شرکت راپنهان سازدکه این خودباعث دادن اعتبارنادرست ازسوی اعتباردهندگان خواهدشد.ازدیدگاه سرمایه گذاری،کیفیت سودپایین مطلوب نمی باشدچراکه نشانگروجودریسک درتخصیص منابع به آن بخش می باشدوازطرفی با تخصیص نادرست سرمایه هامنجربه کاهش کارایی می گردد.همین کیفیت سودپایین باعث انحراف منابع ازطرح های بابازدهی واقعی به طرح هایی بابازدهی غیرواقعی شده که کاهش رشداقتصادی رادرپی خواهدداشت.

2-8-عوامل موثربرکیفیت سودوارزیابی آن

برخی عوامل موثردرارزیابی کیفیت سودرامی توان به شرح ذیل نام برد)کدخدایی وصابری،نشریه بورس-34):

1)ارزیابی روشهاورویکردهایی که درحسابداری به کارگرفته شده است ازقبیل میزان محافظه کاری

2)درصدی ازسودخالص که بصورت دارایی جاری(به طورنقد)توزیع می شود.

3)نسبت سودخالص به ارزش ویژه درابتدای سال

4)نگهداشت سرمایه وکیفیت امکانات یک شرکت(نظیرفرآیندایجادخطوط تولیدجدید)

5)رشدمداومEPS

6)اهرم مالی شرکت

عناصرموثربرکیفیت سود(ظریف فرد،1378):

1)روشهای حسابداری

2)برآوردهای حسابداری

3)نوع صنعت

4)ویژگیهای مالی

5)عوامل سیاسی

2-8-1-روشهای حسابداری

طبق منابع گوناگون ازجمله مقاله آقای خواجوی (1384)،کیفیت سودمتاثرازروش های حسابداری است که نتایج عملیات شرکت رابطورروشن وصریح نشان می دهد.روشهای محافظه کارانه حسابداری باکیفیت سودمرتبط است وبرآن می افزاید،یعنی سودهایی که براساس روش های حسابداری محافظه کارانه محاسبه شده باشددرمقایسه باسودی که روشهای غیرمحافظه کارانه محاسبه شده است،ازکیفیت بالاتری برخورداراست.تحلیلگران مالی نیزبااین دیدگاه موافقندوبه ساختارسود خالصی که طبق روشهای محافظه کارانه به دست آمده باشدبه عنوان راهنمایی برای پیش بینی درآمدهای آتی اتکامی کنند.علی رغم مبحث فوق،نیازبه ذکراست که استفاده ازروشهای محافظه کارانه افراطی نیزسبب خواهدشدکه سودگزارش شده،گمراه کننده شده وقابلیت استفاده برای پیش بینی درآمدهای آتی راازدست بدهد.بسیاری ازاستفاده کنندگان  صورتهای مالی معتقدندکه روشهای حسابداری مورداستفاده بایدبه نحوی  محافظه کارانه اعمال شوندکه تاحدقابل قبولی باجریانات نقدی همسویی داشته باشند.

به  طورخلاصه دررابطه باروشهای حسابداری محافظه کارانه یاغیرمحافظه کارانه می توان چنین ادعا کردکه سودی که((واقعیت اقتصادی))رامنعکس می نمایدازکیفیت بالاتری برخورداراست.واقعیت اقتصادی بدین معناست که فرازونشیب های موقعیت تجاری شرکت بدون هموارسازی مصنوعی موردشناسایی قرارگیرد.هرصنعت دارای یکسری ویژگیهای ذاتی نظیرفصلی بودن فعالیت ،ماهیت، تقاضابرای محصول و…..می باشد.به منظورارزیابی کیفیت سودهرشرکت بایدروشهای حسابداری شرکت رادرمقایسه باواقعیت حسابداری هرصنعت مدنظرقراردهد.علاوه برتاثیرروشهای حسابداری برکیفیت سود،تاثیرات غیرقابل توجیه درروشهای حسابداری ممکن است موجب افزایش سودباکیفیت پایین شود.تغییرات غیرقابل توجیه بدین معنی است که این تغییربراساس واقعیت های اقتصادی قابل قبول نبوده وسازگاری ندارد.این تغییرات غیرقابل توجیه ممکن است دربکارگیری اصول حسابداری ،برآوردومفروضات صورت گیرد.دیگرعامل تاثیرگذاربرکیفیت سود،عدم ثبات رویه درکاربردروشهای حسابداری اغلب موجب افزایش درسودگزارش شده گردیده ودرنتیجه رشدواهمی سودرانشان خواهدداد.علاوه براین،اگریک شرکت تغییرات وسیعی درروشهای حسابداری داشته باشد،برای تحلیلگران مالی مشکل ترخواهدبودکه ازسودسال جاری برای پیش بینی سودهای آتی استفاده کنند.

