استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت:مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع[1]

مفهوم مدیریت کیفیت جامع نیز مانند مفهوم کیفیت از مفاهیم بحث انگیز می باشد و تقریباً هر سازمانی از  TQMتعبیر خاص خود را دارد. نویسندگان ژاپنی( Ishikawa 1985، Imai1986 ) اغلب از عبارت فیگنباوم[2] یعنی کنترل کیفیت جامع و رویکرد ژاپنی آن کنترل کیفیت فرا شرکتی براي مشخص کردن دیدگاه هایشان در مقایسه با عبارت رایج امریکایی مدیریت کیفیت جامع استفاده می کنند.در ایالت متحده مدیریت کیفیت جامع اغلب در حیطه مدیریت کیفیت استراتژیک قرار می گیرد. با نگاهی آرمانی ،مدیران در عصر مدیریت کیفیت استراتژیک، مدیریت کیفیت جامع TQM را به عنوان چیزي فراتر از یک برنامه و عاري از تمام نقائص دیدگاه هاي قبل در نظر می گیرند با این توصیف لغت TOTAL مبین این عقیده است که تمامی کارکنان در تمام سطوح و در سرتاسر سازمان کیفیت را به جدیت پیگیري می کنند. لغت کیفیت نیز مخفف عالی بودن در تمام وجوه سازمان می باشد. منظور از مدیریت هم پیگیري نتایج از طریق فرآیند مدیریت کیفیت می- باشد.مدیریت کیفیت جامع با فرآیند مدیریت استراتژیک شروع می شود و دامنه آن به فرآیند هاي طراحی،ساخت،بازاریابی،مالی و سایر امور گسترده می شود.(فارسيجاني،1386)

TQM با بکارگیري مفاهیم قبلی کیفیت، آن ها را در فرآیند پایان ناپذیر بهبود مستمر قرار می دهد.

لازم به ذکر است علیرغم نقش مهم ژاپن در شکل گیري مفهوم مدیریت کیفیت جامع،نباید آن را محصولی صد در صد ژاپنی دانست. به تعبیري  TQMداراي سه مشخصه اصلی می باشد:

مشتري گرایی، بهبود مستمر و مشارکت افراد.

 

-4-2  معرفی استاندارد و مبانی آن

استاندارد یعنی پیدا کردن مشخصه هائی براي همگن کردن نوع تولید.انواع استاندارد مورد استفاده را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: (انصاري،1386)

-1استانداردهاي ملی

2-استانداردهاي بین المللی: ISO , IEC, OIML و….

-3استانداردهاي منطقه اي: کمیته استاندارد اروپائی ، کمیته استاندارد آسیائی و …

4- استانداردهاي کارخانه اي : استانداردهاي QS 9000و….

2-4-1– معرفی ISO

علامت اختصاري سازمان بین المللی استانداردهاي جهانی در زبان انگلیسی”ISO” برگرفته از عبارت International Organization for Standardization است.امروزه در هر کشوري و با هر زبانی این سازمان را با نام  ISOمی شناسند.

[1] Total Quality Management

[2]  Feigenbaum