تعریف تعهد سازمانی-پایان نامه جو سکوت سازمانی ادراک شده

تعریف تعهد سازمانی

تعهد از نظر لغوی عبارت است از به‌کار گرفتن، به‌عهده گرفتن، نگاه داشتن، عهد و پیمان بستن. در اصطلاح عبارت است از (صادقی­فر ؛ 1392: 66).

  1. عمل متعهد شدن به یک مسئولیت یا یک باور؛
  2. عمل ارجاع یا اشاره به یک موضوع؛
  3. تقبل یا عهده­دار شدن انجام کاری در آینده.

اخیراً نگرش تعهد سازمانی عمومیت بیش­تری پیدا کرده و در ادبیات تحقیق جایگاهی را بخود اختصاص داده که برای درک و پیش­بینی رفتار سازمانی اهمیت پیدا کرده است.

از تعهد سازمانی تعاریف متعددی به عمل آمده است. تعهد سازمانی اغلب به عنوان تمایل قوی برای بقاء عضو در یک سازمان خاص، تمایل برای تلاش بسیار زیاد برای سازمان، باور قاطع در قبول ارزش­ها و اهداف سازمان تعریف شده است. به عبارت دیگر تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می­رساند Peterson,2011, p.117)).

تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه­های متفاوت تعریف شده است. معمولی­ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می­گیرند. براساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است ،هویت خود را از سازمان می­گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می­آمیزد و ازعضویت در آن لذت می­برد (Meyer & Herscovitch, 2011, p.307). تعهد سازمانی عبارت از نگرش­های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان “نه شغل ” است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان، خود را مورد شناسایی قرار­­ می­دهد (Popool & Sanday, 2013). بوکانان[1] تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب­آمیز به ارزش­ها و اهداف سازمان می­داند (اسماعیلی؛68:1391) .نهمه[2] تعهد سازمانی را چنین تعریف می­کند: نگرش یا جهت­گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می­کند. کانتر[3] نیز تعهد سازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم­های اجتماعی می­داند (احمدپور؛211:1389). به عقیده سالانسیک[4] تعهد حالتی است در انسان که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد می­یابد که به فعالیت­ها تداوم بخشد و مشارکت موثر خویش را در انجام آن­ها حفظ کند  .(Ozag & Duguma, 2012, p.209)

وجه اشتراک تعاریف بالا این است که تعهد حالتی روانی است که رابطه فرد را با سازمان مشخص می­کند و تصمیم به ماندن در سازمان یا ترک آن را به طور ضمنی در خود دارد .(Ozag & Duguma, 2012, p.6)

پورتر  و همکارانش[5] تعهد سازمانی را موجب پذیرش ارزش­های سازمان و تمایل افراد به درگیری در سازمان تعریف می­کنند و آن را با معیارهای انگیزه، تمایل به ادامه فعالیت و پذیرش ارزش­های سازمان اندازه­گیری می­کنند و هم چنین تعهد سازماني را بر حسب ميزان شدت تعيين هويت يک فرد با سازمان خاص و ميزان درگيري، مشارکت و همکاري او با سازمان مذکور تعريف نموده اند .(Danek, 2009, p.561)

در ضمن تعهد با مفاهیمی از قبیل وجدان­كاري، انضباط و روحیه در حالی که رابطه نزدیک دارد متفاوت است (ترنسار ؛15:1391).

الف) وجدان کاری عبارت است از احساس تعهد درونی به منظور رعایت الزاماتی که در ارتباط با کار مورد توافق قرار گرفته است. به بیان دیگر منظور از وجدان کاری، رضایت قلبی، تعهد و التزام عملی نسبت به وظیفه­هایی است که قرار است انسان آن­ها را انجام دهد، به گونه­ای که اگر بازرس و ناظری نیز بر فعالیت او نظاره­گر نباشد، باز هم در انجام وظیفه قصوری روا نخواهد داشت.

ب) انضباط به معنی تربیت مبتنی بر نظم خاص است، در مسائل اجتماعی، شیوه زندگی مبتنی بر قانون را انضباط گویند که برای رعایت آن قوانین به یک نیروی خارجی نیاز است. در این شرایط، مجریان قانون تنها وظیفه تنبیه خاطیان را به عهده دارند و کسانی که قانون را محترم می­شمارند تنها به وظیفه خود عمل کرده­اند.

ج) روحیه را نیرویی می دانند که به یاری آن فرد خود را در تطابق کامل با سازمان می­بیند و وظایف خود را با علاقه و انضباط انجام دهد. به این ترتیب، روحیه از تطابق فرد و سازمان منتج می­شود (ترنسار؛15:1391).

[1]Buchanan

[2] Nehmah

[3] Counter

[4] Salancik

[5] Porter et al