تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت …

۳- انجام دادن تحقیق بدون بودجه و تخصیص منابع مالی از طرف سازمانهای دولتی یا خصوصی ممکن نیست.
۴- فعالیتهای تحقیقاتی علاوه بر سازمان درونی هر پروژه تحقیق نیازمند پشتیبانی موسسات تحقیقاتی است.
۵- علاوه بر بودجه مورد نیاز برای هر یک از پروژه های تحقیقاتیف بسته به نوع و ماهیت آنها ابزارهای خاصی نیز مرد احتیاج است که برای مثال می توان از وسایل آزمایشگاهی، ابزارهای اندازه گیری، وسایل نقلیه، رایانه کتاب و مجله و شبکه اطلاع رسانی نام برد.
۶- برای پرداختن به کار تحقیق فراغت خاطر لازم است؛ زیرا اشتغالات فکری مانع کار تحقیق می شود.
۷- ضوابط و مقررات مالی و اجرایی پروژه ها و فعالیتهای تحقیقاتی باید به گونه ای سازمان پیدا کند که تحقیق علمی را تسهیل نموده، محققان را تشویق و ترغیب نماید(حافظ نیا، ۱۳۸۳،ص ۲۵).
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر نوع روش، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است.
در تحقیقات توصیفی، محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر این تحقیق، وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظام دارد وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید(حافظ نیا، ۱۳۸۸، ص۶۰).
در روش پیمایشی، داده ها را از موارد نسبتاً زیادی جمع آوری می کنند. در این روش، مشخصات افراد به عنوان افراد مورد توجه نیست، بلکه با آمارهای کلی سرو کار دارد که نتیجه انتزاع داده هایی است که از موارد متعدد به دست آمده است (بست،۱۳۷۹، ص۱۲۷).
در تحقیق کاربردی، از نتایج تحقیق در تصمیم گیریها و سیاستگزارها و همچنین برنامه ریزیها استفاده می شود(حافظ نیا، ۱۳۸۸، ص۶۰).
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق، تمامی شبکه های بهداشت و درمان موجود در استان هرمزگان را شامل می شود. تعداد شبکه های بهداشت و درمان موجود در استان هرمزگان کلاً ۱۴ شعبه می باشد که در جدول شماره ۳-۱ به تفکیک شعبات آورده شده است.
جدول ۳-۱: جامعه آماری – اطلاعات شبکه های بهداشت و درمان در جامعه آماری

ردیف نام شهرستان تعداد کارکنان
۱ ابوموسی ۳۵
۲ بستک ۳۲۷
۳ بندرعباس ۱۷۵۴
۴ بندرلنگه ۳۴۹
۵ پارسیان ۲۳۶
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.