می 9, 2021

جستجوی مقالات فارسی – جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی- قسمت ۶

۳-۱۹-روایاتی که با صراحت دلالت بر تساوی شهادت زن با مرد دارد ………………….…… ۷۶
۳-۲۰-ادله عدم تساوی شهادت زن و مرد …………………………..……………….… ۷۶
۳-۲۰-۱-کتاب …………………………..…………….……………………..… ۷۷
۳-۲۰-۲-اصل و قاعده عدم حجیت شهادت زنان …………………………………….…. ۷۷
۳-۲۰-۳-مبنای اصل …………………………..…………….………….……..… ۷۷
۳-۲۰-۴-مدرک قاعده …………………………..…………………..…………… ۷۷
۳-۲۰-۵-کیفیت استدلال …………………………..…………….…………….… ۷۷
۳-۲۰-۶-روایات …………………………..……………..……………….….… ۷۸
۳-۲۰-۶-۱-روایات دسته اول و کیفیت آن …………………………..………………۷۸
۳-۲۰-۶-۲-روایات دسته دوم و کیفیت آن ………………………….……………… ۷۹
۳-۲۱-استدلال صاحب مستند برای لزوم چهارشاهد زن ……………………………..…… ۸۰
۳-۲۲-ضابطه کلی در عدم قبول شهادت زنان …………………………..……………… ۸۲
۳-۲۳-آرا و نظریات …………………………..……………….………………..… ۸۳
عنوان صفحه
۳-۲۴-ادله قایلان به قاعده …………………………..………………………………. ۸۳
۳-۲۴-۱-ادله قایلان عدم پذیرش شهادت زنان …………………………..…………….. ۸۳
۳-۲۴-۲-روایت سکونی …………………………..……………..……………….… ۸۴
۳-۲۵-شهادت زنان در قتل …………………………..……………..…………….….۸۴
۳-۲۵-۱-شهادت در قانون مجازات اسلامی …………………………..………………… ۸۴
۳-۲۵-۲-شهادت زن در اثبات قتل خطایی یا شبه خطا …………………………..…….… ۸۴
۳-۲۶-شهادت زن دراثبات قتل موجب قصاص …………………………..……………..… ۸۵
۳-۲۶-۱-آرا و نظرات…………………………..……………………….……..… ۸۵
۳-۲۷-ادله عدم حجیت شهادت زنان در قصاص……………………..……………..…..… ۸۶
۳-۲۷-۱-ادله قول به عدم حجیت شهادت زنان در قصاص………………………………… ۸۶
۳-۲۷-۲-ادله قول به حجیت شهادت زنان در قصاص…………………………….……..…۸۸
۳-۲۷-۳-ادله قول به تفضیل بین دیه و قصاص…………………………..….…….….… ۸۹
۳-۲۸- بیان جمع دیگر بین روایات …………………………..…………….…..……… ۹۰
۳-۲۹-قول به تخییر…………………………..……………………………….…… ۹۱
۳-۳۰-قول به تساقط…………………………..…………….……………….…..… ۹۲
۳-۳۱-شهادت زنان در تعزیرات…………………………..……………..………….… ۹۲
نتیجه گیری…………………………..……………………………………………۹۴
منابع و مآخذ…………………………..…………….………………….……..… ۹۷
چکیده انگلیسی ………………………………………………….………………۱۰۱
چکیده:
شهادت یکی از قدیمی ترین ادله ای است که تمامی ملل در ادوار تاریخ برای اثبات دعوا به کار برده اند. پرداختن پیرامون جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی و به منظور رفع نگرش تبعیض آمیز و تقدم مقررات و رویه های نادرست و ناعادلانه در مورد زنان است که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر است و هم مانع رشد و توسعه فرهنگی در کشور است. در حقوق ایران جنسیت نقش مهمی در اعتبار شهادت دارد. یعنی آیا زن یا مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تفاوت های در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در این پژوهش به بررسی آن مقررات و نیز مبنای فقهی آن پرداخته است.
قانون مدنی در ماده ۱۲۵۸ دلالت اثبات دعوی را ۵ چیز شمرده است که یکی از آن ها شهادت است. در امور کیفری و اثبات جرم نیز، شهادت به عنوان یکی از ادله به شمار می رود.در قانون مجازات اسلامی در بحث حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آن ها بوسیله شهادت بیان شده است در مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده است.شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی موثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.در شهادت زنان بحث خاصی است که اثبات آن با شرایط خاص اگر نگوییم محال است لااقل بسیار مشکل است و شاید بدلیل احساسی و ظریف بودن زنان یا عدم توانایی زنان در تصمیم گیریهای قاطع و شاید حکمت آن هم حفظ آبروی اشخاص عدم هتک حرمت جامعه است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است