می 9, 2021

بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی بر رفتار …

: تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت در زمان
: تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت در زمان
:   در تحقیق حاضر t بستگی به زمان پذیرفته شدن بانک های خصوصی در بورس اوراق بهادار دارد. صنعت بانکداری خصوصی در کشور ایران از سال ۱۳۸۱ شروع به فعالیت کرده است.
مدل سوم:
(۳)
که در آن
: صورتهای مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در زمان (نرخ سود آوری)
: تغییرات شاخص سهام در زمان
: تغییرات نرخ آزاد ارز در زمان
: تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت در زمان
: تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت در زمان
:   در تحقیق حاضر t بستگی به زمان پذیرفته شدن بانک های خصوصی در بورس اوراق بهادار دارد. صنعت بانکداری خصوصی در کشور ایران از سال ۱۳۸۱ شروع به فعالیت کرده است.
،   ،   ،   و   ،   ،   ،   بردار k ازمتغیر مستقلغیر ثابت پارامتر هایی برای   واحد مقطعی هستند. هر واحد سطح مقطعی است که در زمان   مشاهده شده است.   اثر مشترک رهگیری که تصور می شود برای همه سهامداران یکسان است. به منظور تعیین وجود ناهمسانی مقطع و همبستگی همزمان، ماتریس کوواریانس باقی مانده برای این معادله محاسبه می گردد:
(۴)
مشخصات اساسی رفتار سهامداران به عنوان یک سیستم از معادلات با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) به جای حداقل مربعات معمولی(OLS) برآورد می شود. این خصوصیات برای باقی مانده ها مناسب است.
همزمان ناهمبسته و زمان دوره و سطح مقطعدارای همسانی واریانس می باشد.
(۵)
ضرایب و کوواریانس آنها با استفاده از روش GLS اعمال شده به مدل انباشته برآورد می شود.
تخمین اثرات ثابت به   اجازه می دهد هر واحد از سطح مقطع متفاوت با ثابت های مختلف برای هر مقطع برآورد گردد. اثرات ثابت شده با کم کردن “در بازه زمانی” به معنای هر متغیر و برآورد GLS با استفاده از داده ها تبدیل و محاسبه می شود:
که   و   .
برآورد ضریب ماتریس کوواریانس توسط فرمول معمولOLS کوواریانس اعمال شده به متوسط مدل های مختلف داده شده است:
(۶)
که در آن X نشان دهنده متوسط X های مختلف است و
(۷)
که در آن   ، SSR اثرات ثابت مدل است.
در نهایت در این بخش، آمار وزن دار از معادله ۶ مشتق شده است. رگرسیون وزن مقطع مناسب برای مراقبت از باقیمانده که دارای واریانس همسانی و ارتباط همزمان می باشد به شرح زیر است:
(۸)
۳-۱۰ بکارگیری و آزمون مدل ها:
۳-۱۰-۱ روش آماری:
درتجزیه و تحلیل رگرسیون سری زمانی و ترکیبی به طور ضمنی فرض می شود که سری زمانی مانا(ایستا) می باشد. برای بررسی چنین حالتی از آزمون های مختلفی استفاده می شود ازجمله: آزمون لوین و لین(LL) و آزمون ریشه واحد تعمیم یافته دیکی- فولر (ADF). این آزمونها اصطلاحاً آزمونهای ریشه واحد پانل نامیده می شوند، ازلحاظ تئوری آنها آزمون های ریشه واحد سری های چندگانه هستند که برای ساختارهای اطلاعات پنل بکار رفته اند. دراین آزمونها روند بررسی مانایی همگی به یک صورت است و با رد فرضیه ۰H عدم مانایی رد می شود و بیانگر مانایی متغیر است.
۳-۱۰-۲ جامعه آماری:
جامعه آماری در تحقیق حاضر، کلیه بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
دلیل آن هم با توجه به فرضیات تحقیق پی بردن به واکنش همزمان بازارهای مالی و پولی به تغییرات بوجود آمده در طول دوره بررسی می باشد.
۳-۱۰-۳ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه:
روش نمونه گیری : (با ذکر دلیل)
نمونه گیری در این تحقیق بر اساس دو فاکتور بازه زمانی ( از زمان خصوصی شدن و پذیرفته شدن بانک ها در بورس) و نیز وجود داده های لازم می باشد.زمان پذیرفته شدن بانک های خصوصی در بورس اوراق بهادار درکشور ایران از سال ۱۳۸۱ بوده است.
روش های گردآوری اطلاعات :
با استفاده از آمارهای تولید شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای خصوصی.
تعریف روش سنجش روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها :
در مطالعه حاضر از شیوه آمار توصیفی و همچنین از نرمالیته بودن توزیع داده های آماری و نیزاز طریق آزمون ریشه واحدAugmented Dickey – Fuller Unit Root Test نسبت به مانایی رفتار متغیرها کسب اطمینان خواهد شد.
ضمناً در این تحقیق از داده های سری زمانی نیز استفاده می شود و همچنین از نرم افزارهای موجود مانند ای ویوز یا اس پی اس اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.