می 9, 2021

تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار- قسمت 12

نوری حبشی الف.(1382). بررسی عوامل خطرزای قلبی عروقی در سالمندان فعال و غیر فعال. مجله حرکت شماره16،صفحه89-79.
منابع انگلیسی
Abramson JL and Vaccarino V.( 2002). Relationship Between Physical Activity and Inflammation Among Apparently Hearty Middele-Aged and Other Us Adult. Arch Intern Med.;162:1286-1292.
Abramson JL, Vaccarino V. Relationship beiween physical activity and inflammation among apparently healthy middleaged and older US adults. Aa’h lntem Med 2002; 162: 1286-9:
Albert MA, Glynn RJ. Ridker PM. Effect of physical activity on serum C-reactive protein. Am J Cardiol 2(HM; 93: 221-5
Barrett. E, et al. Hormone replacement therapy, heart disease and other consideration. Annu Rev public Health. 19:55-72.1998.
Blake GJ, Ridker PM. Inflammatory bio-tnarker.s and cardiovascular risk prediction. J Intern Med 2002; 252: 283-94
Buyukyaz G,Ulman C,Fatma G.( 2009) The effects of an 8-week walking program on Serum Lipids, Circulation Matrix Metalloproteinasese and Tissue InhibitorofMetalloproteinase-1 in PostmenopausalWomen.Turkish Journal of Biochemistry– Turk J Biochem; 33(4); 154-67.
Church TS, Barlow CE, Earnest CP, et al. Associations between cardiorespiratory fiiness and C-reactive protein in tneo. Artcrioscler Thromb Vase Biol 2002; 22: 1869-76
Colben LH. Visscr M, Simonsick EM, et al. Physical activity. exercise, and inflammatory markers in older adults: findings from the Health. Aging, and Body Composition Study. J Am Geriatr Soc 2004; 52: 1098-104
Curhan G. Cystatin C.( 2005). A Marker of RenalFunction or Something More? Clinical Chemistry.; 51(2):293-294.
Cushman, M. et al. Effect of Postmenopausal hormones on jnflammation – sen sitive. Circulation,1999.
Danesh J, Collins R, Peto R. Chronic infections and coronars bean disease: is there a link? Lancet 1997; 350: 430-6
Dufaux B,et al. CRP in well – trained athletes. Int. J.Sports Med . 5:102-6 1984.
Durstine JL. Grandjean PW, Davis PG, et al. Blood lipid and lipoprotein adaptations to exercise: a quantitative analysis. Spons Med 200i; 31: 1033-62
Dursune JL, Grandjean PW, Cox CA. et al. Lipids, lipoproteins, and exercise. J Cardiopulm Rehabil 2(X)2: 22: 385-98
Fairey et al. Effect of Exercise training training on CRP in PostmenoPausal breast Cancer . Brain. Behav. Immun 2005.
Fallon, K. et al. The acute Phase Response and exercise. Br.J. Sports. Med. 2001.
Ferranti . et al . C- reactive protein and cardiovascular disease . Clinica chimica Acta. 2002 . 317 : 1- 15
Geffken DF, Cu.shman M, Burke GL, et al. Association between physical activity and markers of inflammation in a healthy elderly population. Am J Epidemiol 2001; 153: 242-50
Geffken,D,et al. Association between physical activity and markers of inflammation in a healty elderly population. Am. J.Epidemiol. 153.2001.
H, Varaday KA. Ebinc N, Vanstone CA, et al. Plant sterols and endurance training combine to tavorably alter plasma lipid profiles in previously sedentary hypercholestcrolemic adults after 8 wk. Am J Clin Nutr 2004; 80: 1159-66
Haffman K, et al. Response of high-sensivity CRP to exercise training in an at risk Population. Am. Heart. J.2006.
Hall JE.( 2005).The Kidney, Hypertension, and Obesity. Hypertension.; 41:625-633.
Isasi CR. Et al . Physical Fitness and CRP Level in Children and young adults. Pediatrice. 2003.
