می 9, 2021

تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان …

برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق، از پرسشنامه ای که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده، استفاده گردیده است. همچنین، از روش کتابخانه ای و استفاده از منابعی نظیر: کتابها، مقالات و مجلات مختلف علمی، اینترنت، و پایاننامه ها، در ادبیات و سوابق تحقیقات استفاده شده است.
پرسشنامه تحقیق متشکل از دو دسته سوال می باشد. دسته اول؛ که با حروف الفباکدگذاری خواهند شد، به منظورتعیین و مشخص شدن مشخصات عمومی نمونه آماری و دسته دوم؛ بمنظورآزمون فرضیه های تحقیق حاضر، تنظیم گردیده است.بدین ترتیب که:
سوالات۱ الی ۱۲ برای سنجش الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در ُبعد پیش نیاز ساختاری و در قالب ۱۲ شاخص با توجه به مدل عملیاتی به شرح زیر تنظیم گردیده است:
سوال ۱ اندازه گیری شاخص های منابع انسانی
سوال ۲ مقایسه عملکردهای منابع انسانی سازمانهای مختلف
سوال ۳ ایجاد فضای یادگیری از تجارب و عملکردها
سوال ۴ افزایش نوع انتخاب خدمات
سوال ۵ راه اندازی و تقویت مستمر اتاقهای فکر و کارگاههای مطالعاتی
سوال ۶ ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی
سوال ۷ کاهش تعارض نیروی انسانی
سوال ۸ گسترش استفاده از زبان انگلیسی در مکالمات و مکاتبات داخلی
سوال ۹ ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشات مالی
سوال ۱۰ احتساب سرمایه گذاری در منابع انسانی
سوال ۱۱ محاسبه میزان ارزش در سایر منابع مالی و فیزیکی
سوال ۱۲ شناسایی سود غیرعملیاتی و بهره وری ایجاد شده
سوالات ۱۳ الی ۱۸ برای سنجش الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در ُبعد پیش نیاز فرهنگی و در قالب ۶ شاخص باتوجه به مدل عملیاتی به شرح زیر تنظیم گردیده است:
سوال ۱۳ بینش فکری
سوال ۱۴ بینش علمی و تحقیقی
سوال ۱۵ بینش اجتماعی
سوال ۱۶ نگرش بلندمدت
سوال ۱۷ روحیه برتری طلبی
سوال ۱۸ روحیه جمع گرایی
سوالات ۱۹ الی۲۳ برای سنجش الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در ُبعد پیش نیاز انسانی و در قالب ۵ شاخص با توجه به مدل عملیاتی به شرح زیر تنظیم گردیده است:
سوال ۱۹ پیشنهادات جدید
سوال ۲۰ تجارب و مباحث جدید
سوال ۲۱ چشم اندازهای جدید
سوال ۲۲ نیروی انسانی متخصص
سوال ۲۳ داوطلب شدن کارمند
سوالات ۲۴ الی۲۶ برای سنجش الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در ُبعد پیش نیاز مدیریتی و در قالب ۳ شاخص با توجه به مدل عملیاتی به شرح زیر تنظیم گردیده است:
سوال ۲۴ سواد کار با اطلاعات
سوال ۲۵ سواد کار با رایانه
سوال ۲۶ بازنگری روابط انسانی
سوالات ۲۷ الی۴۵ برای سنجش ابعاد عملکرد کارکنان و در قالب ۱۹ شاخص به شرح زیر تنظیم گردیده است:
سوال ۲۷ موفق بودن در کار
سوال ۲۸ آموزشهای لازم در زمینه کاری
سوال ۲۹ دوره های آموزشی ضمن خدمت
سوال ۳۰ درک صحیح از اهداف سازمان
سوال ۳۱ آشنا نمودن جهت درک درست از کار
سوال ۳۲ مورد حمایت از سوی مدیران
سوال ۳۳ فرصت برای ارتقاء
سوال ۳۴ پاداش های غیرنقدی
سوال ۳۵ قدردانی از ابتکارات و نوآوریها
سوال ۳۶ دلجویی مشکلات فردی
سوال ۳۷ وسایل و تجهیزات در اختیار
سوال ۳۸ حمایت سازمانها و داویر

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است