ازدیگرعوامل تاثیرگذاربرکیفیت سود،توان مدیریت دردستکاری وهموارسازی سودمی باشد.بایدتوجه داشت که اگرچه دستکاری وهموارسازی سودباموضوع کیفیت سودمرتبط است،امااین هامقوله یکسانی نیستند.درتعریف واژه کیفیت سودبرای اینکه مفهومی سودمندوبامعنی ارائه شود،بایددامنه آن رامحدودنمودونمی توان ادعانمودکه هرآنچه که درحسابداری مطلوب نیست،درنظریه کیفیت سودآمده است.درمجموع می توان ادعانمود((مدیریت سود))درشرایطی که منجربه عدم واقعی نشان دادن سودگردد،برکیفیت سوداثرمنفی خواهدداشت.درشرایط دیگرکه ((مدیریت سود))منجربه غیرواقعی نشان دادن سودنگردد،الزاماپدیده ای منفی تلقی نمی گردد.

اشاره به این نکته ضروری است که علی رغم تلاش در((واقعی))نشان دادن سودپاره ای از محدودیتهاکه نشات گرفته ازعوامل سیاسی ،اجتماعی واقتصادی می باشدموجب گردیده اندکه روشهای متفاوتی برای اندازه گیری رویدادهای اقتصادی تدوین گردد.(به عنوان مثال روشهای متفاوت اندازه گیری موجودی کالاویاروشهای متفاوت اندازه گیری استهلاک)،تنوع دراین روشهازمینه مناسبی برای مدیران بنگاه های اقتصادی فراهم ساخته که بتوانداهداف خاص خودراباانتخاب روشهای حسابداری تحقق بخشند.تحقق اهداف خاص مدیران نوعاباروشهای حسابداری میسر
می شودکه استفاده ازآنها((سودواقعی))رانشان نخواهدداد.به عنوان مثال،اگرهدف مدیریت کمترنشان دادن سوددریک دوره مالی باشد،این امربااستفاده ازروشهای حسابداری محافظه کارانه میسرخواهد بود وبلعکس.درواقع،روشهای متفاوت حسابداری به عنوان ابزاری دردست مدیریت،زمینه ساز ((مدیریت سود))توسط آنهامی باشد.

باتوجــه به مطلب فـــوق،به منظوردستیـــابی به ((ســودواقــعی))،سودحسابداری باید موردتعدیل قرارگیرد.بدیهی است که تعدیلات بایدبرمبنای اطلاعات مربوط به روشهای حسابداری انجام گیرد. سودتعدیل شده که دراینجاسودواقعی خواهدبود،مناسب ترین مبنابرای پیش بینی سودهای آتی و جریانات نقدی آتی خواهدبود.

2-8-2-برآوردهای حسابداری

نیازبه قضاوت دربرآوردهای حسابداری که لازمه اندازه گیری سودمی باشد،موجب عدم اطمینان نسبت به عدم سودخالص می شود.این امربرکیفیت سودانعکاس نامطلوبی دارد.بدیهی است که هرچه دامنه برآوردها وقضاوتها  گسترده ترباشد،قابلیت برآوردهاکاهش می یابد،برای مثال شرکتی که فعالیتهای بلندمدت دارد (نظیریک شرکت کشتی سازی که ازروش تکمیل کاربرای قراردادهای خوداستفاده می نماید)،برای دستیابی به سودخالص خوددچارمیزان بیشتری ازعدم اطمینان است، چرا که دراین شرکت ازتخمین هاوبرآوردهای بیشتری استفاده می شــــود.مثال دیگــــری در مورد برآوردوقضاوتهای ذهنی،عمرمفیداقتصادی وارزش اسقاط دارایی های بلندمدت استهلاک پذیر
می باشد.

درراستای تعیین میزان برآوردهای حسابداری،یکی ازروشهای متداول،مقایسه برآوردهابانتایج واقعی است که این مقایسه توسط تحلیلگران مالی انجام می گیرد.مغایرت بااهمیت بین برآوردهاواقلام واقعی دلالت برریسک بالادربرآوردهاداردکه این خودباکیفیت سودمرتبط بوده وآن رابه مخاطره
می اندازد.چراکه ممکن است اینگونه برداشت شودکه تمام برآوردهای شرکت نادرست وغیرقابل اطمینان است ودرنتیجه سودگزارش شده با((سودواقعی))تفاوت معنی داری دارد.