بهره وري نيروي انساني-پایان نامه درباره ارتقاء بهره وري

بهبود بهره وري نيروي انساني علت اصلي بهبود بهره وري سازمان ها :

نظر به اينكه بهبود بهره وري در ساز مان ها بستگي به كاركنان سازمان ها دارد كه بايد با دادن آگهي و هوشياري به آنها و فراهم كردن فرصت هايي جهت مشاركت كاركنان در فرايند تصميم گيري ، بهره وري سازمان را افزايش داد  براي بهبود بهره وري در سازمانها بايد ديدگاه مديران ، كاركنان دفتري و كارگران ساده را مورد توجه قرار داده و در مرحله اول ، ايجاد بهره وري بستگي زياد به تلاش هاي نيروي انساني موجود در سازمان يا هر موسسه دارد . دوم ساختار سازماني مناسب و داشتن  اختيار و مسئوليت مدير در جهت انجام فرايند تصميم گيري تاثير بسياري بر دستيابي به بهره وري بالا نزديك سازمان را دارد

( منبع قبلي : 5 – 6 ) .

ارتقاي بهره‎وري در سازمان‎هاي صنعتي و خدماتي موضوعي بسيار مهم در دانش مديريت است و آن را مهم‎ترين وظايف مديريتي مي‎دانند و در اين بين انسان به‎عنوان موضوع و هدف بهره‎وري، مهم‎ترين نقش را برعهده دارد. به‎دلايل مختلفي مي‎توان ادعا كرد که منابع انساني يکي از عناصر حياتي بهره‎وري در هر سازماني است ( کاخکي ، 1391 : 75 ) .

 

2 19 – شرايط مساعد براي افزايش بهره وري نيروي انساني

بعضي از عناصر عمده كه شرايط را براي افزايش بهره وري نيروي انساني در هر سازمان فراهم مي كند و بايد يك مدير در جستجوي آن باشد به شرح زير است .

1 –  جذب كاركنان جوان ، تحصيل كرده و واجد شرايط از نقطه نظر فني

2 –  كاركنان با ذهني جستجوگر

3 –  كاركنان كه ميل به آزادي بيشتري در كار و حداقل نظارت را دارند .

4 – كاركناني كه ميل دارند رهبر شوند .

5 –  كاركنان دموكرات منش كه به مشاركت در تصميم گيري تمايل دارند .

6 – كاركناني كه چالش طبعي بيشتر و پاداش بالاتر را ترجيح مي دهند

7 – كاركناني كه ويژگي هاي رهبري دارند

8 – كاركناني كه استعداد توجيه شدن با كار گروهي و همكاري با ديگران هستند انگيزه هاي مالي اغلب به عنوان ابزار موثر و مفيدي براي افزايش بهره وري سازمان ها محسوب مي شود در واقع استفاده از يك استراتژي خوب نقش نيروي انساني بر جسته و بهره وري نيروي انساني را افزايش داده و در نهايت بهره وري سازمان افزايش مي يابد، و روش مهم ديگر مديريت نيروي انساني ، سيسنم پاداش و حقوق مرتبط با عملكرد است كه انگيزه ها و محرك هاي مالي سطح سازمان مي تواند بهره وري را با ايجاد انگيزه بين نيروي انساني در جهت اهداف مديريت در سازمان افزايش دهد ( وولف [1]، 2008 : 10 ) .

 

2 20 – عوامل تعيين كننده بهره وري نيروي انساني

1 – سرمايه گذاري بر رشد بهره وري نيروي انساني در كوتاه مدت و بلند مدت تاثير مثبت دارد .

2 –  عوامل ساختاري تعيين كننده بهره وري در دراز مدت است .

3 – سرمايه گذاري در صنعت نقش مثبت و قابل توجهي بر بهره وري دارد و يکي از دلايل عمده سطح بهره وري در کشورهاي با درآمد بالا و يا پايين مي باشد .

4 –  شاخص اقتصادي يك كشور يكي ديگر از عوامل تعيين كننده بهره وري است .

5 – عوامل تورم تاثير منفي بر بهره وري بر جاي مي گذارد و ثبات اقتصادي را كاهش مي دهد ( چودري[2] ، 2009 : 12 ) .

عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني به دو دسته عوامل شخصي و محيطي قابل تقسيم است كه عوامل فردي يا شخصي شامل تجربه، ميز ان درآمد، سطح تحصيلات ، سن و آموزش است .

 

1 –  تجربه

هرگاه تجربيات از نسل قديم به نسل جديد به شكلي كامل تر و دقيق تر انتقال يابد ، بهره وري نيروي انساني بالاتر مي رود . بنابراين بايد انتقال تجربه نظام مند شود.

 

2 –  درآمد

يكي از انگيزه هاي بسيار قوي جهت افزايش بهره وري، پرداخت به نيروي انساني بر اساس توانايي هاي اوست . به عبارت ديگر اگر پرداخت به هر فرد بر اساس ميزان تلاش او باشد ، افراد انگيزه بيشتري در جهت افزايش بهره وري خود خواهند داشت.

 

3-  سطح تحصيلات

مطالعه ها نشان مي دهد سطح تحصيلات رابطه مستقيمي با ميزان بهره وري نيروي انساني دارد. يعني هرچه تحصيلات بالاتر باشد ، بهره وري نيروي انساني افزايش خواهد يافت.

 

4 – سن

سن فرد بر بهره وري ، يك اثر دوگانه دارد به اين معنا كه از يك طرف هرچه سن بالاتر باشد به علت كاهش توانايي هاي جسمي، بهره وري فرد كاهش مي يابد. از طرف ديگر هر چه سن بالاتر رود تجربه فرد نيز افزايش مي يابد ؛ پس بهره وري فرد افزايش مي يابد . بنابراين در مورد رابطه سن و بهره وري بسته به اينكه كدام عامل برتري پيدا كند بهره وري نيروي انساني با افزايش سن مي تواند كاهش يا افزايش يابد.

 

5- آموزش

آموزش هاي داده شده به نيروي انساني در صورتي كه در عمل به كار گرفته شود مي تواند سطح بهره وري را افزايش دهد ، در غير اين صورت افزايش بهر ه وري از طريق آموزش محقق نمي شود.

 

دسته دوم عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني عوامل محيطي هستند كه خود شامل مشاركت، مناسبات اجتماعي، محتواي كار و خشنودي شغلي است ، عامل مناسبات اجتماعي از طريق ارتباط بيشتر عامل انساني با يكديگر بر بهره وري مؤثر است . به اين معنا كه هر چه روابط بيشتر شود، انسان ها تحت تأثير روحيه نوع دوستي انگيزه فعاليت بيشتري خواهند يافت، بنابراين بهره وري افزايش مي يابد.

 

عامل خشنودي فرد از كار مي تواند بر بهر ه وري فرد تأثير مثبت داشته باشد به اين معنا كه هر چه فرد با رضايت بيشتري فعاليت نمايد، در نتيجه حاصل كار او بهتر و بهره وري بيشتر خواهد بود و برعكس ( همان منبع ، طالقاني : 121 – 123 ) .

[1]Elke Wolf/Thomas Zwick

[2]Chaudhry