Kasapis C, Thompson PD.( 2005). The effects of physical activity on serum C-reactive protein and inflammatory markers.a systematic review. J Am Coll Cardiol;45:1563-9.
King DE. et al. Inflammatory markers and exercise. Med. Sci. sports. Exerc 575-81.2003.
Kohut, D. et al. Aerobic exercise but not flexibility / Resistance exercise reduce CRP in older adults. Brain. 2006.
Lakka. T.et al. Effect of exercise training on Plasma levels of CRP in healthy adults. Eur. Heart. J. 2006.
Lamonte MJ. Durstine JL. Yanowitz FG, et al. Cardiorespiratnry fitness and C-reactive protein among a tri-ethnic sample ul women. Circulation 2002; 106: 403-6
Manns PJ, Williams DP, Snow CM, et al. Physical activity. body fat, and serum C-reactive protein in piistmenopausal women with and without hormone replacement. Am J Hum Biol 2003; 15:91-100
Marcell. T, et al . Exercise traning is not associated with Jmproved Levels of CRP. Meta bolism.2005.
Mattasch, F. et al. Reduction of the Plasma Concentration of CRP Following nine months of endurance training. In. J. Sports . med. 2000.
Meier-Ewen HK, Ridker PM, Rifai N- Absence of diumal variation of C-reactive protein concentrations in healthy human subjects. Clin Chem 2001; 47: 426-30
Menon V, Shilpak MG, Wang x, Coresh J,Gereene T, and Steven L.( 2007) Cystatin C a Risk Factor For Outcomes In Chronic kidney Disease. American College of Physicians, Ann Intern Med.; 144: 19-27.
Milani RV, et al. Reduction in CRP through cardiac rehabilitation and exercise training. J. Am coll. Cardiol. 2004.
Navab M, Ananthramaiah GM. Reddy ST, et al. The oxidation hypothesis of atherogenesis; the rote of oxidi/fd pho.spholipids and HDL. J Lipid Res 2004; 45: 993-1007
Nicklas BJ, You T and Pahor M.( 2005). Behavioural Treatments for Chronic Systemic Inflammation: Effects of Dietery Weight Loss and Exercise Training. CMAJ.;172(9):1199.
Ockene iS. Matthews CE, Rifai N, et al. Variability and classification accuracy of serial high-sensitivity C-reactive proicin mea.suremenLs in healthy adults. Clin Chem 2001; 47: 444-50
Okita K, Nishijima H. Murakami T, et al. Can exercise tminin>; with weight loss lower serum C-reactive pnttein levels? Aneri oscler Thromb Vast- Biol 2004; 24: 1868-73
Olsan TP, Dengel DR, Leon AS, and Schmitz KH.( 2007) Changes in Inflammatory Biomarkers Following One-Year of Moderate Resistance Training in Over Weight Women. Intertaional PF Obesity.; 31: 996-1003.
Pasceri V. Willerson JT. Yeh ETH. et al. Direct proinnammatory effect of C-reactive protein on human endothetial cells Circulation 20(K); 102: 2165-8
Pechter Ü, Maaroos J, Mesikepp S, Veraksits A and Ots M.( 2003) Regular Low-Intensity Aquatic Exercise Improves Cardio-Respiratory Functional Capacity and Reduces Proteinuria in Chronic Renal Failure Patients. Nephrol Dial Transplant.; 18: 624-625.
Pitsavos C, Chrysohoou C, Panagiotakos D, et al. Association of Iei5urc-time physical activity on inflammation markers (Creactive protein, while cell count, serum amyloid A, and fibrinogen) in healthy subjects (from the ATTICA study). Am J Cardiol 2003; 91; 369-70
Powers SK, Ji LL. Leeuwenburgh C. Exercise training-induced alterations in skeletal muscle antioxidant capacity: a brict review. Med Sci Sports Exerc 1999; 31: 987-97
Pradhan AD, Manson JE, Ro.ssouw JE, et al. Inflammatory biomarkers, hormone replacement therapy, and incident coronary hean disease: prospective analysis from ihe Women’s Health Initiative Observational Study. JAMA 2002; 288: 980-7
Raurama, R. et al. Effects of aerobic physical exercise on inflammation and atherosclerosis In men. Intern. Med. 2004
Rawson ES. Frecdson PS, Osganian SK, et al. Body mass index. but not physical activity, is associated with C-reactive protein. Med Sci Spons Exerc 2003; 35: 1160-6
Reuben D,et al. The association between Physical activity and inflammatory markers in high . functioning older persons. J.Am. Geriat. Soc.2003.
