بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه …

فرهنگ

۰۰۰۱/۰ ۷۶/۰-۶۱/۰

۷۶/۰

اخلاق

۰۰۰۱/۰ ۸۲/۰-۶۹/۰

۷۹/۰

پاداش

۰۰۰۱/۰ ۷۹/۰-۵۶/۰

۷۶/۰

تنبیه و اجبار

۰۰۰۱/۰ ۷۸/۰-۷۱/۰

۷۹/۰

نمره کل

۰۰۰۱/ ۰ ۷۸/۰-۶۲/۰

۷۷/۰

جداول شماره (۱۰) و (۱۱)، روایی و پایایی محاسبه شده برای مقیاسهای نوع ساختار سازمانی و شناسایی منابع قدرت بر روی کارمندان واحدهای ستادی دانشگاه شیراز را نشان می‌دهد. به طوری که ملاحظه می‌شود، روایی کل با استفاده از روش تحلیل گویه، در مقیاس‌های مورد استفاده به ترتیب ۷۱/۰- ۳۰/۰ و ۷۸/۰-۶۲/۰ است و مثبت و معنی‌دار بهدست آمده است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ آن مقیاسها به ترتیب ۷۷/۰ و ۷۷/۰ است. این خود نشاندهنده آن است که مقیاسهای مورد استفاده در این پژوهش، دارای روایی و پایایی لازم برای اجرا می‌باشند.
۳-۶- شیوه گردآوری اطلاعات
با توجه به اجرای پژوهش در محیط واقعی ادارای، امکان هیچگونه دستکاری متغیرها وجود نداشت و پ‍‍ژوهش حاضر در محیطی کاملاً طبیعی انجام پذیرفته است. جهت گردآوری اطلاعات از نمونههای پژوهش از روش میدانی و با کمک «پرسشنامه بستهپاسخ» در ارتباط با نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت توسط ترکزاده و محترم (۱۳۹۰) و ترکزاده و معینی (۱۳۸۹) تهیه گردیده است، استفاده شد. محقق پس از انتخاب نمونه‌ها و کسب مجوز از حراست دانشگاه شیراز با مراجعه‌ی حضوری به واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، پرسشنامهها را در اختیار کارمندان قرار داده و پس از ارائه‌ی توضیحات لازم درباره‌ی پژوهش، اهداف و کاربرد آن، پرسشنامه‌های مربوطه را معرفی و راهنماییهای لازم را جهت پاسخگویی، به آنها ارائه نموده است.
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل پرسشهای پژوهش، از روشهای آمار استنباطی استفاده گردید.
سوال یک: نوع ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز کدام است؟ (آزمون تی وابسته)
پرسش دو: اولویتبندی منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز چگونه است؟ (تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی)
پرسش سه: آیا بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز رابطه معنیداری وجود دارد؟ (رگرسیون چندمتغیره)
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است