بازار و قیمت فروش:/پایان نامه توسعه صادرات کنسرو ماهی

بررسی بازار و قیمت فروش

بررسی امکانات فروش برای محصول تولید شده در هر واحد جدید صنعتی می تواند عامل بسیار موثری در ارزیابی موقعیت اقتصادی و آینده این گونه واحدها باشد. در این ارتباط با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص هر صنعت، وضعیت تولیدات داخلی و میزان مصارف و نیازهای داخلی(بر مبنای انواع کاربرد محصول) مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و با تعیین میزان کمبود تولید داخلی محصول، باید سهم قابل کسب بازار برای واحدهای جدید ارزیابی گردد.

از سوی دیگر ویژگیهای خاص هر صنعت، ممکن است امکانات ویژه ای را برای فروش و بازاریابی محصولات آن فراهم آورد که در هر مورد باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی روند مصرف

مطابق آمار موجود، مصرف سرانه کنسرو ماهى تن در ایران 3 قوطى مى باشد .  (سایت سازمان شيلات  جمهوری اسلامی ایران)  www.shilat.com

با عنایت به میزان ارزش غذایى این محصول و همچنین رشد جمعیت و افزایش تمایل مصرف کنندگان به استفاده از مواد غذایى آماده، روند مصرف این محصول صعودى پیش بینى مى گردد.

 بررسی روند واردات و صادرات

با بررسى هاى انجام شده در صنعت کنسرو، مى توان مشاهده نمودکه کشور ما استعداد صادراتى خوبى دارد، زیرا با وجود خلیج فارس، ماده اولیه عمده این محصول كه ماهى تون مى باشد به مقدار زیاد صید مى گردد .

بررسی قیمت فروش

پارامترهای مختلفی بر قیمت محصول موثر خواهند بود که برخی از پار امترهای مهم در ذیل شرح داده شده است:

  • قیمت مواد اولیه مصرفی که یکی از مهمترین هزینه های متغیر تولید می باشد و نقش عمدهای را در تعیین قیمت تمام شده محصول دارد.
  • منطقه جغرافیایی احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منابع تامین مواد اولیه و کانونهای مصرف محصول، هزینه های مربوط را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

3-نوع تکنولوژی مورد استفاده از طریق تاثیر بر سرمایه گذاری ، کیفیت محصول تولیدی و میزان ضایعات و… بر قیمت فروش محصول موثر خواهد بود.

4-هزینه نیروی انسانی مورد نیاز تاثیر مستقیم در هزینه های متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول دارد.

5- ظرفیت تولید واحد بر روی قیمت فروش محصول موثر است، به این ترتیب که افزایش ظرفیت تولید از طریق سرشکن نمودن هزینه های سربار باعث کاهش قیمت تمام شده محصول می گردد.

Chong, K.W.1998))

با توجه به نکات فوق، قیمت فروش محصول تولید شده علاوه بر این که می بایست هزینه های تولید را تامین نماید، باید در حدی باشد که بتوان سهمی از بازار را بدست آورد.

همچنین در صورتی که صادرات محصول تولیدی نیز مد نظر قرار گیرد، قیمت گذاری باید به نحوی باشد که رقابت با تولیدکنندگان خارجی امکان پذیر باشد.

قیمت فروش کنسرو ماهی متأثر از عوامل متعددى همچون میزان عرضه و تقاضا، هزینه هاى متغیر تولید، نحوه قیمت گذارى و نظارت مى با شد و قیمت تمام شده آن بطور عمده متأثر از هزینه هاى متغیر تولید بوده که در این مجموعه هزینه مواد اولیه یکى از عمده ترین عوامل مى باشد. www.shilat.com