Ridker et al . Hormone replacement therapy and increased plasma concentration of C- reactive Protein . circulation . 1999 : 100 : 713 – 16
Ridker M.( 2003) C-Reactive Protein. A Simple Test to Help Predict Risk of Heart Attack and Stroke. Circulation.; 108:81-85.
Ridker PM, Hennekens CH. Buring JE, et al. C-reactive protein and other markers of inflauunation in the prediction of cardiovascular disease in women. N Eng! J Med 2000; .342: 836-43
Ridker PM,
Rifai N. Pfeffer MA, et al. Inflammation, pravastatin, and the risk of coronary events after myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. Circulation 1998; 98: 839-44
Ridker PM. Buring JE. Shih J. ct al. Prospective study of Creactive protein and the tisk of ftiture cardiovascular events amongapparentiy healthy women. Circulation 1998; 98: 731-3
Ridker PM. Cushman M, .Stampfer MJ, et al. Inflammation. aspirin, and tlie risk of cardiovascular disease in apparently healthy men. N Engl J Med 1997; 336: 973-9
Ridker PM. Cushman M, Stampfer MJ. et al. Plasma concentration of C-reactive protein and risk of developing peripheral vascular disea.se. Circulation 1998; 97: 425-8
Ridker PM. Rifai N. Rose L. et al. Comparison of C-reactive protein and low-density lipoprotein cholesterol levels in the prediction of first cardiovascular events. N Engl J Med 2002; 347: 1557-65
Ross R. Athcrosclerosis-an inflammatory disease. N Engl J Med 1999:340: 115-25
Shah PK Circulating markers of inflammation for vascular risk prediction: are they ready for pritnc time? Circulalioo 2000; 105: 1758 9
Smith J. Exercise and atherogenesis. Exwc Sport Sci Rev 2001; 29: 49-53
Smith LL. Cytokine hypothe.sis of overtraining: a physiological adaptation to excessive stress? Med Sci Sports Exerc 1999; 32: 317-31
Stnith JK, Dykes R. Douglas JE, et al. Long-term exercise anti atherogenic activity of blood mononuclear cells in pcrson.s at risk of developing ischemic hcan disease. JAMA 1999; 281: 1722-7
Tanasecu M.et al. Eyercise type and intensity in relation to coronary heart disease in men JAMA, 2002.
Taskinen S, Kovanen PT. Jarva H, ct iil. Binding of C-reactivc protein to modified low-density-lipoproteio particles: identification of cholesterol as novel ligand for C-reactive protein. BiochemJ 2002: 367: 403-12
The effects of two different methods of training (continous and discontinuous) on cardiovascular risk factors in non-athlete, middle-Age female Abstract
Tisi, PV, et al. Exercise training for intermittent claudication. Eur. J.Vase. End vase. Surg. 1997.
Tomaszewski M, Charchar FJ, Pncybycin M, et al. Strikingly low circulating CRP concentrations in ultra marathon runners independent of markers of adiposity: how low can you go.’ Anerioscler Thromb Vase Biol 2003; 23: 1640-4
Van Ball . et al . Increased C –reactive Protein during short term hormone replacement therapy in healthy women . Thromb Hoemost . 1999.81:925-8
Wakatsuki. A.et al. Effect of medroxy Progeterone acetate on vascular inflammatory markers in postmenopausal women reciving estrogen. Circulationl. 105:1436-39.2002.
Wannamethee SG. El .al. Physical. Activity and hemostatic and inflammatory variables in men. Circalation.2002.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *