توسعه تامين کنندگان:/پایان نامه درباره مدیریت زنجیره تامین

انتخاب و توسعه تامين کنندگان[1]

يکي از مهم ترين وظايف خريد و تامين، ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان است. فيليپ کرازبي، متخصص کيفيت، اين گونه بيان مي کند که بخش عمده اي از مشکلات کيفيت يک شرکت، نتيجه انتخاب و مديريت ضعيف مبناي تامين مي باشد. پس يک تصميم انتخاب تامين کننده خوب، مي تواند بخش بزرگي از مشکلات آينده را کاهش داده يا حذف کند.

با توجه به ازدياد رقابت بين فروشندگان و توليدکنندگان کالا و خدمات، موضوع انتخاب تامين کنندگان به وجود آمد تا با گزينش بهترين ها، موسسه بتواند به بهترين سطح رقابتي دست يابد. به عبارتي نحوه انتخاب تامين کنندگان مواد، قطعات، کالا و خدمات به صورتي انجام شودکه شرکت کمترين آسيب را به دليل اقلام ورودي به سيستم خود متحمل شود. از زاويه اي ديگر اين انتخاب بايد به گونه اي انجام شود که با تغييرات بازار و خواسته هاي مشتري، موسسه از انعطاف لازم برخوردار باشد.

در حال حاضر خريداران سعي مي کنند با ارتقاي تامين کنندگان آنها را مناسب حداقل هاي خود در جهت مشخصات کالاي تاميني کنند. اين موضوع با شراکت يا توافق هاي بلندمدت امکان پذير است و در حقيقت نوعي برنامه ريزي بلندمدت براي ارتقاي تامين کنندگان محسوب مي شود. اين سرمايه گذاري و ارتقا به توسعه تامين کننده معروف است.توسعه تامين کنندگان تلاش سيستماتيک سازمان براي خلق و ابقاي شبکه اي از تامين کنندگان شايسته است و همه فعاليت هايي را که به منظور بهبود عملکرد فعلييک تامين کننده نياز است، شامل مي شود. اين فعاليت ها مي تواند شامل توسعه يک توانايي جديد در تامين کننده باشد که قبلا در آن وجود نداشته است. فعاليت توسعه تامين کننده از فرستادن کارکنان شرکت خريدار به صورت مستقيم براي کار با تامين کننده شروع مي شود و تا تسريع قابليت هاي عملکردي تامين کننده را نيز شامل مي شود.

تمرکز بر توسعه تامين کنندگان دلايل متعددي دارد، اما دو دليل عمده و اصلي آن عبارت است از:

  1. هزينه مواد و قطعات خريداري شده بخش عمده اقلام هزينه اي اکثر شرکت ها است. هر شرکتي بايد هزينه هاي خود را با مديريت و توسعه اثربخش اقلام تاميني هدايت و کنترل کند.
  2. فشارهاي فناورانه و رقابتي به تخصص گرايي بيشتر شرکت ها انجاميده است و خريداران دوست دارند با تامين کنندگاني کار کنند که محدوده وسيع تري از قطعات را با تخصص بيشتر، پوششش مي دهند ( عالم تبريز و محمدرحيمي، 1388).

[1] Suppliers Development