تعريف ترور شخصيت//پایان نامه درباره سبك رهبري مديران

اما شکل شديدتر و مخرب تر اعمال قدرت باتوسل به زور يا قهره ، پديده اي است که ميتوان آن را ترور شخصيت خواهند و اگر مديران يک سازمان و همچنين افراد تحت نظارت آنان به اين رفتار غير انساني و مخرب خو کنند ، آثار مطلوبي را در حيات سازمان محل کار خود و در قلمرو وسيعتر ، در کل جامعه باقي مي گذارند.

2-6-1- تعريف ترور شخصيت در سازمان

ترور شخصيت در سازمان رفتار يک فرد يا افراد خاصي است که چون براي دستيابي به هدفهاي شخصي يا گروهي خود قادر به استفاده از روش هاي صحيح نيستند و نمي توانند منافع خود را به شيوه اي صحيح ، مقبول ، پذيرفته شده و مطابق با موازين اخلاقي به دست آورند ، مي کوشند با اعمال قدرت و براساس ترس و حذف رواني فرد يا افراد ديگر ، به مقصود خود برسند و طي اين فرآيند آن شخص يا اشخاص خاص را در نظر روسا ، مرئوسان و همکارانش نامطلوب ، کم کار ، مخالف اهداف سازمان و در نهايت مخالف شيوه هاي متداول و پذيرفته شده در جامعه معرفي كنند. (ساعتچي ، 1382)

2-6-2- مشخصات مديراني که به ترور شخصيت مي پردازند

در اين ارتباط مي توان فهرستي از خصيصه هاي شخصيتي را ارائه داد که هر چند همه اين مشخصات جملگي در يک يک مديراني که به چنين اعمالي دست مي زنند ، مشاهده نمي شود ، ولي هر يک از اين مديران در يک يا چند خصوصيت از اين فهرست مشترک هستند . بعضي از اين خصوصيات عبارتند از:

1ـ فقدان يا کمبود عزت نفس و اعتمادبه خود

2ـ نياز به قدرت

3ـ کمبود دانش فني و تخصصي لازم در زمينه هاي موردنظر در سازمان

4ـ احساس کمبود دريک يا چند خصوصيت شخصيتي خود

5ـ کم کاري و عدم توانايي براي تصميم گيري و اجراي تصميمات

6ـ بي اعتنايي نسبت به اخلاق و اصول و روابط انساني در کار و تظاهر به رفتارهاي عکس آن

7ـ منصف نبودن و قضاوتهاي عاطفي داشتن و برخوردار نبودن از يک شخصيت بالغ