توصيف مدل كسب وكار-پایان نامه درباره الگو های کسب وکار

چارچوبهاي توصيف مدل كسب وكار

یکی ديگرازحوزه هاي اختلاف نظر صاحبنظران حوزه مدل كسب وكار ، اجزاء مدل كسب و كار مي باشد . صاحبنظران اجزاء متفاوتي را براي مدلهاي كسب وكار پيشنهاد مي نمايند .  از آنجائيكه توصيف مدل كسب وكار ماحصل تشريح اجزاء و روابط مابين اجزاء مدل كسب وكار مي باشد ، پيشنهاد اجزاء متفاوت ، چارچوبهاي متفاوتي را براي توصيف مدل كسب وكار پديد آورده است . تعداد چهارچوبهاي توصيف مدل كسب وكار كه تاكنون پيشنهاد شده اند  ،  بسيار زياد مي باشند  (عماد زاده،1391،ص 6) .

چارچوب توسط اُستروالدر و پیگینور در سال2004 میلادی پيشنهاد شده است  . از نظر اُستروالدر ، مدل کسب وکار داراي ماهیتی پویا بوده و صرفاً به تبیین مدل منتهی نمی شود ، بلکه پس ازتبیین مدل ارزیابی شده و درگام بعدي اصلاحات ونوآوريها لحاظ می گردد  (شاملو ، 1387،ص35) . براي این که مدل مبنایی کسب و کار در این سطح از کلیات باقی نماند ، چهار ستون آن به نُه سنگ بناي مرتبط با هم تحت عنوان ارکان مدل کسب و کار تقسیم شده است . طراحی مدل کسب و کار ، راهبرد را به طرح اولیۀ مدل کسب وکار ترجمه می کند ، سپس منابع مالی مدل را از طریق سرمایه گذاري داخلی و یا خارجی تأمین می کند و درآخر ، آن را پیاده سازي وتبدیل به  سازمان کسب وکار واقعی می کند . جدول زیر نه سنگ مدل کسب وکار را نشان می دهد  (شاملو ، 1387،ص33) . بلوکهای مدل استرولدر شامل :  1- محصول: شرکت در چه کسب و کاري فعال است و چه محصولات و پیشنهادهاي ارزشی به بازار عرضه می کند . 2- مشتري: مشتریان هدف شرکت چه کسانی هستند و چگونه روابط محکمی با آنها بر قرار می شود. 3- مدیریت زیر ساخت : شرکت چگونه فعالیتهاي زیر ساختی یا تدارکاتی را انجام می دهد و چگونه در قالب سازمانی شبکه اي عمل می کند . 4- جنبه هاي مالی : مدل در آمدي و ساختار هزینۀ مدل کسب وکارچیست ؟ (ششمین کنفرانس مدیریت دانش، 1392)

اهداف ومقاصد ارزشی شامل دو بخش عمده به نام های مشتریان و شرکا و تشریح منافعی که هر یک از آنها از مدل کسب و کار به دست می آورند می شود . تعریف اهداف و مقاصد ارزشی به طور خودکار آنچه را که شرکت قرار نیست به مشتری ارائه کند معرفی خواهد کرد. یک مدل کسب و کار همچنین باید اهداف و مقاصد ارشمندی برای شرکای تجاری به همراه داشته باشد . این اهداف بایدبه اندازه کافی قوی و مناسب باشند تا باعث تحریک شرکا به شرکت در فرآیند خلق ارزش بشود . عامل ارتباط بین شرکت با مشتریان بر اساس محصولات و خدمات پایه ریزی می شود . این کار باعث اجرایی شدن اهداف ارزشی و خلق سود تضمین شده برای مشتریان می شود . سومین عامل یک مدل کسب وکار معماری خلق ارزش است . شرکت باید تصمیم بگیرد در چه بازاری قصد خدمات رسانی دارد . بازار ها می توانند بر اساس جغرافیا ،  آمار جمعیتی ، ویژگی های فیزیولوژیکی و… تقسیم بندی شوند . تصمیم گیری در مورد حضور و عدم حضور در یک بازار نیز در این بخش صورت می گیرد . معماری ارزش شامل  منابعی است که شرکت می تواند به واسطه آنها طرح ها و فعالیت های خاصی را برنامه ریزی و هماهنگ سازی کند . همچنین نوع معماری می تواند نمایانگر درجه دوام و مقاومت مدل کسب و کار باشد . همچنین تعیین کننده فعالیت هایی است که می تواند با امکانات درونی و یابا برون سپاری انجام شود . مدل درآمدی شامل توصیف روش هایی است که شرکت برای تحصیل درآمد مورد استفاده قرار می دهد . کسب و کار می تواند منابع درآمدی مختلفی داشته باشد . روش درآمدی مختلط باید با دقت گزینش شود و موجب تداوم فروش و حفظ روند رشد شود  (سمیع زاده ، 1390، ص34) .

