می 9, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی بر رفتار …

ردیف

نظام مالی

موارد کاربرد

۱

بانک پایه(محور)

تجهیز منابع پس اندازها، شناخت سرمایه گذاران و اعمال کنترل مناسب

۲

بازار پایه(محور)

رشد اقتصادی

در کنار این دو ساختار، نظریات دیگری نیز وجود دارد، که نسبت به دو نظریه اول، معروفیت کمتری دارند که عبارتند از؛ «نظریه ارایه خدمات مالی» و «نظریه مالی و حقوقی».
به هر حال، با توجه به نقشها و کارکردهایی که بانکها در تعامل با بازار سرمایه می توانند داشته باشند، مجموعاً دو نقش مکملی و همچنین رقیب بازار سرمایه بودن را برای بانکها در بازارهای مالی بیان میکنند. از آنجا که هر یک از نظام بانکی (بازار پول) و بازار سرمایه، بخشی از نیازهای جامعه را تأمین می کنند، تعامل آنها میتواند با ابزارهای متفاوتی، پاسخگوی نیازهای متنوع بازار باشد. در حالت دوم (رقیب بازار سرمایه بودن بانک)، بانک‌ها و بازار سرمایه در تأمین منابع مالی، رقیب یکدیگرند و هر کدام به هزینۀ عدم‌ توسعۀ دیگری، توسعه می‌یابند. ازاین‌رو، نظام بانکی چه در نقش مکمل بودن بازار سرمایه و چه در نقش رقیب بودن، تکمیل‌کننده بازار سرمایه می‌باشد.
در فصل آتی، مدل عملیاتی حاصله از مطالعات زمینه ای و پیشینه تحقیقات مشابه داخلی و خارجی، مورد آزمون قرار خواهد گرفت و بر اساس خروجی های به دست آمده با استفاده از مدل تصادفی رگرسیونی، ضرایب مربوطه تخمین زده خواهند شد و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه
در فصل سوم، متغیرها، قلمـرو مکانی و زمانی، جامعه و نمـونهی آماری، نحوهی گردآوری دادهها و مدلهای مورد استفاده در تحقیق به تفصیل بیان شد. دادههای تحقیق به طور مستقیم از صورتهای مالی بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از طریق سایت این سازمان و همچنین سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده است. برای محاسبهی متغیرهای مستقل و وابسته، برآورد مدلها و آزمون فرضیههای تحقیق نرم افزارهای Excel و Eviews نسخه ۷ به کار گرفته شده است. بدین منظور ابتدا یافته های تحقیق به صورت توصیفی ارائه می گردد. یافته های توصیفی مرکزی از قبیل میانگین و میانه و همچنین ماکسیمم و مینیمم هر کدام از متغیر های تحقیق به صورت جداگانه آورده شده است. سپس پذیره های زیربنایی رگرسیون آزمون شده و در نهایت با استفاده از مدل رگرسیون و آزمونهای پنل دیتا، فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار خواهد گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‏آوری شده‌اند، خلاصه، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری روابط بین داده‌ها و انجام تحلیل‌های علمی به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم شود. در این فرآیند داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می‌شوند. در این راستا، تکنیک‌های آماری مختلف در استنتاج‌ها و تعمیم نتایج نقش بسزائی بر عهده دارند. تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای از روش علمی، از پایه های اساسی هر تحقیق می باشد که بوسیله آن، کلیه فعالیتهای تحقیقی تا رسیدن به نتیجه کنترل و هدایت می شود. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق عبارت است از روشی که بوسیله آن کل فرایند تحقیق و پژوهش از انتخاب مسأله تا رسیدن به یک نتیجه مورد کنترل قرار می گیرد.
به منظور ایجاد بحث و نتیجه گیری، داده های جمع آوری شده بایستی در عمل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. هدف کلی این فصل پردازش داده ها به منظور دستیابی به نتایج می باشد.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های انجام شده بر مبنای طرح پژوهش در این فصل ارائه شده است. با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و… سازگاری دارند، داده های جمع آوری شده دسته بندی، تجزیه و تحلیل و در نهایت فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد. در این فصل ابتدا آمار توصیفی متغیر های تحقیق ، پس از آن نتایج مدل برآورد شده با استفاده از داده های ترکیبی(پانل دیتا) ارائه گردیده است.
این فصل دارای ۹ بخش می باشد. که در آن پس از مقدمه که به بیان کلیاتی از فصل می پردازد به آمار توصیفی تحقیق پرداخته می شود. در بخش آمار توصیفی میانگین، میانه، ماکزیمم و مینیمم و همچنین انحراف معیاد تک تک متغیر ها مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش های سوم تا هفتم تحقیق پذیره های زیربنایی رگرسیون مورد آزمون و بررسی قرار خواهد گرفت. که در بخش سوم این فصل پایایی(مانایی) داده ها داده ها، بخش چهارم آزمون خود همبستگی خطاها بخش پنجم، آزمون وایت (آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس) و در بخش ششم آزمون همبستگی داده ها در نهایت در بخش هفتم و آخرین بخش از بررسی پذیره های زیربنایی رگرسیون آزمون همخطی بین متغیر ها مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش هشتم تحقیق به برآورد مدل رگرسیونی برای هر یک از فرضیه های تحقیق و آزمون هر فرضیه به صورت جداگانه پرداخته می شود و در نهایت در بخش پایانی (بخش نهم) تحقیق خلاصه ای از تحقیق ارائه خواهد شد.
۴-۲) آمار توصیفی
برای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شدهاست. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع آوری شده و به منظور شناخت بی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

شتر جامعه مورد بررسی انجام میگیرد. با در نظر گرفتن معیارهای اشاره شده در فصل سوم، راجع به انتخاب نمونه تعداد ۸ بانک خصوصی موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی زمان های مختلف در بورس پذیرفته شده اند. که اسامی آنها و سال ورود به بورس و سال محاسبه داده های آن درجدول شماره ۴-۱ نشان داده شده است. که نیمی از این بانکها تنها در سال های ۸۰ و ۸۱ تاسیس شده اند.
جدول ۴-۱ اسامی و تاریخ ورود به بورس بانک های خصوصی

نام بانک سال تشکیل سال ورود به بورس
بانک پارسیان ۱۳۸۰ آبان ۱۳۸۳