توانمند‌سازي-پایان نامه درباره توسعه منابع انساني

1-1-   کارکردهاي مديريت منابع انساني مختص پروژه

تخصيص به پروژه: برعکس سازمانهايي که پروژه‌ هايي بزرگ انجام مي‌دهند در سازمانهايي که پروژه‌هاي کوچک تا متوسط انجام مي‌دهند، کارکردهاي متفاوت مديريت منابع انساني به‌کار مي‌روند. در پروژه‌هاي با دوره زماني بيشتر از يک سال، تخصيص منابع بر اساس چرخه بودجه‌ريزي سالانه و در پروژه‌هاي کمتر از يک سال تخصيص بر اساس تصميمات عملياتي انجام مي‌شود.

ارزشيابي در پروژه: اگر چه در ادبيات مربوط به پروژه طي بيست سال اخير به ضرورت ارزيابي پروژه و اهميت آن در ايجاد انگيزش و يکپارچگي اعضاي گروه تأکيد شده است اما معمولأ کمتر به آن توجه و صرفا به ارزيابي غير رسمي‌مسئول پروژه اکتفا مي‌شود. به هر حال گاهي ارزيابي 360 درجه و ارزيابي رسمي‌در پروژه انجام مي‌شود.

پاداش پروژه: اکثر سازمانها روش‌هايي براي پاداش‌دهي دارند که معمولا غيرمستقيم و در قالب اعطاي هديه و يا دعوت در برنامه‌هاي اجتماعي است.

1-2-   توانمند‌سازي

توانمند‌سازي فرآيندي است که در آن از طريق توسعه و گسترش نفوذ و قابليت افراد و تيم ها به بهبود و بهسازي مستمر عملکرد کمک مي‌شود. به عبارت ديگر توانمندسازي يک راهبرد توسعه و شکوفايي سازماني است.

توانمند‌سازي بکارگيري دانش و افزايش انگيزش کارکنان از سوي مديريت است و در نهايت سازمان براحتي به اهدافش مي‌رسد.

توانمند‌سازي فرايند نيل به بهبود مستمر در عملکرد سازماني است که از طريق توسعه و گسترش نفوذ افراد و تيم هاي شايسته و با صلاحيت در بيشتر جنبه ها و وظايفشان متحقق مي‌شود که اين به نوبه خود در عملکردشان و عملکرد کل سازمان اثر مي‌گذارد. (دنیس کنیلا، مهدی ایران نژاد پاریزی, 1383)

نتايج پژوهش باون ولاور(1992) نشان داد توانمند‌سازي هنگامي‌به وجود مي‌آيد که قدرت، اطلاعات، دانش و پاداش ها در سازمان توزيع شود، واگر يکي از اين چهار عنصر صفر باشد، توانمند‌سازي صفر خواهد شد. (علی اکبر فرهنگی، مجتبی اسکندری, 1382)

همچنين وارن بنيس در پژوهش خود برايي تعيين خصوصيات رهبران عالي مصاحبه کرد، نتايج اين پژوهش نشان داد که با نفوذ ترين رهبران عالي از يک ويژگي بارز برخوردارند و آن اين است که در ديگران احساس توانمندي ايجاد مي‌کند.

ماتسوشيتا درکتاب نه لقمه براي نان مي‌گويد: تنها زمانيکه مديريت دستانش را براي کارمندانش مي‌گشايد کارکنان با شوق براي رسيدن به اهداف که پيش آنان است تلاش مي‌کنند.

توانمند‌سازي، به کارگيري قدرت رهبري در ديگران و توانايي انجام دادن کار به وسيله آنان تعريف مي‌شود و اساس آن تغييردر رهبري است. هنگامي‌که رهبر ديدگاه خود را در خصوص آنچه مي‌خواهد انجام شود، بيان مي‌کند، او در حقيقت ميزان زيادي از اختيارات را تفويض مي‌کند و به پيروان خود اجازه مي‌دهد تا با علاقه در جهت دستيابي به هدف فردي و سازماني حرکت نمايند.

تنها در اين صورت است که آنها احساس قدرت مي‌کنند و انگيزه بيشتري در آنان ايجاد مي‌شود.

توانمند‌سازي کليدي است براي بهره برداري از تمامي‌ظرفيت هاي منابع انساني يک سازمان و در عين حال يکي از پر چالش ترين برنامه هايي است که مي‌تواند در يک سازمان پياده شود. تحقق برنامه توانمندسازي کارکنان مستلزم داشتن برنامه، تلاش و شکيبايي است. (بلانچارد، جان کارلوس، مهدی ایران نژاد, 1996)

توانمند‌سازي کارکنان به عنوان يکي از شيوه هاي نوين ايجاد انگيزش به حساب مي‌آيد و در قرن بيست و يکم، مهمترين عامل ايجاد مزيت رقابتي کارکنان خلاق و توانمند مي‌باشد.

توانمند‌سازي يکي از نويد بخش ترين مفاهيم دنياي کسب و کار بوده که کمتر به آن توجه شده ولي اکنون به موضوع روز بدل گشته است.اما علي‌رغم بحث هاي فراوان درباره فوايد توانمند‌سازي بهره برداري از آن اندک و ناچيز است و هر چند توانمند‌سازي به مديران اين امکان را مي‌دهد که از دانش، مهارت و تجربه همه افراد سازمان استفاده کنند اما متاسفانه تعداد مديران و گروههايي که راه و رسم ايجاد فرهنگ توانمند‌سازي را بدانند اندک است.(بلانچارد و همکاران، 1999)

توانمند‌سازي کارکنان در قالب مجموعه نظام ها، ر وشها و اقداماتي تعريف مي‌شود که از راه توسعه قابليت و شايستگي افراد در جهت بهبود و افزايش بهره وري، بالندگي و رشد و شکوفايي سازمان و نيروي انساني با توجه به هدف هاي سازمان به کار گرفته مي‌شود. (کارتر، 2001 )

توانمند‌سازي روش نويني براي بقاء سازمانهاي پيشرو در محيط رقابتي است. در استراتژي مديريت کيفيت جامع به توانمند‌سازي کارکنان توجه نشود قطعا آن استراتژي محکوم به شکست است. بهبود مستمر(کايزن) هنگامي‌است که کارکنان اطلاعات لازم در اختيار داشته و مورد اعتماد مديريت باشند تا بتوانند مهارت‌ها و توانايي هايشان را بکار گيرند. (قوشچي، 1381)