پژوهش – بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران …

امروزه معرفی بودجه بعنوان وسیله ای جهت حداکثر کردن استفاده از منابع در دسترس(طرح ریزی و بهبود مدیریت) نقش ممتاز و تعیین کننده ای به بودجه ریزی نوین داده است. علاوه بر این شفاف سازی، افزایش کارایی و اثربخشی و ارائه مبنایی صحیح برای تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع و در نهایت ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه از اهم مواردی است که در روش جدید بودجه ریزی مورد توجه قرار گرفته است (مهدوی، ۱۳۸۶).
مشارکت در بودجه بندی، به مدیریت فرصتی برای تحت تأثیر قرار دادن بودجه قبل از نهایی شدن آن فراهم می کند، لذا مدیر الزاماً نقش فعالی دارد و می تواند مشارکت بیشتری در بررسی و ارزیابی گزینه های مختلف برای تعیین اهداف بودجه داشته باشد. بنابراین، مشارکت در بودجه بندی تلاش های مدیریت را برای فرموله کردن دقیق پیش بینی ها با توجه به حالات محیطی افزایش می دهد و می تواند منجر به تمرکز توجه مدیریت بر تصمیمات و رفتار مورد نیاز در دوره های آتی شود .همچنین ممکن است منجر به افزایش تفکر در مورد اهداف بودجه و گزینه های مختلف گردد (توکلی، اعتمادی، ۱۳۸۶). مشارکت انگیزش را نیرومند می سازد، زیرا کارکنان احساس می کنند مورد پذیرش بیشتر هستند و در کارهای آن درگیرند. از این راه احساس احترام به خود، رضایت شغلی و همکاری با مدیریت می تواند بهبود یابد. پیامدهای مشارکت اغلب در قالب کاهش تعارض و فشار عصبی در کار، تعهد و دلبستگی بیشتر به هدف ها و پذیرش بهتر از دگرگونی ها پدیدار می شود (رجبی و همکاران،۱۳۹۳).
بنابراین در سازمانی مثل شهرداری ها که در نظام بودجه ریزی آن، هم از نظرات بخش های اداری استفاده می شود و هم از اعضای شورای شهر، می توانیم اثرات بودجه برمبنای مشارکت که بر عملکرد مدیران تاثیر دارد را مورد بررسی قرار دهیم .
۱-۵- اهداف تحقیق
۱-۵-۱- هدف اصلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین بودجه ریزی مشارکتی از طریق عدالت رویه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران در شهرداری تهران بزرگ می باشد.
۱-۵-۲- اهداف فرعی
بررسی تاثیر بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریت می باشد.
بررسی تاثیر عدالت رویه ای بودجه بر عملکرد مدیریت می باشد.
بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد مدیریت باشد.
توصیف متغیرهای اصلی تحقیق
۱-۶- فرضیه های تحقیق
فرضیه ۱: بودجه ریزی مشارکتی تاثیر معناداری بر عملکرد مدیران در بودجه بندی دارد.
فرضیه ۲: عدالت رویه ای بودجه ای تاثیر معناداری بر عملکرد مدیران دارد.
فرضیه ۳: تعهد سازمانی تاثیر معناداری بر عملکرد مدیریتی دارد.
فرضیه ۴: عدالت رویه ای نقش میانجی در رابطه با مشارکت بودجه ای و عملکرد مدیریتی دارد.
فرضیه ۵: تعهد سازمانی نقش میانجی در رابطه با مشارکت بودجه ای و عملکرد مدیریتی دارد.
۱-۷- تعاریف متغیرها
۱-۷-۱- تعریف مفهومی متغیر های تحقیق
بودجه بندی مشارکتی:
مشارکت بودجه، اشاره به دخالت مدیران در ایجاد بودجه و نفوذ آنها بر نتایج یک فرایند تصمیم گیری دارد. برانل(۱۹۸۲)مشارکت بودجه را به عنوان میزان نفوذ زیردستان و دخالت آنها در تنظیم بودجه تعریف می کند. بودجه بندی مشارکتی، تعدادی از مزایای بالقوه را برای سازمان هایی که چنین رویکردی را اتخاذ می کنند ارائه می دهد ((Minai & mun,2013.
