تعارض و رضایت شغلی:/پایان نامه درباره تعارض و مدیریت

رابطه بین تعارض و رضایت شغلی[1] : طبق تحقیقات پیشین محققان، کارکنانی که احساس میکنند در فرایندهای گروهی یا سازمانی نقش فعالی به عهده دارند از آنهایی که در این فرآیند نقشی ندارنداز رضایت شغلی بیشتری برخوردارند. توانایی برقراری ارتباط آزادانه با همکاران ، مشارکت در تصمیم گیری ، و اجازه ارائه پیشنهاد یا انتقاد از عملکرد گروهی یا سازمانی همه شیوه هایی هستند که کارگران می توانند از طریق آنها در فرایندهای گروهی تاثیر بگذارند. اگرچه ، هر بار که کارگران اجازه داشته باشند عقاید خود را ابراز کنند احتمال بروز تعارض وجود دارد ، اما این واقعیت که آنها می توانند در این نوع تعارض مثبت سهمی داشته باشند با رضایت بیشتر اعضای گروه کاری ارتباط دارد. بنابراین بعضی از صور تعارض می تواند مستقیما” با اعضا و تعهد آنها نسبت به گروه کاری وابسته باشد.(صلاحیان ، 1387 ،22)

 (2-2-14-5) رابطه بین تعارض و کیفیت تصمیمات[2] : یکی دیگر از نتایج مثبت تعارض وابسته به عملکرد زمانی است که تعارض کیفیت تصمیم گیری را بهبود می بخشد. وقتی که به تمام اعضای گروه حق تصمیم گیری تفویض می گردد فرآیند تصمیم گیری به تعارض منجر می شود، چرا که گروه باید دامنه وسیع عقاید گاه متفاوت و متضاد را در نظر بگیرد.تعارض زمانی رخ می دهد که هر عضو سعی می کند صدایش شنیده شود و آنچه را که او فکر می کند درست است اجرا گردد.نتیجه مثبت همه این عقاید ابراز شده اخذ تصمیمی با بالاترین کیفیت است که نتیجه تمام فرایندهای انتقادی محسوب می گردد. مدارک و شواهد موجود نشان می دهد که تعارض میتواند کیفیت تصمیمات را بهبود بخشد زیرا به هنگام تصمیم گیری های مهم تعارض باعث می شود تا همه دیدگاه ها مورد توجه قرار گیرد(به ویژه راه حل های غیر عادی و آنها که به وسیله اقلیت ها ارائه می شود). دررمورد پدیده همرنگ جماعت شدن ، تعارض به صورت یک پادزهر عمل می کند.در این مورد باید گفت که تعارض به اعضای گروه اجازه نمی دهد که در مورد همه بگویند:”اقدام مقتضی معمول گردد” و برای هر مسأله مهم یک راه حل معمولی وبیهوده ارائه نمایند. .(Thomas , 2008, 152)

 

(2-2-14-6) رابطه بین تعارض و اعضای ناهمگون: وقتی افراد با فرهنگ های مختلف در گروه  گرد هم آیند، به نفع سازمان تمام خواهد شد.نتیجه تحقیقات همین مطالب را تأیید می کند. پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده نشان می دهد که اگر اعضای گروه ناهمگون و به گروه های مختلف تعلق داشته باشند تصمیماتی با کیفیتی بسیار بالاتر در سازمان گرفته می شود و اعضای سازمان خلاق تر خواهند بود.در پژوهشی که در این باره انجام شده، دو تصمیم با هم مقایسه شد، یک تصمیم در سازمانی گرفته شده بود که همه اعضای آن از نژاد آنگلوساکسن بود و تصمیم دیگر در سازمانی که اعضای آن را سیاهپوستان ،مکزیکی ها و آسیایی ها تشکیل میدادند. سازمانی که اعضای آن از نژادها و قومیت های مختلف پدید آمده بود ، توانست عقاید ونظرهای بسیار بهتری ارائه کند و راه حل های بسیار ابتکاری ارائه نماید . (Liu , 2009,231)

 

 

 

(2-2-14-7) رابطه بین تعارض و شخصیت[3] : در عصر کنونی شناخت ویژگی های شخصیتی افراد در بسیاری از موقعیت های زندگی ضرورت پیدا می کند. شخصیت مدیران در فرآیند و انتخاب روش حل تعارض و سبک مدیریت تاثیرگذار است. تحقیقات نشان می دهد بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریت تعارض رابطه معناداری وجود دارد. مدیر خونسرد از کنار مسأله گذشته و آن را نادیده می گیرد ، در حالی که مدیر دیگر واکنش شدید از خود نشان می دهد. بنابراین برای دستیابی به اهداف سازمان ، توجه به این عوامل ضرورت دارد.چرا که هر مدیری با هر تیپ شخصیتی از سبک مدیریتی خاص پیروی می کند. مطالعات نشان می دهد که یکی از علل و عوامل به وجود آورنده تعارض در سازمان ها ، وجود تفاوت های فردی و شخصیتی افراد است. تفاوت های شخصیتی مدیران می تواند منبع توسعه و خلاقیت یا ریشه بسیاری از مشکلات سازمانی باشد و بر عمل ، تصمیمات و رفتار سازمانی آن ها تأثیر بگذارد. به عبارت دیگر تعارض همیشه به این علت بروز می کند که همیشه در خصوص اهداف ، موضوعات ، عقاید و موارد مشابه توافق ندارد و از آن جا که افراد شاغل در سازمان ها با ویژگی های شخصیتی متفاوتی از جمله کانون کنترل (درون گرا ، برون گرا) ، قدرت طلبی ، عزت نفس، سازگاری با موقعیت و ریسک پذیر بودن مشغول فعالیت هستند، موجبات تعارض بیشتر در بین افراد فراهم می شود.(سلیمی  ،1390 ، 12)و(حسینی نسب ،1388، 58).

مدیرانی که از لحاظ شخصیتی خود مدار، سلطه جو و اقتدارطلب هستند از طریق اعمال قدرت و       تسلط دهی در کنترل و سرکوب تعارض نقش دارند. یکی از محققین ، در تحقیق روی دانشجویانی که درباره همکلاسان خود در رابطه با میزان نیاز به اعمال کنترل اظهار نظر می نمودند، دریافت افرادی که نیازمند نیستند ، میل بیشتری به رقابت (تسلط) و علاقه کمتری به مصالحه از خود نشان می دهند. برخی مطالعات ثابت کرده اند که رهبران قائل به فاصله اجتماعی مایلند در سبک رفتاری خود آمرانه تر باشند. همچنین افرادی که نمره        ساطه گرایی بالایی درآزمون های شخصیتی می گیرند ،  بر این باورند که وجود پایگاه و تفاوت قدرت میان مردم امری درست و اعمال سیاست در محیط های سازمانی مناسب و شایسته است. این گونه افراد رفتاری آمرانه دارند، به پیروزی از قواعد ونظامات متمایلند، و به طور کلی ، هنگامی که به عنوان رهبر مطرح می شوند، سبکی خودکامه و خشن از خود نشان می دهند. (قائمیان اسکویی،1388، 56)

. Job satisfaction31

.Disition Countitiy32

.Personality33