انواع بيمه:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

  • انواع بيمه

بيمه باتوجه به نوع نگاه ما به مبناي قانوني ـ اهداف و مقررات به انواع مختلفي تقسيم‌بندي مي‌شود. در يك تقسيم بندي، بيمه به دو نوع كلي تقسيم مي‌شود:

الف -بيمه‌هاي اجتماعي

ب -بيمه‌هاي بازرگاني

الف ـ بيمه‌هاي اجتماعي يا بيمه‌هاي اجباري به بيمه‌هاي ناشي از قانون نيز معروف هستند كه درمورد كارگران و اقشار كم‌درآمد جامعه صدق پيدا مي‌كند. قانون‌گذار براي اقشاري از جامعه كه از يك سو نيروي توليدي جامعه محسوب مي‌شوند و ازسوي ديگر خود به فكر آينده و معيشت خود نيستند يا براي آينده خود نمي‌توانند برنامه مناسبي داشته باشند، دولت را موظف كرده درجهت حمايت از آنها، بيمه‌هاي اجتماعي را برقرار كرده و اين اقشار را زير چتر اين نوع بيمه‌ها قرار دهد. ( کریمی،1384)

از مهمترين ويژگي اين نوع بيمه‌ها مي‌توان به پرداخت بخش اعظم حق بيمه توسط كارفرما و نيز محاسبه حق بيمه براساس درصدي از حقوق و دستمزد مشمولين اشاره كرد.

ب ـ بيمه‌هاي بازرگاني به بيمه‌هاي اختياري نيز معروف هستند كه در آن بيمه‌گذار به ميل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهيه انواع پوششهاي آن اقدام مي‌كند. در اين نوع بيمه‌ها تعهد دوطرفه است يعني بيمه‌گر در ازاء دريافت حق بيمه از بيمه‌گذار، تأمين بيمه در اختيار وي قرار مي‌دهد.در بيمه‌هاي بازرگاني محاسبه حق بيمه متناسب با خطر بيمه‌شده تعيين مي‌گردد و كلاً از بيمه‌گذار اخذ مي‌گردد. بيمه‌هاي بازرگاني به انواع مختلفي در طول زمان تقسيم‌بندي شده‌اند كه به فراخور نياز روز و تنوع خطر‌ها به كار گرفته شده‌اند نظير:

  • بيمه‌هاي دريائي و غيردريائي
  • بيمه‌هاي اموال و اشخاص
  • بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي
  • بيمه‌هاي اشياء ـ مسئوليت، زيان پولي و اشخاص

از بين انواع بيمه‌هاي بازرگاني بيمه مسئوليت، موضوع اين مجموعه است كه در ادامه به تشريح آن پرداخته مي‌شود. ( همان ماخذ، 1384)

انواع بيمه هاي بازرگاني:

 

نمودار مندرج در ذيل حاوي عنوان انواع بيمه نامه هاي بازرگاني قابل ارائه در بازار بيمه كشور مي باشد؛

 