عدالت رویه ای بودجه ای:
عدالت رویهای بیانگر ادراک فرد یا گروه از رفتار عادلانه ای است که از طرف سازمان ها دریافت می کنند. عدالت رویهای به برداشت افراد از عادلانه بودن رویه های جاری در تصمیم گیری برای جبران خدماتشان اشاره دارد (رضائیان، فرجی، ۱۳۸۷).
تعهد سازمانی:
تعهد سازمانی به طور کلی به عنوان یک نگرش کلی کارکنان نسبت به سازمان بیان می شود. همچنین آن را به عنوان میزان شناسایی و مشارکت کارکنان در سازمان نیز تعریف کرده اند. همچنین تعهد را نوعی دلبستگی عاطفی در افراد برای رسیدن به اهداف و ارزشهای یک سازمان بیان می کنند( Cichy et al,2009).
عملکرد مدیریت:
عملکرد ترکیبی است از رفتارها و نتایجی که توسط مدیران مافوق مشخص مى شوند. چنانچه کارکنان همان گونه که راهنمایی و هدایت شده اند از طریق ابتکار و خلاقیت، بهره مندی از دانش شغلی، میزان بازدهی درکار، قدرت رهبری و سازماندهی به کار خود ادامه داده و نتایج مورد نظر را به دست آورند، آنگاه مى توان عملکرد آنان را مطلق تلقی نمود (شریفی نیک، ۱۳۹۲).
۱-۷-۲- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق
بودجه بندی مشارکتی:
این متغیر در قالب ۶ گویه و به وسیله شاخص هایی همچون مشارکت در تنظیم نهایی بودجه، توضیح تغییرات بودجه توسط مافوق، تعیین واحد بودجه، اهمیت همکاری در بودجه و مسائل مرتبط با بودجه سنجیده می شود(سوالات ۱ تا ۶).
عدالت رویه ای در بودجه:
این متغیردر قالب ۸ گویه وبه وسیله شاخص های همچون اعمال روشهای بودجه بندی در تمام حوزه های مسئولیت، تصمیمات دقیق بودجه ای بر مبنای اطلاعات آگاهانه، درخواست میزان بودجه برحسب مقررات، عدم همخوانی رویه های بودجه ای با استانداردهای اخلاقی و وجدانی، مناسب بودن بودجه تعیین شده برای تمام حوزه ها، اعمال روشهای بودجه ای در طول زمان و ارائه توضیحات در مورد تعیین بودجه حوزه مسئولیتی توسط تصمیم گیرندگان بودجه را مورد سنجش قرار می گیرد (سوالات ۷تا ۱۴).
تعهد سازمانی:
این متغیردر قالب ۹ گویه با شاخص های چون تلاش بیشتر جهت کمک به موفقیت سازمان، مفید بودن سازمان برای کار، ماندن در سازمان با هر وظیفه شغلی، شباهت ارزشهای سازمان و ارزشهای شخص، داشتن حس بسیار خوب به عملکرد شغلی، انتخاب مناسب این سازمان برای کار و اهمیت سرنوشت سازمان را مورد سنجش قرار می گیرد ( سوالات ۱۵ تا ۲۳ ).
عملکرد مدیریتی:
این متغیردر قالب ۹ گویه این متغیر با شاخص های چون توجه به مشورت وجلب کارکنان در تصمیم گیری، داشتن روحیه انتقاد پذیری، اهمیت دادن به ایده های جدیداز طرف کارکنان، توجه به نقاط ضعف و قوت کارکنان، ارزیابی مستمر از پیشرفت امور و انجام بهتر کارها و قدرشناس محبت و لطف همکاران را مورد سنجش قرار می گیرد( سوالات ۲۴ تا ۳۲).
۱-۸- قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی، موضوعی)
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه حسابداری مدیریت و متمرکز بر بحث بودجه بندی مشارکتی می باشد.

حتما بخوانید :
پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.