بررسي خسارت:/پایان نامه درباره رضایت مندی از بیمه

  • بايد ها و نبايدها در بررسي خسارت

به طور كلي اجراي اصل حسن نيت در رسيدگي به خسارت شامل موارد زير است (آموزگار، 1386):

– بيان منصفانه و درست حقايق به بيمه گذار

-پاسخ‌گویی به موقع به بیمه‌گذار

– هشدار به موقع دربارة مغايرت‌ها در هنگام رسيدگي به خسارت

مهم‌ترين فعاليت و اعمال شناخته شده درست و منع شده در بيمه هاي تجاري وجود دارد كه آن‌ها به شرح زير است:

1 . بيان نادرست حقايق يا شرايط بیمه‌نامه

2 . قصور در شناسايي و برخورد منطقي به هنگام مواجهه با خسارت.

  1. قصور در پذيرش و اعمال استاندادرهاي معقول در رسيدگي سريع به خسارت‌ها

4 . امتناع از پرداخت خسارت بدون بازديد و بررسي خسارت واقع شده بر اساس اطلاعات موجود

5 . كوتاهي در تأييد يا رد پوشش در يك محدوده زماني نامشخص

6 . كوتاهي در تأييد يا رد خسارت در يك محدوده زماني نامشخص

7 . كوتاهي در تسويه سريع و منصفانه خسارت، پس از محرز شدن تعهدات

8 .پرداخت خسارت كم و ناگزير شدن بيمه گذار براي مراجعه به مقامات قضايي براي ريكاوري كسري خسارت دريافت نشده

 

  • وظيفه بررسي خسارت

يكي از وظايف مهم و فوري شركت پس از وقوع خسارت، بررسي درست خسارت براي تعيين تحت پوشش بودن آن بر اساس شرايط بيمه‌نامه است و در صورتي كه بيمه‌گذار اطلاعات مهم و اساسي مورد درخواست بيمه‌گر را پس از وقوع خسارت فراهم و ارائه ننمايد، شركت هيچ وظيفه‌اي براي بررسي خسارت تحت پوشش نخواهد داشت. شركت ملزم به بررسي صحت اطلاعات و مسائل شناخته شده و محرز درخصوص خسارت نمي‌باشد ولي در جايي‌كه اطلاعات ارائه شده براي تعيين تحت پوشش بودن يا رد خسارت كافي نباشد، ممكن است از بيمه‌گذار اطلاعات بيش‌تري را درخواست نمايد.

شركت پس از دست آوردن اطلاعات، مدت زمان معين و منطقي را براي بررسي تحت پوشش بودن يا رد خسارت خواهد داشت به نحوي كه فعاليت و تأخير آن نبايد موجب زيان بيمه‌گذار شود Marrote, 2006)).