اندازه گيري كارايي/پایان نامه رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس

اندازه گيري كارايي با روش تحليل پوششي داده ها

درباره اينكه كارايي واحدهاي توليدي چگونه محاسبه و ارزيابي شود دو روش اصلي وجود دارد:

2-2-6-1 -روش تابع مرزي تصادفي: در اين روش ، ابتدا شكل خاصي از تابع توليد (هزينه) در نظر گرفته ميشود و با استفاده از روشهاي رايج اقتصادسنجي تخمين زده ميشود. طبق تعريف تابع توليد، واحدهايي كه در يك صنعت كارا عمل ميكنند منطبق بر تابع توليد مي باشند. با در اختيار داشتن مقادير توليد واحدهاي توليدي مي توان ميزان انحرافات (واريانس) مقادير توليد واقعي با مقادير توليد بالقوه كه بر اساس تابع توليد تخمين زده شده است، کارايي واحدها را، ارزيابي و سنجش نمود. مشكل عمده اين روش ها تخمين تابع توليد مي باشد.

2-2-6-2- روش تحليل پوششي داده ها: اين روش نيازي به تعيين تابع توليد ندارد. فرض كنيد در يك صنعت تنها دو ورودي (نهاده) و يك خروجي(ستاده) وجود داشته باشد.اگراطلاعات مقادير ورودي و خروجي را براي تمامي واحدهاي توليدي فعال در آن صنعت در يك فضاي دوبعدي مانند شكل زير نشان دهيم، با اتصال نقاطي كه به محورها و مبدأ مختصات نزدي كتر هستند، تابع محدبي بدست مي آيد كه به آن منحني توليد مرزي(كارا) گفته ميشود. واحدهايي كه بالاتر از اين منحني قرار گيرند براي توليد همان مقدار محصول(خروجي) از مقادير بيشتري نهاده(ورودي) استفاده كرده اند. (فلاح، 1386)