تعهد سازماني-پایان نامه درباره عملکرد کارکنان بیمه

تعهد سازماني

تعهد سازماني مفهومي پيچيده و چندوجهي است ودارای ابعاد روان شناختي (تعهد عاطفي)، اجتماعي (تعهد هنجاري) و اقتصادي (تعهد مستمر) می باشد (امیر کافی و هاشمی نسب، 1392: 62-33).  تعهد سازماني را ميتوان به طور ساده اعتقاد به ارزشها و اهداف سازمان، احساس وفاداري به سازمان، الزام اخلاقي، تمايل قلبي و احساس نياز به ماندن در سازمان تعریف نمود (کردتمینی و کوهی، 1390: 144-129). تعهد سازماني به عنوان وابستگي عاطفي و رواني به سازمان در نظر گرفته‌ مي‌شود که بر اساس آن فردي که شديداً متعهد است، هويت خود را با سازمان معين مي کند، در سازمان مشارکت مي نماید و در آن درگير شده و از عضويت در سازمان لذت مي برد (مسعودی اصل، حاجی نبی، نصرتی نژاد، بودائی زنوزی، 1391: 601-505). تعهد سازمانی، به ویژه از منظر مدیران، در جهت دستیابی به موفقیت، بسیار حیاتی می باشد. امروزه با سرعت فزاینده ی تغییر در سازمانها، مدیران در جست و جوی راههایی برای افزایش تعهد کارکنان می‌ باشند تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند(انصاری و همکاران، 1389: 72-35). تعهد سازمانی عبارت است از درجه ی نسبی تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری و مشارکت او با سازمان متبوعه. به عبارت دیگر، تعهد سازمانی یک نگرش درباره ی وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که به واسطه ی مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را  می‌ رساند (رحمان سرشت و فیاضی، 1387: 96 -73). تعهد سازمانی یک نگرش شغلی است و عبارت است از حالتی که فرد اهداف سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت سازمان‌ بماند (رابینز، 1387). تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان “نه شغل” است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان، خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد(استرون، 1377، 74-73). تعهدسازمانی تنها به معنای وفاداری فردبه سازمان نیست بلکه فرآیندی مستمراست که ازطریق آن کارکنان سازمان علاقه خودرا به سازمان ، اهداف وارزش های آن ابرازمی کنند(صفرنیا، 1390: 105-85). تعهد سازماني رفتارهاي افراد را تحت تأثير قرارمي دهد. تعهد بيانگر احساس هويت و وابستگي فرد به سازمان است. هيچ سازماني نمي تواند بدون تعهد و تلاش كاركنان موفق گردد. كاركناني كه داراي تعهد و پايبندي هستند نظم بيشتري در كار خود دارند و مدت بيشتري درسازمان مي مانند و كار مي كنند(یعقوبی و همکاران، 1388: 32-25). براساس نظر مایر و آلن(1990) تعهد سازمانی بوسیله سه جزء عاطفی، جزء مستمر و جزء هنجاری تعریف می شود(نسترن بروجنی و اسدی، 1392: 546).

تعهد عاطفي: فرد هويت خود را از سازمان مي گيرد و به آن احساس تعلق و وابستگي مي كند و از ادامه عضويت در آن لذت مي برد و سازمان را ترك نمي كند. آلن و ما ير تعهد عاطفي را به عنوان وابستگي عاطفي فرد به سازمان و تعيين هويت شدن از طريق آن مي دانند(شفقت، زاهدی، نازک تبار، 1392: 85-70). تعهد عاطفی یک وضعیت روانشناختی است که رابطه ی کارکنان با سازمانشان را شکل می دهد، تحقیقات نشان می دهند که تعهد عاطفی با دیدگاه کارکنان درخصوص تجارب شغلی آنان مرتبط می باشد (English et al., 2010:394,408). تعهد عاطفی نوعی وابستگی هیجانی و احساسی کارکنان نسبت به سازمان و میزان مشارکت در فعالیت های سازمانی را منعکس می كند. تعهد عاطفی اساسا از طریق تجارب مثبت شغلی توسعه‌ می یابد. مانند: رضایت شغلی، عدالت سازمانی و با سطوح بالایی از رفتار شهروند سازمانی و سطوح پایین رفتارهای کناره گیری و عدول از وظایف سازمانی نظیر غیبت از کار و تاخیر مرتبط است (Wasti, 2002:525,550).

