تفاوت مدیریت عملیاتی و مدیریت راهبردی:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

تفاوت مدیریت عملیاتی و مدیریت راهبردی

مديريت راهبرديمديريت عملياتي
مبهم

پيچيده

غير عادي

 

عادي

سراسر سازماني

بنيادي

معطوف به بخشي از امور سازمان
تغيير زير بناييتغيير کوچک و روبنايي
تحت تاثير شرايط محيطي و توقعات و انتظاراتتحت تاثير منابع و امکانات

Source: Wright P, C.D Prinple; M. J, Kroll; J.A Parnell (1994) Strategic Manegment, Boston: Allyn and Bacon P. 139

از سويي ديگر ، مي توان مديريت استراتژيک را به عنوان فرايندي تعريف کرد که اعضاي سازمان در آن فرايند؛

  • از کردار افراد و سازمان هاي ديگر ي که با آن در تعامل اند، آگاه مي شوند ويا از انتظارشان اطلاع مي يابند.
  • از چگونگي روابط و پاسخ گويي به اطلاعات متقابل آگاه مي شوند.
  • به اقدامات عملي دست مي زنند.
  • از راه بازخور، اطلاعاتي درباره پيامد هاي خود در زمينه اقدامات عملي انجام شده به دست مي آورند ودر تصميم گيري هاي بعدي از آن استفاده مي کنند.( استیسی[1]، 1381)

ديدگاه مديريت استراتژيک در در دهه 1980 با هدف ايجاد هماهنگي و انسجام هر چه بيشتر در اهداف و برنامه هاي سازماني و نيز اطمينان از اجرا و پياده سازي طرح ها ظهور کرد.

مديريت راهبردي يا استراتژيک، اصطلاحي است که جهت تشريح فرآيند تصميم گيري و اجرا مورد استفاده قرار مي گيرد. به اين ترتيب مديريت استراتژيک عبارت است از جريان تصميم ها و فعاليت هايي که منجر به ايجاد يک يا چند استراتژي موثر براي نيل به اهداف مي شود. به همين طريق مديريت استراتژيک روشي است که در آن استراتژيست ها به تعيين اهداف و تصميم گيري استراتژيک مي پردازند. ( احمدی، 1382)

[1] Stacy