اهمیت و ضرورت فناوری اطلاعات،پایان نامه عوامل موثر در استفاده از آموزش الکترونیکی

اهمیت و ضرورت پذیرش فناوری اطلاعات

بکارگیری فناوری اطلاعات، یکی از فاکتورهای مهم پیشرفت در قرن بیست و یکم است. فن آوری اطلاعات موجب دگرگونی و تحول در روش های زندگی، اقتصاد و فعالیتهای اجتماعی شده است. چه کمتر سازمانی را می توان یافت که از این سیستم بهره نبرده باشد و یا مجبور به آن نشده باشد. امروزه اطلاعات هم به عنوان یک منبع مهم استراتژیک در سازمان و هم بعنوان یک منبع عمده برای ارزش افزوده مطرح است. اطلاعات همواره به عنوان یک مزیت رقابتی قلمداد شده است. دستیابی به اطلاعات مربوط به فعالیتهای گوناگون سازمان از جنبه های مختلف می تواند بر عملکرد کلی آن اثرگذار بوده و تغییرات مهمی را در حوزه هایی مانند ساختار، اقتدار، قدرت، محتوای شغل، سلسله مراتب شغلی کارکنان، نظارت و شغل مدیران به همراه داشته باشد که جملگی نشان دهنده اهمیت و ضرورت وجود فناوری اطلاعات و بهره برداری آن در سازمان می باشد.(رضایی کلیدبری 1392)

با توسعه روزافزون فناوری ها در محیط سازمان ها، باید به تاثیرات آن نیز توجه کرد و بر مبنای نظریه های سودمند، میزان پذیرش آن را از سوی کاربران مشخص نمود. با وجود گسترش فناوری های اطلاعاتی در محیط سازمان بویژه در ارائه خدمات الکترونیکی، تعیین میزان تاثیر و پذیرش آن از سوی کاربران، هنوز هم متاسفانه از چالشهای پیش رو محسوب می شود. تعیین میزان موفقیت و یا شکست خدمات فناوری پایه، مبتنی بر نرخ پذیرش فناوری از سوی کاربران و جامعه استفاده کننده از آن رو است که روند کنترل و استفاده، بیشتر از جانب کاربر فناوری صورت می پذیرد. روند کنترل از جانب استفاده کننده فناوری جدید، بدین معناست که نظریه پردازان ارتباطی، باید به طرف نظریه هایی بروند که تعاملی بودن فناوری جدید را تصدیق کند.(رستگارپور 1392)

فناوری اطلاعات یک اندیشه، یک فرهنگ و یک جریان فکری اثرگذار می باشد که دارای اجزایی می باشد. یکی از اجزای پر کاربرد آن که از اهیمت و جایگاه ویژه ای برخوردار است اینترنت می باشد. ظهور اینترنت را می توان نقطه اوج و کمال توسعه فناوری در حال حاضر دانست که البته نباید تصور شود فناوری اطلاعات اینترنت است. فناوری اطلاعات برای سازمان ها کاربردهای متنوع و گسترده ای در فرایندها و رویه ها دارد که مهمترین آنها دسترسی سریع و همه گیر به اطلاعات و تسهیل فرایند ارتباطات هستند.(فراهی 1393)

فناوری اطلاعات روش های عملیات و مدیریت سازمان ها را تغییر داده است. سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و بکارگیری آن جزء مهمترین تصمیمات مدیریت به حساب می آید. زیرا مدیریت با محاسبه هزینه-فایده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، تصمیم صحیح را اتخاذ می نماید. استفاده هوشمندانه از فناوری اطلاعات، نرخ بازگشت بالایی را عاید سرمایه گذاری می سازد. رقابت، نوآوری و ابداع روش های جدید عرضه خدمات و محصولات متنوع در جهان امروز، باعث بقاء سازمان ها می باشد. ایفای نقش فناوری اطلاعات در تمام حوزه های سازمانی منجمله آموزش منابع انسانی ملموس می باشد. با توجه بر این عقیده که آموزش هزینه نسیت بلکه سرمایه گذاری است. لذا لزوم بهره جویی از فناوری اطلاعات در حوزه آموزش سازمان ها مشهود می باشد.(کردستانی 1390)