بيمه هاي اشخاص
  بيمه عمر
    بيمه عمر پس اندازي
    * بيمه عمر و پس انداز
    * بيمه مهريه
    * بيمه تأمين جهيزيه
    * بيمه عمر و سرمايه‌گذاري
    ساير بيمه هاي عمر(صرفاً با پوشش خطر فوت)
    * بيمه عمر زماني
    * بيمه تمام عمر
    * بيمه تمام عمر با محدوديت پرداخت حق بيمه
    * بيمه عمر مانده بدهکار
    * بيمه عمر تأمين آينده فرزندان
  بيمه حوادث
    – بيمه حوادث گروهي
    – بيمه حوادث انفرادي
    – بيمه حوادث خانواده
  v بيمه درمان گروهي
  v بيمه مسافرت خارجي
بيمه هاي مسئوليت
  v بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني
  v بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي
  v بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل بين المللي
  v بيمه مسئوليت کارفرما در قبال کارکنان
  v بيمه مسئوليت سازمانهاي دولتي
  v بيمه مسئوليت توليدکنندگان و فروشندگان محصول
  v بيمه مسئوليت حرفه اي پزشکان
  v بيمه مسئوليت مديران مسئولين فني بيمارستانها، كلينيكها و درمانگاهها
  v بيمه مسئوليت حرفه اي پرستاران و پيراپزشکان
  v بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح، محاسب و ناظر ساختمان
  v بيمه مسئوليت جامع .C.G.L
  v بيمه اعتباري تسهيلات بانکها و قراردادهاي فروش اقساطي
  v بيمه اسبهاي مسابقه
  v بيمه مسئوليت شکارچيان و محيط بانان
  v بيمه مسئوليت عوامل پروژه هاي سينمايي
  v بيمه رايانه
  v بيمه مسئوليت دام و طيور
  v بيمه صداقت در امانت
  v بيمه مسئوليت حرفه اي دلالان رسمي بيمه مركزي ايران
  v بيمه مسئوليت شركتهاي توليد كننده گاز مايع
  v بيمه مسئوليت مستاجر در برابر موجر
  v بيمه دام صنعتي
  v بيمه مسئوليت سردفتران
  v بيمه مسئوليت حرفه اي وكلاي دادگستري
  v بيمه مسئوليت هاي عمومي
    – بيمه مسئوليت ناشي از آتش سوزي
    – بيمه مسئوليت مديران واحدهاي اقامتي
    – بيمه مسئوليت مديران سينما ها
    – بيمه مسئوليت مديران اماكن ورزشي
    – بيمه مسئوليت پاركينگها
    – بيمه مسئوليت ناجيان غريق
    – بيمه مسئوليت اماكن مسكوني و تجاري
    – بيمه مسئوليت شركتهاي نصاب سيستمهاي گاز سوز خودرو
    – بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني
 بيمه هاي اموال
  v بيمه هاي اتومبيل
    – بيمه شخص ثالث
    * خسارتهاي مالي
    * خسارتهاي جاني
    – بيمه حوادث سرنشين
    – بيمه بدنه
  v بيمه هاي آتش سوزي
    – واحدهاي مسکوني
    – مراکز صنعتي
    – مراکز غير صنعتي
  v بيمه هاي باربري
    – بيمه حمل و نقل
    * A
    * B
    * C
    – بيمه پول
    – بيمه كشتي
    – بيمه هواپيما
    * بيمه بدنه هواپيما
    * بيمه فرانشيز بدنه
    * بيمه جنگ بدنه
    * بيمه تجهيزات فرودگاهي
    * بيمه تجهيزات و لوازم يدكي شركتهاي هواپيمايي
    * بيمه مسئوليت قانوني شركت هواپيمايي در قبال مسافر
    * بيمه مسئوليت قانوني بار همراه مسافرين
    * بيمه مسئوليت قانوني نسبت به اشخاص ثالث
    * بيمه مسئوليت كالاي حمل شده توسط هواپيما
    * بيمه مسئوليت ناشي از جنگ
    * بيمه مسئوليت عمومي
    * بيمه مسئوليت توليد
    * بيمه مسئوليت خدمات زميني، جبران خسارات مالي و جاني
    * بيمه حوادث سرنشين
    * بيمه فقدان گواهي پرواز خلبان، كمك خلبانان و مهندسين پرواز
  v بيمه هاي مهندسي
    – بيمه تمام خطر پيمانکاران
    – بيمه تمام خطر نصب
    – بيمه سازه هاي تکميل شده
    – بيمه شکست ماشين آلات
    – بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانکاري
    – بيمه فساد کالا در سردخانه
    – بيمه عدم النفع شکست ماشين آلات
    – بيمه بويلر و مخازن تحت فشار
    – بيمه تجهيزات الکترونيکي

( آمار منتشر شده بیمه مرکزی ایران، 1387)