بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان …

۳/۲۷

کل

۸۱۴

۱۰۰

نمودار ۴-۵: توزیع درصدی سطح عملکرد آموزشی معلمان

با توجه به نتایج بدست آمده، عملکرد آموزشی بیشتر معلمان (۸/۶۹درصد) در سطح مطلوبی قرار دارد. همپچنین عملکرد آموزشی ۳/۲۷% معلمان نیز در سطح عالی قرار دارد بنابراین می‌توان ادعا کرد که عملکرد آموزشی معلمان به طور متوسط خوب است.

۲- تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی سؤالات پژوهش

در این بخش یافته‌های تحقیق براساس سؤالات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و هدف از این کار استنباط و نتیجه‌گیری پیرامون ویژگی‌های جامعه‌ای است که نمونه‌ی مورد مطالعه از آن استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با توجه به ماهیت آن‌ها از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است.

۲-۱- بررسی سؤال کلی پژوهش

آیا میان مقیاس های کارآفرینی (توفیق طلبی، استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری، کنترل درونی و تحمل ابهام) با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین رابطه وجود دارد؟
به منظور محاسبه‌ی میزان ارتباط بین خرده مقیاس های کارآفرینی (توفیق طلبی، استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری، کنترل درونی و تحمل ابهام) با عملکرد شغلی معلمان از تحلیل رگرسیون
استفاده شد که خلاصه اطلاعات در مورد ضریب همبستگی و خطای استاندارد و ضریب تبیین این تحلیل در جدول شماره‌ی ۴-۷ آورده شده است.

جدول ۴-۷: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون خرده مقیاس های کارآفرینی با عملکرد آموزشی معلمان

ضریب همبستگی (R) ضریب تبیین (R2) ضریب تعدیل شده خطای استاندارد برآورد
۵۳۳/۰ ۲۸۴/۰ ۲۷۳/۰ ۳۳۸/۷

جدول بالا نشان می‌دهد که میزان ضریب همبستگی توام بین مقیاس های کارآفرینی (توفیق طلبی،
استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری، کنترل درونی و تحمل ابهام) با عملکرد شغلی معلمان ۵۳۳/۰ است و ۴/۲۸ درصد از واریانس متغیر عملکرد آموزشی معلمان را تبیین می‌کنند.

جدول ۴-۸: خلاصه تحلیل رگرسیون عملکرد آموزشی معلمان از طریق خرده مقیاسهای کارآفرینی

شاخص
منبع
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات میزان F
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.