بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز- قسمت …

۲- حساسیت کارمندان نسبت به سوالات پرسشنامه و همکاری محتاطانه آنان با پژوهشگر
۵-۳-۲- محدودیت‌های پژوهشی
۱- فقدان پیشینه پژوهشی منتشر شدهی داخلی و خارجی پیرامون موضوع پژوهش، علیرغم جستجو با کلید واژههای متفاوت در پایگاههای اطلاعاتی مختلف.
لازم به ذکر است که این محدودیت ناشی از نو بودن موضوع پژوهش میباشد؛ و نشانگر سهم این پژوهش در تولید علم و دانش و توسعه یک حوزه مطالعاتی و پژوهشی جدید است. این مهم خود یکی از نقاط قوت پژوهش حاضر محسوب میگردد؛ و میتواند منجر به گسترش دانش، درک و فهم مدیران ارشد دانشگاهی نسبت به چیستی و چگونگی پیوند موجود بین ساختار سازمانی و منابع قدرت گردد؛ و بدین ترتیب آنان را در امر اتخاذ تصمیمات سازمانی و مدیریت هرچه بهتر دانشگاه یاری نماید.
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادات پژوهش حاضر را میتوان به دو دسته‌ی پیشنهادات کاربردی و پژوهشی تقسیم نمود که در ادامه به موارد مرتبط با هر یک اشاره می‌گردد. پیشنهادات کاربردی پژوهش با توجه به یافتههای تحقیق، جهت بهسازی هرچه بیشتر ساختار سازمانی و توسعه قدرت و نفوذ مدیران دانشگاه به منظور هدایت اثربخش کارمندان واحدهای ستادی و ارتقای کمیت و کیفیت عملکرد آنان، پیشنهاد شده است:
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی

  1. توسعه یک نظام رفتاری معنادار مبتنی بر ابعاد مفهومی، ساختاری و عملکردی (ترکزاده و همکاران، ۱۳۸۷) در جهت گسترش هرچه بیشتر تسری ساختار تواناساز. زیرا ساختار تواناساز منجر به تواناسازی کارمندان میشود (هوی، ۲۰۰۳؛ مکگویگان، ۲۰۰۵؛ کلارک، ۲۰۰۸؛ برد و همکاران، ۲۰۰۹؛ واتس، ۲۰۰۹) و دارای تبعات کارکردی و عملکردی سازندهای است (مک گویگان، ۲۰۰۵). از این رو درک، استقرار و گسترش آن برای مدیریت سازمان یک نیاز میباشد (گیلمور، ۲۰۰۷).
  2. تلاش مدیران برای شناسایی، کشف و بهکارگیری منابع مختلف قدرت خویش در موقعیتهای مختلف. زیرا هریک از منابع قدرت دارای تبعات کارکردی ویژهای میباشد که اثربخشی آنها به موقعیت بستگی دارد (روللینسون و برودفیلد، ۲۰۰۲؛ اسکات، ۱۳۸۷). در این راه برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با موضوع، میتواند مفید و موثر باشد.
  3. اتکا نکردن بیش از حد مدیران بر استفاده از منبع قدرت پاداش؛ زیرا این منبع به اجابت ساده کارمندان میانجامد و نه تعهد (پذیرش مشتاقانه و عملکرد وفادارانه) آنان (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸). در عوض آنان میبایست منابع قدرتی که منجر به تعهد کارمندان میگردد (چیرگی محیطی، تخصص و اطلاعات) را تقویت و اعمال نمایند.
  4. تقویت منابع قدرت تخصص و مرجعیت مدیران و توسعه کاربست آنها. زیرا منابع قدرت مذکور به ترتیب از طریق فراهم آوردن زمینه لازم برای اعمال سبکهای رهبری تفویضی و مشارکتی، منجر به ارتقای کیفی سطح آمادگی کارمندان میشوند (هرسی و همکاران، ۲۰۰۲). همچنین میتوانند منجر به ارتقای سطح کمی و کیفی تعهد و انگیزه کارمندان شوند (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸).
  5. بهکارگیری گسترده و توجه ویژه به منبع قدرت چیرگی محیطی به منظور استفاده راهبردی و معنادار از آن. زیرا منبع قدرت چیرگی محیطی به مدد ابعاد پنجگانه[۱۰۷]و تبعات کارکردی و عملکردی پویای خود، از قابلیت لازم برای مدیریت محیط تعاملی دانشگاه برخوردار میباشد (ترکزاده و معینی، زیر چاپ). به بیان دیگر آنچه که موجب اهمیت یافتن این منبع میشود آن است که، استفاده از منبع یاد شده منجر به پیوند منعطف دانشگاه و محیط تعاملی آن و توسعه قلمرو (گستره و میزان) چیرگی محیطی دانشگاه در محیط تعاملی و زمینهای خود میگردد (ترکزاده و همکاران، زیر چاپ).