تعهد مستمر: تمايل به انجام فعاليت مستمر بر اساس تشخيص فرد از هزينه ها ي مرتبط به ترك سازمان. تعهد مستمر به درک هزینه های مرتبط با ترک سازمان اشاره دارد (Simosi, 2010:301,327) و در واقع به معنای آگاهی از هزینه هایی است که در هنگام ترک خدمت بایستی پرداخت. تعهد مستمر نیازِ افراد به ماندن با سازمان را توصیف می کند که از شناخت افراد نسبت به هزینه های مرتبط با ترک سازمان نشأت گرفته می شود (Wang et al., 2010:525.550). تعهد مستمر نیاز به ماندن در سازمان را نشان می دهد و به هیچ وجه با نتایج مثبت یا منفی کار افراد و یا سازمان مرتبط نیست (Wasti, 2002:525,550). در الگوی آلن و مایر، تعهد مستمر عبارتست از تعهد فرد به انجام دادن فعالیت های مداوم با توجه به تشخیص او از هزینه های ناشی از ترک سازمان، این بعد از تعهد توسط بکر در سال 1950 به عنوان تمایل به انجام فعالیت های مستمر تعریف شده که این تمایل بخاطر ذخیره شدن اندوخته ها و سرمایه هایی است که با ترک آن فعالیت، در جای دیگری مورد استفاده نیست. Allen&Meyer,1990:710,720) ).

تعهد هنجاري: افراد در سازمان مي مانند چون احساس تكليف مي كنند كه نبايد سازمان را ترك كنند        ( موغلي، 1388: 132-119). از نظر آلن و مایر تعهد سازمانی یک نگرش است، یک حالت روانی که نشان دهنده ی نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه ی فعالیت در یک سازمان است. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی برای ادامه ی فعالیت در سازمان، نیاز یعنی اینکه فرد بخاطر سرمایه گذاریهایی که در سازمان کرده، ناچار به ادامه ی خدمت در آن است(Allen&Meyer,1997). شلدون[1] ، تعهد سازمانی را یک نگرش یا یک جهت گیری نسبت به سازمان دانسته که هویت فرد را با سازمان مرتبط می‌سازد. بنا به نظر بِکر[2]، تعهد تمایل به انجام مستمر مجموعه فعالیت هایی است که بخاطر ذخیره شدن اندوخته ها و سرمایه گذاریهای پیشین بوده که با ترک سازمان این اندوخته ها از بین می رود(عموزاد و همکاران، 1390: 81-55). تعهد سازمانی عبارت است از قدرت و مقدار هویتی که یک فرد با سازمانش احساس می کند. در تعریفی دیگر آمده است که تعهد سازمانی عبارت از وابستگی یا دلبستگی احساس شده توسط فرد با سازمانش می باشد. در واقع موضوع مشترکی که در تعاریف مختلف از تعهد سازمانی وجود  دارد، اصطلاح وابستگی و پیوستگی بین فرد و سازمان است (بهاری فر، جواهری کامل، احمدی، 1390: 42-23).  تعهد سازماني يك ملاك مهم براي اثر بخشي سازمان است .فرض مي شود كه تعهد سازماني ثبات نيروي كار و ميزان جابجايي ها را پيش بيني مي كند .همچنين تعهد سازماني ميزاني را كه يك سازمان مي تواند بر تداوم مشاركت هاي كاركنان در فعاليت ها و رشد آن حساب كند، نشان مي دهد.

[1]-Sheldon

[2] -Becker