مقاله علمی با منبع : بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران- قسمت ۶۶

  1. مسائل و مشکلات مشترک در زمینه گردشگری مذهبی در سه کلان شهر کدامند؟

همانطور که از نتایج تحقیق بر می آید مسائل و مشکلات مشترک در سه کلان شهر را باید در ضعف مدیریتی و چند پارگی تصمیم گیری در منسجم و هماهنگ کردن بخش های مختلف گردشگری باهم باید جستجو کرد همچنین ضعف زیر ساختی در جذب گردشگر در سطح بالا در سه کلان شهر و به طور محسوس تر در دو شهر قم و شیراز مشهود است.
۲٫جایگاه گردشگری مذهبی در سه کلان شهر مشهد،قم و شیراز برگیرنده چه وضعیتی است؟
نتایج حاصله از تحقیق به عمل آمده نشان دهنده این است که جایگاه گردشگری مذهبی در شهر مشهد نسب به دو شهر دیگر در وضعیت مطلوب تری قرار دارد اگرچه هنوز هم جا برای گسترش این نوع از گردشگری در شهر مشهد وجود دارد اما در دو شهر قم و شیراز جایگاه گردشگری مذهبی در سطح پایین تری قرار دارد و نیاز به کار بیشتری دارد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  1. آیا امکانات و خدمات گردشگری در این سه کلان شهر در سطح مناسبی می باشد؟

نمودار۱۵-۴: وضعیت خدمات وامکانات گردشگری در سه کلان شهر
با توجه به به نتایجی که از تحقیق بدست آمده نشان دهنده این است که وضعیت خدمات و امکانات گردشگری مذهبی در حوزه محصول گردشگری به ترتیب شهر مشهد از وضعیت مطلوب تری و به دنبال آن شیراز و در نهایت شهر قم که از وضعیت نه چندان مطلوبی برخوردار است قرار گرفته است.در حوزه خدمات اقامتی با توجه تحلیل های بدست آمده از نتایج AHP مشهد با (۶۲۹٫/۰) از وضعیت مطلوبی برخوردار ولی شیراز و قم وضعیت نامطلوبی برخورداراست.
۳-۵- پیشنهادات
توجه بیشتر به شاخص های با ضریب اهمیت بالا در محصول گردشگری در درجه اول و در نهایت ایجاد یک نوع تعادل در بخش های مختلف محصول گردشگری
برقراری ارتباطی دوسویه بین شهرهای مذهبی در جهت استفاده از تجارب و موفقیت های حاصل شده آنها در جهت ارتقای گردشگری مذهبی
بهره گیری از موقعیت خاص شهر مشهد به عنوان دومین کلا نشهر مذهبی جهان اسلام برای گسترش انواع دیگر گردشگری مانند گردشگری آموزشی، برگزاری سمینارها و همایشهای ملی و بین المللی.
بهبود و توسعه سیستم حمل ونقل عمومی در راستای ارتقاء وضعیت کیفیت ترافیک شهری در سطح شهر شیراز و افزایش سیستم های عمومی حمل ونقل
تدابیر لازم برای افزایش مدت ماندگاری ، توسعه امکانات زیربنای و جاذبه های جانبی، ایجاد مراکز عرضه تولیدات سنتی، بازسازی اماکن قدیمی باتعقیر کاربری، بهبود تسهیلات اقامتی و خدماتی در شهر قم.
منابع:
۱- پور محمود بابلی علی(۱۳۸۷) بررسی راه های جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت توریسم ایران،مزایا و موانع آن،پایانامه کارشناسی ارشد.
۲- پاپلی یزدی محمد حسین و مهدی سقایی (۱۳۸۵) گردشگری(ماهیت و مفاهیم).سمت.
۳- پاپلی یزدی، حسین؛ رجبی سناجردی، حسین ) ۱۳۸۷) نظریه های شهر و پیرامون تهران، انتشارات سمت، تهران.
۴- پاپلی یزدی، محمد حسین و محمد سقایی (۱۳۹۰) گردشگری ماهیت و مفاهیم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).
۵- پرنده، یاسمن(۱۳۹۱).مقاله گردشگری مذهبی و تاثیر اقتصادی آن با تاکید بر شهر مقدس مشهد، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین.
۶- تیموتی،دالن جی-السن،دانیل اچ (۱۳۹۲)گردشگری دین و سفرهای مذهبی،انتشارات جامعه شناسان،چاپ اول ،تهران.
۷- صباغ فرهاد (۱۳۸۳) بررسی بررسی میزان وفاداری جهانگردان خارجی نسبت به مشهد و تعیین عوامل موثر بر آن، پایانامه کارشناسی ارشد.
۸- حیدری رحیم،صفری میثم و آذری مهدی (۱۳۹۱) برسی و تحلیل الگوی رفتاری گردشگران در دسترسی به جاذبه های شهری با استفاده از GIS ، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال چهارم، شماره دوازدهم، بهار.
۹- حیدری چیانه ، رحیم (۱۳۸۷) مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری / ناشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
۱۰- جعفری، عباس (۱۳۷۴) شناسنامه جغرافیای طبیعی، تهران، انتشارات گیتاشناسی.
۱۱- جمالی نژاد،مهدی (۱۳۹۱) گردشگری اسلامی، اصغهان:آرما.
۱۲- خراسانی احمدی ، مهدیار (۱۳۸۸) گردشگری شهر بهشت / نیازمندگاه ملی.
۱۳-دکتراسماعیل علی اکبری(۱۳۹۱) جغرافیای گردشگری ایران، مرکز تحقیق علوم انسانی،تهران،سمت،زمستان .
۱۴- دکتر محمود ضیایی، نیلوفر عباسی (۱۳۹۰) ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دیدگاه گردشگران درون مرزی، فصلنامه گردشگری و توسعه.
۱۵- داس ویل، راجر (۱۳۸۴) مدیریت چهانگردی؛ مبانی ، راهبردهاو آثار،ترجمه اعرابی ، سید محمد و ایزدی، داوود، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ سوم.
۱۶- رحیم پور، دکتر علی، سید داوود حسینی (۱۳۷۹) سیمای جهانگردی اسلامی، محیا، چاپ اول، تهران..
۱۷- ریچارد شارپلی و دیوید تفلر(۱۳۹۱) برنامه ریزی توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه،ترجمه دکتر حمید ضرغام بروجنی،تهران،انتشارات مهکامه.
۱۸- ربیع نیا،ابوطالب و صابری، فخرالدین (۱۳۸۴). راهنمای گردشگری استان قم ، اداره ی کل میراث فرهنگی و گردشگری استان قم، انتشارات اعیلام، چاپ اول.
۱۹- سازمان مدیرت و برنامه ریزی استان قم (۱۳۸۳) گزارش اقتصادی و جتماعی قم طی۱۳۷۷ -۱۳۸۱،سازمان آمار و اطلاعات.