۵-۴-۲- پیشنهادات پژوهشی
۱- انجام پژوهش حاضر در سایر سازمانها و موسسات آموزش عالی کشور به منظور مقایسه یافتههای این پژوهش با یافتههای آنها
۲- انجام این پژوهش در سایر حوزههای آموزشی و پژوهشی دانشگاه، به خصوص در بخشها و محیطهای آموزشی و کلاسهای درسی، به منظور شناسایی نوع ساختار (تواناساز، بازدارنده) حاکم بر محیطهای یادگیری، تعیین توزیع و اولویتبندی منابع قدرت اساتید و همچنین تبیین چیستی و چگونگی رابطه تعاملی حاکم بین آن دو متغیر در حوزه آموزشی و پژوهشی
۳- انجام پژوهشهایی پیرامون بررسی مقایسهای رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت اساتید از دید آنان و دانشجویان، بررسی رابطه انواع ساختار سازمانی و منابع قدرت با جو سازمانی، جو آموزشی، سرمایه اجتماعی و تعهد؛ به منظور فهم اینکه آیا ساختار سازمانی، منابع قدرت و رابطه تعاملی حاکم بین آنها میتواند تبیینگر و پیشبینی کننده متغیرهای مهمی نظیر نوع جو سازمانی، مطلوبیت جو آموزشی، میزان سرمایه اجتماعی و تعهد افراد باشد؟
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
ابیزاده، فرهاد (۱۳۷۷).”بررسی منابع قدرت مورد استفاده مسئولان دانشکدههای غیر پزشکی دانشگاه های دولتی شهر تهران از دیدگاه مسئولان و اعضای هیات علمی دانشکدهها”، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
اسکات، ریچارد (۱۳۸۷). سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز؛ ترجمه و اقتباس حسن میرزائی اهرنجانی، تهران: انتشارات سمت.
اعرابی، محمد (۱۳۷۶). طراحی ساختار سازمانی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
افجهای، سید علی اکبر (۱۳۸۰). مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی، تهران: انتشارات سمت.
الوانی، سید مهدی (۱۳۷۷). “سازمان مجازی، مدیریت دولتی”، فصلنامه علمی- کاربردی، شماره ۴۱ و ۴۲، ۶- ۲٫
امجدی، زهرا (۱۳۷۹). “بررسی میزان بهرهگیری مدیران از منابع پنجگانه قدرت در ادارات شهر رفسنجان از دیدگاه کارمندان”، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
امیدی، علیرضا؛ خبیری، محمد؛ صفری، سمانه؛ حمیدی، مهرزاد (۱۳۸۶). “ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی”، حرکت، شماره ۳۳، ۱۱۷- ۱۰۵٫
ترکزاده، جعفر (۱۳۸۸). رهبری راهبردی در آموزش عالی، رویکردها و چشماندازهای نو در آموزش عالی (به اهتمام محمد یمنی دوزی سرخابی)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، پژوهشات و فناوری، ۱۷۶-۱۳۹٫
ترکزاده، جعفر؛ احمدوند، علیمحمد (۱۳۸۸). الگوی کاربردی هدایت راهبردی نظام اطلاعات دانشگاه، نامه آموزش عالی، شماره ۶، ص۱۴۰- ۱۲۱٫
ترکزاده، جعفر؛ صباغیان، زهرا؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ دلاور، علی (۱۳۸۷). “ارزیابی وضعیت توسعه سازمانی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تهران”، مجله آموزش عالی ایران، سال۱، شماره ۲، ۵۰- ۳۱٫
ترکزاده، جعفر؛ محمدی، مهدی؛ معینی، هاجر؛ کوچکی، سمیه (زیر چاپ). “بررسی تأثیر منابع قدرت مورد استفاده اساتید بر جو کلاسی از دیدگاه دانشجویان”، فصلنامه علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
ترکزاده، جعفر؛ معینی، هاجر (زیر چاپ). “بررسی مقایسهای منابع قدرت اساتید از دید آنان و دانشجویان”، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی.
دادگر، همایون (۱۳۹۰). “بررسی مقایسهای ادراک اساتید، کارمندان و دانشجویان از فرهنگ سازمانی دانشگاه شیراز”، پایاننامه کارشناسی ارشد، واحد بین الملل دانشگاه شیراز: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
حسنپور، اکبر (۱۳۸۲). “ساختارهای جدید سازمانی”، ماهنامه تدبیر، سال چهاردهم، شماره ۱۳۷، ۵۷- ۵۳٫
حسینی، طه (۱۳۸۲). “بررسی رابطه بین منابع قدرت و سبکهای رهبری در سازمانها و شرکتهای دولتی شهر کرمان دبیران”، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
حمیدی، مهرزاد؛ کشتیدار، محمد (۱۳۸۲). “بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکدههای تربیت بدنی دانشگاههای کشور”، حرکت، شماره ۱۵، ۵۴- ۴۳٫
چارلز، سی. ام (۱۳۸۳). مدیریت و کلاسداری جذاب؛ ترجمه مرضیه امینی و شاپور شایان جهرمی، انتشارات کوشامهر.
دفت، ریچارد آل (۱۳۷۹). تئوری و طراحی سازمان؛ ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.