تلاش مالیاتی:/پایان نامه درباره مخارج دولت

نهادهای اجتماعی و تلاش مالیاتی در کشورهای در حال توسعه:

بیرد و همکارانش تحقیقی در سال 2004 تحت عنوان (( نهادهای اجتماعی و تلاش مالیاتی در کشورهای در حال توسعه)) به عمل آورده اند. هدف اصلی مقاله این است که یک وضعیت درست تر وقانونی تر برای سطح مناسب تر تلاش مالیاتی در کشورهای در حال توسعه در شرایط ضروری و حیاتی به وجود آید. دراین مقاله آمده است، در اولین نگاه، دادن پند و اندر به کشورهای فقیر به افزایش نسبت مالیاتی شان ممکن نیست مفید تر از گفتن پیدا کردن نفت به آن ها، به نظر آید. احتمالاً برای مردم پیشرفت نهادهای حکومتی شان نسبت به باز آراستن وفور طبیعت امکان پذیرتر خواهد بود. به علاوه، پیشرفت نهادهای اجتماعی مانند افزایش قاعده قانونی وکاهش انحراف، ممکن است هیچ یک سخت تر از تغییر دادن فرصت هایی برای دسته های مالیاتی و ساختار اقتصادی از قبیل سهم نسبی بخش غیر کشاورزی در اقتصاد یا  وزن واردات ها وصادراتها در GDP نباشد. مهمترین عملکرد این مقاله، بررسی مدل قراردادی تلاش مالیاتی به وسیله  نشان دادن این مطلب که در تعیین تلاش مالیاتی نه تنها عوامل عرضه کالا موثرند بلکه نهادهای اجتماعی با عوامل رایج تقاضا برای همه کشورها در تعیین تلاش مالیاتی بسیار با اهمیت می باشند. البته، به منظور درک کامل عملکرد هر یک از کشورها، شخص نیاز به صرف دقت خیلی زیاد به عواملی که برای آن کشور ویژه هستند، دارد.

عملکرد مالیاتی، مطالعه مقایسه ای:

هادسون و تیرا(Hudson & Teera)، در سال 2004 طی تحقیقی به «عملکرد مالیاتی» پرداخته اند. هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل عملکرد مالیاتی با استفاده از آنچه که ماسگریو در سال 1969 به عنوان روش تصادفی بیان کرده می باشد. آن ها برای تشخیص عملکرد مالیاتی از روش رگرسیون استفاده نموده وتلاش مالیاتی را محاسبه کرده اند. این مطالعه با استفاده از داده های تلفیقی 122 کشور در حال توسعه و توسعه نیافته طی دوره 1998-1975 انجام شده و ماخذ داده ها WDI می باشد. نتایح حاکی از آن است که ارتباط معناداری بین نسبت مالیاتی و مجموعه مستقل شامل فرار مالیاتی، درآمد سرانه، سهم تجارت، کشاورزی، صنعت، مخارج، بدهی خارجی و تراکم جمعیت در گروه های مختلف کشور (با حرکت به سمت گروه کشورهای پر درآمد، تعداد کشورهایی که تلاش مالیاتی کمتر از یک دارند، کاهش می یابد) وجود دارد.