تاثیر مدیریت فرآیند طراحی بر بروز دوباره کاری های اجرا و هزینه های مربوطه

 • تاثیر مدیریت فرآیند طراحی بر بروز دوباره کاری های اجرا 

هزینه ای که صرف اصلاح خرابی ها ودوباره کاری ها می گردد، امروزه به یکی از موضوعات قابل توجه در ساخت و ساز در اغلب کشورها ،تبدیل شده است. فیلیپ کروسی آمریکایی معتقد است بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد سود خالص ساخت ،صرف دوباره کاری ساخت و ساز می گردد تا ساختمان ها از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشند.

به عبارتی هر پروژه اعم از اینکه برنامه کیفیت داشته باشد یا خیر ،ترکیبی از هزینه کیفیت را خواهد داشت و هر سازنده به یکی از دو صورت زیر این هزینه ها را تقبل می کند:

 • هزینه های کنترل کیفیت بیشتر مرحله طراحی و در ادامه در طول مرحله ساخت
 • هزینه های رفع خرابی های ناشی از ساخت های با کیفیت پایین پس از تکمیل ساخت هر بخش

در این میان اعتقاد بیشتر سازندگان بداین است که در دراز مدت، سود بیشتری از محل هزینه هایی که برای کنترل کیفی طی مرحله طراحی و در ادامه در طول مرحله ساخت صرف می شود ،حاصل می گردد. زیرا تحویل ساختمان با کیفیت بالا، آینده شغلی آنان و درنتیجه سود دهی در زمان بیشتر را تامین می کند. هزینه های تامین کیفیت ساختمان در یک دوره متوالی عمدتا شامل موارد زیر است :

 • هزینه جلوگیری از خرابی
 • هزینه کنترل کیفیت
 • هرینه تصحیح خرابی و دوباره کاری

هزینه تصحیح خرابی و دوباره کاری خود شامل هزینه های زیر می باشد:

 • هزینه جایگزین کردن مصالح و عناصر رد شده؛
 • هزینه رفع عیوب و نواقص مصالح و عناصر غیرقابل قبول؛
 • هزینه اصلاح عیوب؛
 • هزینه دعاوی و شکوائیه های مربوطه شامل جلسات ملاقات، دادگاه و غیره؛
 • هزینه جایگزینی فعالیتهای غیر قابل قبول شامل تخریب و تغییر مکان ساخت و سازهای رد شده، حمل مصالح جدید به کارگاه و انتقال مواد زائد ناشی از تخریب هابه خارج از کارگاه؛
 • هزینه خرابی تجهیزات و بیکاری کارگران در زمان انتظار جهت تصمیم گیری برای ایجاد تغییرات و انجام اصلاحات؛
 • هزینه عدم پرداخت مطالبات به دلیل مشکلات ایجاد شده [۵۲].

هرچند کنترل کیفیت مستلزم صرف هزینه می باشد و در کشورهایی نظیر کشور ما، عدم توجه به آن باعث کاهش محسوس کیفیت ساخت و ساز گردیده است، اما از آنجایی که هیچ گاه هزینه های تصحیح خرابی و دوباره کاری جهت فراهم ساختن امکان بهره برداری از بنا یا افزایش طول عمر آن، در هزینه های کلی پروژه در نظر گرفته نشده ، اهمیت این موضوع چندان روشن نگردیده است.

از طرف دیگر طی بررسی انجام شده توسط موسسه تحقیقات ساختمان  انگلستان با عنوان ” کیفیت در ساختمان های مسکونی معمولی ” عوامل ایجاد ساخت های با کیفیت پایین و درصد تاثیر گذاری هر یک در خانه های دوطبقه به شرح زیر است که با توجه به آن اشکالات و نواقص مراحل فرایند طراحی تا حدود ۴۴ درصد کاهش کیفیت ساخت و ساز موثر است :

 • ضعف در مهارت کاری : ۴۵ درصد
 • اشکالات طراحی : ۲۷ درصد
 • ضعف در تبیین مشخصات فنی : ۸ درصد
 • ضعف در ترکیب طراحی یا مهارت : ۷ درصد
 • نا مناسب بودن مصالح : ۵ درصد
 • سایر عوامل : ۸ درصد [۵۰].