انتظار تلاش-پایان نامه درباره پذیرش وکاربرد فناوری

همانند جنسیت، سن برای ایفای نقش تعدیل کننده فرضیه ­پردازی می شود. تحقیق بر روی نگرش های مرتبط با شغل (همانند، هال و مانس فیلد[1]، 1975؛ پورتر[2]، 1963) پیشنهاد می کند که کارکنان جوانتر ممکن است اهمیت بیشتری را به پاداش های خارجی بدهند. تفاوت های جنسیت و سن نشان داده شده که در زمینه های اتخاذ تکنولوژی نیز وجود دارند (موریس و ونکاتش، 2000؛ ونکاتش و موریس، 2000). با نگاهی بر اثرات جنسیت و سن،  قابل ذکر است که لوی[3] (1988) پیشنهاد می کند که مطالعات بر روی تفاوت های جنسیتی بدون مراجعه به سن می تواند گمراه کننده باشد. برای مثال، نقش های جنسیتی اجتماعی معین، اهمیت فاکتورهای مرتبط با شغل ممکن است بطور معناداری (بطور مثال، جابجا شدن با مسئولیت های خانواده محور) برای زنان شاغل میان زمانی که آنها وارد نیروی کار می شوند و زمانی که آنها به سالهای پرورش فرزند می رسند، تغییر کند (بطور مثال، بارنت و مارشال[4]، 1991). بنابراین،  انتظار می رود که تاثیر انتظار عملکرد  هم توسط جنسیت و هم توسط سن تعدیل گردد.

2-4-2- انتظار تلاش

انتظار تلاش بعنوان میزان سهولت مرتبط با بکارگیری این سیستم تعریف می شود. سه ساخت حاصل از مدل های موجود مفهوم انتظار تلاش را در برمی گیرند:  سهولت ادراک شده از بکارگیری (TAM/TAM2)، پیچیدگی (MPCU)، و سهولت بکارگیری (IDT). همانگونه که می توان در جدول 2-2 مشاهده کرد، تشابهات اساسی مابین تعاریف ساخت ها و مقیاس های اندازه گیری وجود دارد. تشابهات مابین این ساخت های در تحقیق پیشین ارائه شده است (دیویس و همکاران، 1989؛ مور و بنباسات، 1991؛ پلوفی[5] و همکاران، 2001؛ تامپسون و همکاران، 1991).

ونکاتش و موریس (2000)، با توجه به تحقیق دیگر (بطور مثال، بم و آلن، 1974؛ بوزیونلوس[6]، 1996) پیشنهاد می کنند که انتظار تلاش برای زنان آشکارتر از مردان است. همانگونه که قبلا اشاره شد، تفاوت های جنسیتی  می­تواند توسط شناخت های مرتبط با نقش های جنسیتی تحریک گردد (همانند، لینات و مک کندلس، 2000؛ موتوویدلو، 1982؛ وانگ[7] و همکاران، 1985). افزایش سن، نشان داده شده که مرتبط با سختی در پردازش تحریکات پیچیده و تخصیص توجه به اطلاعات آن شغل می باشد (پلودی و هویر[8]، 1985)، هر دوی آنها ممکن است در حین استفاده از سیستم های نرم­ افزاری لازم باشند. تحقیقات پیشین این مفهوم را تائید می کند که ساخت های مرتبط با انتظار تلاش تعیین کننده های قویتری برای تمایل فردی زنان خواهد بود (ونکاتش و موریس، 2000؛ ونکاتش و همکاران؛ 2000) و برای کارکنان مسن تر (موریس و ونکاتش، 2000).  با استفاده از بحث های پیرامون  انتظار عملکرد، انتظار می رود که جنسیت، سن و تجربه با هم هماهنگ و همساز باشند. از اینرو، مشاهده شد که انتظار  تلاش برای زنان برجسته ترین خواهد بود، بویژه برای آنهایی که مسن ترند و در ارتباط با سیستم کمی بیشتر تجربه دارند.

 

جدول2-2 : انتظار تلاش، ساخت های بنیادی، تعاریف و مقیاس ها(ونکاتش وهمکاران2003 )
ساخت تعریف آیتم ها
سهولت درک شده از بکارگیری (دیویس، 1989؛ دیویس و همکاران، 1989) میزانی که شخصی باور دارد که بکارگیری یک سیستم بدور از تلاش خواهد بود. 1-    یادگیری کنترل این سیستم برای من آسان خواهد بود.

2-    انجام کارهایی که می خواهم انجام دهم با استفاده از سیستم آسان خواهد بود.

3-    تعامل من با سیستم واضح و قابل فهم خواهد بود.

4-    سیستم برای تعامل با من انعطاف پذیر خواهد بود.

5-    ماهر شدن در کار با سیستم برای من آسان خواهد شد.

6-     استفاده از سیستم برای من آسان خواهد بود.

پیچیدگی (تامپسون و همکاران، 1991) میزانی که یک سیستم برای استفاده و فهم به نظر مشکل می آید. 1-    استفاده از ان سیستم زمان خیلی زیادی از تکالیف معمولم را به خود اختصاص می دهد.

2-    کار با این سیستم خیلی پیچیده است، فهم اینک چه چیز اتفاق می افتد مشکل است.

3-    استفاده از این سیستم زمان زیادی را برای انجام عملیات های مکانیکی در برمی گیرد (مانند، داده های ورودی)

4-    یادگیری استفاده از این سیستم برای اینکه ارزش تلاش را داشته باشد خیلی طول می کشد.

سهولت بکارگیری (مور و بنباسات، 1991) میزانی که یک نوآوری برای استفاده نمودن مشکل به نظر می رسد. 1-    تعامل من با این سیستم واضح و قابل فهم است.

2-    من باور دارم که که آنچه را می خواهم با سیستم انجام دهم آسان خواهد بود.

3-    درکل، من اعتقاد دارم که این سیستم برای استفاده آسان است.

4-    یادگیری کنترل این سیستم برای من آسان است.

[1]Hall and Mansfield

[2] Porter

[3] Levy

[4] Barnett and Marshall

[5] Pluffi

[6] Bozionelos

[7]  Wang

[8] Plude