بازدهي سرمايه:پایان نامه درباره سودآوری بانک‌ دولتی

نسبت بازدهي سرمايه (حقوق صاحبان سهام ، ROE)

هدف مدیریت حداکثر ساختن ثروت سهامداران بانک است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که به آن نرخ بازده ارزش ويژه نیز گفته می‌شود بهترین معیار سنجش موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت بانک در دستیابی به این هدف است. این نسبت تاکید می‌کند که بازده حاصل از درآمد، وابسته به مبلغ سرمایه‌گذاری شده توسط سهامداران است. براي محاسبه نسبت بازده حقوق صاحبان سهام از دو فرمول استفاده مي‌شود. به طوريكه در برخي از مطالعات (Ali et al(2011); Aminu,(2013)) اين نسبت به صورت درآمد خالص (سود خالص بعد از كسر ماليات) به كل حقوق صاحبان سهام و در تعدادي از مطالعات (and Roman Dănuleţiu(2013); Sufian(2011)) به صورت نسبت درآمد خالص به متوسط حقوق صاحبان سهام محاسبه مي‌گردد. بنابراين، مي‌توان گفت كه نسبت بازدهي سرمايه نشان دهنده سود بانك در ازاء هر ريال حقوق صاحبان سهام است.

2-2-2-2-3. حاشيه سود(NIM)

حاشیه سود که آن را حاشيه سود خالص نيز مي‌نامند، تفاوت مطلق بین بازده‏ میانگین دارایی‌های سودآور(متوسط نرخ‏ درآمد سود کسب شده)و نرخ سود پرداخت‏ شده به سپرده‏ها(متوسط نرخ هزینه سود) می‏باشد. این تجزیه و تحلیل برای تعیین‏ آثار تغییر در نرخ اعطای اعتبارات و یا جذب سپرده‏ها بر سودآوری بانک استفاده‏ می‏شود. براي محاسبه حاشیه سود از دو فرمول به صورت نسبت درآمد بهره خالص به كل دارايي‌ها (gul et all (2011)) و درآمد بهره خالص به متوسط كل داراييها (soyemi et all (2013)) استفاده مي‌شود.

شایان ذکر است که علاوه بر شاخص‌های فوق‌الذکر، معیارهای دیگری مانند نسبت سودناخالص به فروش، نسبت سودعملیاتی به فروش، نسبت سودخالص به فروش، خالص بازده دارایی‌ها، نسبت سود عملی آتی به فروش، سود قبل از کسر مالیات به فروش، سود قبل از کسر مالیات به سود ناویژه، سود بعد از کسر مالیات به سود ناویژه نیز به عنوان معیارهای اندازه‌گیری سودآوری مطرح می‌باشند.

2-2-3. عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها

سودآوری بانک‌ها تحت تاثیر دو عامل درونی و بیرونی قرار دارد. عوامل درونی که از آنها به عوامل سطح (خاص) بانکی تعبیر می‌شود قابل کنترل مدیریت می‌باشند. در مقابل عوامل بیرونی که از آنها به عوامل کلان اقتصادی تعبیر می‌شود، خارج از کنترل مدیریت بانک و تحت تاثیر شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها و عوامل محیطی قرار دارند. با توجه به این موضوع، در این قسمت هر یک از عوامل را به طور جداگانه توضیح می‌دهیم.

2-2-3-1. عوامل درونی (عوامل خاص بانکی)

از عوامل درونی (شاخص‌های خاص بانکی) که بر سودآوری بانک‌ها تاثیرگذار هستند را می‌توان اندازه بانک، نقدینگی بانک، کارایی عملیاتی، سرمایه، ریسک اعتباری، ترکیب پرتفوی و مدیریت دارایی‌ها و …. نام برد که همه از جمله متغیرهایی هستند که  سودآوری بانک‌ها را به طور درونی تحت تاثیر قرار می‌دهند. این عوامل توسط مدیریت بانک‌ها قابل کنترل هستند و شواهدی تجربی در خصوص این متغیرها و ارتباط آنها با سودآوری وجود دارد (Sufian and Habibullah(2009); Sayilgan and Ramlall(2009); Yildirim(2009)). در ادامه با توجه به موضوع تحقیق، برخی از متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-2-3-1-1. اندازه بانك

اندازه بانك معمولا به صورت كل داريي‌ها اندازه‌گيري مي‌شود و در بين متغيرهاي خاص بانك، اندازه بانک‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا هر چه بانکی بزرگتر باشد، برای تخصیص هزینه‌های ثابت مبلغ کمتری پرداخت می‌کند و اینکه آن برای بانک‌ها جهت به دست آوردن سهم بزرگتری از بازار و سودآوری بالا مفید است (Koasmidou,2008). بانك‌هاي بزرگ در مقايسه با بانك‌هاي كوچك از محصولات و وام‌هاي متنوع‌تري دارند. به علاوه پتانسيل تنوع پذيري بالاتر و استفاده از صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس نيز در يك اندازه بزرگتر موضوعيت دارد. به طوريكه، تنوع پذيري، ريسك را كاهش مي‌دهد و مقياس‌هاي اقتصادي منجر به افزايش كارايي عملياتي مي‌گردد. از اين‌رو، مي‌توان انتظار داشت كه اندازه بانك اثري مثبت بر سودآوري آن داشته باشد. در اين ارتباط در تعداد زيادي از مطالعات بيان مي‌شود كه اندازه بانك اثر مثبتي بر سودآوري بانك دارد (براي مثال، Pasiouras and Smirlock(1985); Koasmidou(2007); Bourke(1989); Molyneux and Thornton(1992); Bikker and Hu(2002); Goddard(2004); Goddard(2004)) بنابراين با توجه به مطالب فوق‌الذكر، در بانك‌هاي بزرگ صرفه‌هاي ناشي از مقياس مي‌تواند منجر به ايجاد هزينه متوسط كمتر گردد كه اين موضوع خود اثر مثبتي بر سود بانك برجاي خواهد گذاشت. با اين وجود، در خصوص بانك‌هايي كه به شدت بزرگ هستند، پديده عدم صرفه جويي به مقياس ظاهر مي‌شود و در نتيجه بين بين اندازه و سودآوري بانك رابطه منفي پديدار مي‌گردد. اين موضوع را مي‌توان به هزينه‌هاي بنگاهي، فرآيندهاي ديوان سالاري و … نسبت داد. براين اساس، اثر كلي اندازه بانك بر سودآوري از ديدگاه تئوريكي چندان مشخص نيست و بعضا گفته مي‌شود، بين دو متغير مذكور رابطه غير خطي وجود دارد.