چارچوب توصيف ماسانل در سال۲۰۱۰ ميلادي توسط ماسانل و ريكارت پيشنهاد شده است . آنها با استفاده از قانون “علت و معلول ”  اجزاء مدل كسب و كار يك سازمان را انتخاب هاي آن سازمان (علت) و پيامدهاي آن انتخابها (معلول) پيشنهادكرده اند  (عماد زاده،1391،ص 6) .

بررسي حوزه عملكرد دو چارچوب توصيف استروالدر و ماسانل

دوتعريف متفاوت از مدل كسب وكار ارائه و اجزاء متفاوتي را براي آن پيشنهاد كرده اند . همچنين جايگاه مدل كسب وكار در سازمان و رابطه آن با استراتژي را از دو ديدگاه متفاوت مشاهده مي كنند . مقايسه اين دو چارچوب توصيف نشان مي دهدكه حوزه عملكرد آنها متفاوت است . حوزه عملكردچارچوب توصيف استروالدركاملاً در سطح معماري سازمان قرار گرفته است. اما حوزه عملكرد چارچوب توصيف ماسانل از سطح برنامه ريزي شروع مي شود و به سطح معماري سازمان ختم مي گردد . در واقع انتخابها در سطح برنامه ريزي و پيامدهاي انتخابها در سطح معماري سازمان واقع مي گردد و چرخه هاي بالندگي ، لايه هاي استراتژي و مدل كسب و كار سازمان را به هم ممزوج مي نمايند. در ديدگاه ماسانل ، انتخاب مدل كسب وكار مناسب سازمان ، استراتژي ، سازمان مي باشد  (عماد زاده،1391،ص 7) .

 

 

 

 

 

 

جدول (2-2) نُه سنگ بناي مدل کسب وکار ماخذ استروالدر (2004)

 

 

ارکان سنگ بنای کسب وکار شرح
محصول ارزش قابل ارائه نمای یک لیازمحصولات وخدمات یک شرکت است که براي مشتري داراي ارزش هستند.
واسط مشتری مشتری هدف بخشی از مشتریان هستندکه یک شرکت میخواهد به ارائه ارزش به آنها بپردازد.
کانال توزیع ابزاری است برای در ارتباط بودن با مشتری
ارتباط نوع پیوندي که یک شرکت بین خود ومشتري ایجادکرده را توصیف می کند.
مدیریت زیر ساخت پیکربندی ارزش چیدمان فعالیتها و منابع ضروري در خلق ارزش براي مشتري را توصیف می کند.
قابلیت توانایی اجراي الگویی تکرار پذیرازاقداماتی است که درخلق ارزش براي مشتري ضروری هستند.
شراکت یک موافقتنامه همکاری داوطلبانه بین دو یا چند شرکت با هدف خلق ارزش برای مشتری  است.
جنبه های مالی ساختارهزینه نمایش تمامی تمهیدات به کار گرفته شده در مدل کسب وکاربراساس پول است.
مدل درآمدی روش کسب درآمد یک شرکت ازطریق جریانهاي درآمدي مختلف را توصیف می کند.