می 9, 2021

بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲- قسمت ۲۶- قسمت 2

بیشینه

 

 

 

قوانین و مقررات مربوط

 

 

۱۲۱/۲۴

 

 

۱۱۹

 

 

۰۰۰/۰

 

 

۶۲۵۰۰/۲

 

 

۴۰۹۵/۲

 

 

۴۸۰۵/۲

 

 

در جدول فوق با بهره گرفتن از آزمون t مستقل به بررسی تاثیر قوانین و مقررات مربوط، در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین در ناجا می پردازد. همانطوری که در جدول مشاهده می شود مقدار آزمون t=24/121 می باشد که از مقدار تعیین شده ۶۴/۱ بیشتر است، علاوه بر آن سطح معنی داری آزمون t برابر p=0/000 کمتر از مقدار معین p=0/05 است که در سطح اطمینان مورد قبولی قرار دارد . بنابراین می توان نتیجه گرفت که قوانین و مقررات مربوط، در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین در ناجا تأثیر معناداری دارد.در نتیجه فرض H0 رد و فرض H1 تایید می گردد.

 

۴-۳-۵٫ بررسی نهایی و جمع بندی بندی حاصل از آزمون های فرضیات تحقیق

 

مطابق آزمون به عمل آمده ( T مستقل) در هریک از فرضیه ها، مقادیر t بدست آمده بیشتر از مقدار تعیین شده ۶۴/۱ بوده اند و لذا هر چهار فرضیه پژوهش به استناد آزمون صورت گرفته با ضریب اطمینان ۹۵% تأیید گردیده اند.

 

فصل پنجم

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

در این فصل ابتدا نتایج عمده حاصل از آزمون فرضیه ها ذکر و آنگاه پیشنهاد های مرتبط با انجام تحقیق در راستای مقبولیت و اعتبار گزارش های مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری ارائه خواهد شد.

 

۵-۱٫ نتایج تحقیق

 

در این بخش ابتدا به منظور یاد آوری ، نتایجی که دیگران در خصوص موضوع تحصیل نموده اند ذکر آنگاه به یافته های حاصله از این تحقیق می پردازیم:

 

۵-۱-۱٫ خلاصه نتایج حاصله از تحقیقات و پژوهش های قبلی

 

محققان در رشته حقوق جزا و جرم شناسی بیشتر به تعریف ضابطین و وظایف قانونی آنها پرداخته و عدم اشرافیت به قانون و ناقص بودن گزارش های قضایی ضابطین را یکی از علل اطاله دادرسی یا همان طولانی شدن جریان رسید گی به دعاوی و شکایات در مراجع انتظامی دانسته و به عنوان یک بیماری و معضل در پیکره نظام دادرسی کیفری کشورمان نام برده اند و این امر را به طور کلی حاصل چند عامل مهم می دانند:

پایان نامه حقوق

۱-عوامل ناشی از قانون و نحوه قانون گذاری
محققان عواملی مانند ضعف در نحوه تدوین و قانون نویسی و وجود ابهامات و تناقضات در برخی از قوانین کشورمان ، عدم جمع آوری علمی قوانین مانند آیین دادرسی کیفری و مدنی را موجب طولانی شدن روند دادرسی ها یا اطاله دادرسی می دانند.
۲-عوامل ناشی از دستگاه قضایی
پژوهشگرانی که در زمینه اطاله دادرسی آثاری دارند و قریب به اتفاق آن ها از قضات دادگستری می باشند یکی از عوامل مهم ایجاد کننده اطاله دادرسی را ؛ مواردی می دانند که متوجه ساختار دستگاه قضایی ، ضعف آموزشی تخصصی برخی قضات و کارکنان اداری این سیستم می باشند که در فصل دوم به آنها پرداخته شد.
۳-عوامل ناشی از عملکرد برخی دستگاه ها و اشخاص خارج از سیستم قضایی
بعضی سازمان ها مانند تشکیلاتی که به عنوان ضابطین دادگستری انجام پاره ای از اقدامات مربوط به دادرسی‌ها را بر عهده دارند، نیز در نظر محققان حقوقی به عنوان عواملی که در اطاله دادرسی نقش دارند قلمداد گردیده اند . دستگاه های مانند نیروی انتظامی به عنوان ضابط اصلی دادگستری ،پزشکی قانونی و سایر اداراتی که به هر نحو در تکمیل یک پرونده قضایی مسئولیت دارند ، به علل مشکلات ساختاری و یا ضعف معلومات حقوقی و قضایی کارکنان و غیره موجبات به درازا کشیده شدن رسیدگی های قضایی را فراهم می نمایند. در این میان سهم نیروی انتظامی می تواند برجسته تر از دیگران باشد و این امر به این علت است که این سازمان اصلی ترین و عام ترین ضابط دستگاه قضایی بشمار می رود و معمولاً در اغلب پرونده های متشکله ، نقش مستقیم ایفا می نمایند و در نتیجه با چنین ویژگی منحصر به فردی که این نیرو دارد ، بدیهی است که در کنار سایر عوامل ، به عنوان یک عامل در برخی از مواقع موجب اطاله دادرسی گردد.
در آثار محققان حقوقی که در فصل دوم به آنها توجه گردید، مواردی مانند نبود یک پلیس که صرفاً وظیفه و ماموریت قضایی داشته باشد ، ضعف آموزشی کارکنان این نیرو خصوصاً در مباحثی مانند ابلاغ و اجرای دستورات و آراء قضایی از علل اطاله دادرسی نام برده شده اند.
برخی اشخاص مانند اصحاب دعوا، وکلا و کارشناسان نیز از دیدگاه این پژوهشگران در پاره ای از زمان‌ها باعث تطویل رسیدگی می گردند.

 

۵-۱-۲٫ نتایج حاصل از این تحقیق

 

در این پژوهش که به بررسی عوامل موثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری پرداخته است، چهار عامل و متغیر به عنوان مهمترین عوامل در مراجع انتظامی و قضایی مؤثر بر موضوع مدنظر قرار گرفته اند، و بر اساس آن چهار فرضیه تدوین و با بهره گرفتن از اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها و بهره گیری از آزمون (T) و نرم افزار spss، فرضیه ها مورد سنجش و آزمون قرار گرفته اند که نتایج عمده از این آزمون ها به تفکیک فرضیه عبارتند از :

 

۵-۱-۲-۱٫ نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه اول

 

در فرضیه اول ، تأثیرمیزان آگاهی و دانش حقوقی ضابطین در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنان مطرح شد و از طریق طراحی شش سئوال در پرسشنامه ، این امر مورد ارزیابی قرار گرفت ، پاسخ دهندگان حسب آزمون های آماری صورت گرفته به این موارد پاسخ مثبت دادند که در واقع نشانگر تأثیر آگاهی و دانش حقوقی بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین دادگستری است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *