تمکین مالیاتی:پایان نامه درباره مسئولیت اجتماعی

–      تمکین مالیاتی

تمکین مالیاتی، پایبندی داوطلبانه به متن و روح قانون مالیاتییا به عبارتی به مفهوم پایبندی مودیان به تکالیف مالیاتی و رعایت قوانین مالیاتی از سوی آنها می‌باشد. تمکین کامل مالیاتی از جمله اهدافی است که همه سیستم‌های مالیاتی جهان در آرزوی دستیابی به آن هستند. در واقع می‌توان گفت که درجه تمکین مالیاتی در هر کشوری معیار سنجش کارایی سیستم مالیاتی آن کشور است. در مقابل تمکین مالیاتی، مساله عدم تمکین مالیاتی از سوی مودیان مطرح است. میزان عدم تمکین مالیاتی را می توان با شکاف مالیاتی اندازه‌گیری نمود. فاصله مالیاتی عبارت است از میزان مالیات وصولی منهای مالیاتی که در صورت تمکین کامل مودیان قابل تحصیل بود. تمکین مالیاتی اثربخش (موثر، چشمگیر) نیاز به زمان و تلاش دارد و به وسیله برنامه‌ریزی دقیق و کارآمد پایه‌ریزی می‌گردد. با در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری عظیمی که این بخش نیاز دارد، بهترین فرآیند‌های تمکین باید فرصت‌های مربوط به برنامه‌ریزی مالیاتی را برجسته نمایند (کوزه گر کجالی،19:1383).

مهم‌ترین موانع تمکین داوطلبانه عبارت است از:

  1. احساس وجود نظام نابرابر مالیاتی
  2. پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی
  3. منصفانه نبودن نظام جریمه
  4. برنامه‌های ضعیف آموزشی برای مودیان
  5. پایین بودن سطح درستکاری و حرفه‌ای گری در کارکنان دستگاه مالیاتی
  6. عدم توانایی دستگاه مالیاتی برای اثبات بی‌طرفی خود در فرآیند تشخیص مالیات
  7. ممیزی ضعیف
  8. احساس وجود نداشتن عدالت مالیاتی
  9. دیدگاه منفی مردم نسبت به مالیات
  10. ضعف فرهنگ‌سازی مالیاتی (قامتی آرانی،46:1384).

2-5-      خود تشخیصی

محیط مالیاتی صراحتا رو به تحول و تغییر و پیچیدگی می‌رود. برهمین اساس حرکت مدیریت مالیاتی در دوران معاصر به سوی سیستم خودتشخیصی است. سیستم خودتشخیصی بر این برهان استوار است که مودی بیش از هر کس دیگری به اوضاع و احوال مالی و درآمدی خویش آگاه است.

2-6-      اطلاع رسانی

یکی از وظایف مدیریت مالیاتی آگاهی رساندن به مودیان برای سهولت بیشتر کار و مطلع نمودن مردم در مقابل قوانین مالیاتی است. آگاهی مردم از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و تصمیمات سازمان مالیاتی از مشکلات آتی می‌کاهد و موجب تمکین و فرمانبرداری مودیان می‌شود. از طرف دیگر ارائه خدمات و کمک به مودیان موجب اعتماد مودیان به سیستم مالیاتی می‌شود. هرکس به راحتی می‌تواند بفهمد که کمک خوب، میزان اعتماد به سیستم مالیاتی را بالا می‌برد، اما عوامل زیاد دیگری وجود دارد که به بالا بردن میزان اعتماد مودیان کمک می‌کند (طیب نیا،18:1384).

2-7-      مدیریت و بهبود تمکین

هدف اصلی مراجع مالیاتی، ضمن حفظ اعتماد و اطمینان جامعه نسبت به سازمان و سیستم مالیاتی، وصول مالیاتها و عوارض قابل پرداخت است. اقدامات مؤدیان (رفتارهای ناشی از سهل انگاری، بی‌دقتی، بی‌توجهی یا فرارهای تعمدی) و نیز نقاط ضعف موجود در سازمان مالیاتی حاکی از اجتناب ناپذیر بودن قصور در تمکین از قوانین مالیاتی است. بنابراین سازمان امور مالیاتی باید در مواقع مقتضی ساختارها و راهبردهایی را در جهت حصول اطمینان از به حداقل رساندن موارد عدم تمکین از قوانین مالیاتی بکار گیرد.