می 9, 2021

علمی : تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت …

هدف عمده ارزیابی

کنترل ارزیابی شونده

رشد و توسعه و بهبود عملکرد

پیامدهای ارزیابی

تعیین و شناسایی موفقترین و اعطای پاداش مالی به مدیران

ارائه خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیتها (ایجاد انگیزه مستمر برای بهبود کیفیت و خدمات و فعالیتها)

سبک مصاحبه بعد از ارزیابی

دستوری(شبیه به محاکمه)

گفت و گو

در صورتی که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد و توسعه بهبود عملکرد و فعالیتهای سازمان و افراد آن بوده و پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاه نداشته باشد،‌ سازمانها خود به استقبال نظام ارزیابی می روند و به طور مستمر برای بهبود مکانیزم‌های آن تلاش می نمایند. برآیند این تلاشها ایجاد خود ارزیابی در سازمانهاست که پیامد وجود چنین نگرشی رشد توسعه عملکرد و نهایتاً تحقق سریعتر و بهتر اهداف سازمانی می باشد.
یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد مدل «سینک و تاتل» است در این مدل، عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به شرح زیر است:
۱- اثر بخشی که عبارت است از «انجام کارهای درست، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب». در عمل اثر بخشی با نسبت خروجی‌های واقعی بر خروجیهای مورد انتظار معرفی می‌شود.
۲- کارایی که معنای ساده آن «انجام درست کارها» است و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرفواقعی تعریف می‌شود.
۳- کیفیت که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس تر کردن مفهوم کیفیت، آن را از شش جنبه مختلف بررسی و اندازه گیری می کنند.
۴- بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.
۵- کیفیت زندگی کاری که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می کند.
۶- نوآوری که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد است.
۷- سودآوری که هدف نهایی هر سازمانی است.
اگرچه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات بسیاری در صنعت رخ داده است، اما همچنان این هفت شاخص از اهمیت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند. با وجود این، این مدل دارای یکسری محدودیتهای اساسی نیز هست. به عنوان مثال در این مدل به «انعطاف پذیری» که یکی از ضروریات بازارهای دهه اخیر است توجهی نمی شود. همچنین محدودیت دیگر مدل بی توجهی به مشتریان سازمان است.
بخش پنجم:
پیشینه تحقیق
مقدمه
در رابطه با برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و جوانب آن تحقیقاتی انجام شده است که به این تحقیقات در قالب دو دسته بشرح زیر اشاره می گردد:
الف) تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور
۱) هیراکلیوس، بین تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک از راه مقایسه یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه‌ای، تفاوت قائل می شود. از نظر وی، یادگیری تک حلقه‌ای، شبیه به برنامه‌ریزی استراتژیک است و یادگیری دو حلقه ای نیز شبیه به تفکر استراتژیک است. او معتقد است که: یادگیری تک حلقه ای یعنی تفکر در میان مفروضات موجود و بر اساس مجموعه ای ثابت از فعالیت‌های بالقوه اقدام می کند.در مقابل یادگیری دو حلقه‌ای مفروضات موجود را به چالش می کشد و راه حلهای جدید و خلاقانه را توسعه می‌دهد و به فعالیتها و اقدامهای بسیار مناسب منجر می‌شود. هیراکلیوس ادامه می‌دهد که به مانند یادگیری تک حلقه‌ای و دو حلقه ای، برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک در یک فرایند منطقی به یکدیگر مرتبط هستند و به طور کاملاً یکسانی برای مدیریتاستراتژیک اثر بخش، مهم و ضروری هستند (هیراکلیوس،۱۹۹۸).
۲) دو رویکرد تفکر استراتژیک و برنامه‌ریزی استراتژیک به دو انتهای طیف مکتبهای دهگانه استراتژی تعلق دارند. تفکر استراتژیک با مکتب یادگیری تعریف می‌شود که برای محیط غیر قابل درک و پیش بینی مناسب است و برنامه ریزی استراتژیک جزو مکتب برنامه ریزی است که در محیط قابل شناخت و قابل پیش بینی اثر بخش است (ترنر،۱۹۹۸).
ب) تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور
۱- طراحی مدل ریاضی فازی برنامه ریزی منابع انسانی، توسط ابراهیم نجفی به راهنمایی عادل آذر در قالب رساله دوره کتری در دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی در سال ۱۳۸۰ انجام یافته است. در این تحقیق، برنامه ریزی نیروی انسانی ارتش بیست میلیونی با دو رویکرد قطعی و فازی مدل سازی ریاضی شده است. نتایج حاصل از مدل CGP و MPMF همگی نشان از بهبود جواب بهبنه مدل فازی نسبت به مدل قطعی دارند. بنابراین توصیه شده با توجه به داده های مبهم و نادقیق بیشتر ارتش بیست میلیونی نسبت به سایر سازمانها، برای مدل سازی ریاضی برنامه ریزی نیروی انسانی با استفاده از منطق فازی به اندازه گیری هر چه بیشتر پارامترهای نادقیق و مبهم پرداخته شود و این نوع مدل سازی مبنای برنامه ریزی نیروی انسانی قرار گیرد(نجفی،۱۳۸۰).
۲- برنامه ریزی استراتژیک به منظور تحقق اهداف آموزشی دانشگاه یزد، توسط فریدون شاهنوشی به راهنمایی اولیاء در قالب پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه یزد، دانشکده صنایع در سال ۱۳۸۴ انجام یافته است. در چکیده تحقیق حاضر آمده است، آموزش بخش مهمی از دانشگاه است که مسئولیت تأمین نیروی متخصص جامعه را به عهده دارد. دانشگاه یزد با عمر کم خویش در حوزه آموزش از زمان تأسیس تاکنون پیشرفتهای شایانی داشته و اکنون قریب ۷۰۰۰ دانشجو در کلیه مقاطع دارد که در ۸۵ رشته تحصیلی تحصیل می کنند. همچنین این دانشگاه حدود ۳۰۰ عضو هیات علمی دارد. این تحقیق برنامه ریزی استراتژیک بخش آموزش داشگاه یزد است که در حوزه آموزش به منظور یافتن راهکارهایی برای رسیدن به اهداف ۵ ساله بخش آموزشی در برنامه چهارم توسعه و رفع مشکلات موجود این بخش انجام شد(شاهنوشی،۱۳۸۴).
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی، کشف حقیقت است. حقیقت نیز برپایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزای مورد تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روشهای آماری و مرتبط ساختن موضوع تحقیق باید رعایت شود. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری، ارزیابی، مقایسه عوامل، بررسی اول و موازین قبول شده از طرف دانشمندان برای حل مسائل، و مستلزم قدرت و اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است که به منظور اخذ نتیجه مطلوب، ضمن استفاده از روش های مناسب در تعیین جامعه و نمونه آماری می بایست از ابزار مناسبی که از پایایی و روایی لازم برخودار است استفاده کرد(حسینی کیشانی،۱۳۸۵،ص ۸۹).
برای انجام تحقیق علمی مقدماتی لازم است که در اینجا به اختصار ذکر می گردد:
۱- فرهنگ جامعه باید در سطحی باشد که به کارهای تحقیقاتی بهای لازم را بدهد و برای آن ارزش و اعتبار قائل شود.
۲- برای هر کار تحقیقاتی وجود نیروهای محقق ماهر و مطلع از فنون تحقیقاتی پیشرفته ضروری است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.