دستاوردهای کارت امتیازی متوازن:پایان نامه تدوین نقشه جهاد دانشگاهی

دستاوردهای استفاده از کارت امتیازی متوازن

كاپلان يكي از صريح ترين منتقدين روشهاي ارزيابي عملكرد سنتي است و ادعا مي كند كه روش امتيازي متوازن دستاوردهاي زير را به همراه دارد:

به طور همزمان از چهار جنبه، اطلاعاتي را از عناصر مجزا در مقاصد رقابتي سازمان جمع‌آوري مي‌كند.

تعداد شاخصها را براي ارزيابي عملكرد محدود مي كند لذا از سرريزشدن اطلاعات جلوگيري مي‌كند. براي اين كار بايد سازمان سيستم عملكرد مديريت خود را روي تعداد محدودي مؤلفه هاي كليدي موفقيت متمركز كند.

موجب مي‌شود مديران همه شاخصهاي عملياتي را با هم در نظر بگيرند و در نظر داشته باشند كه بهبود در يك ناحيه ممكن است در نواحي ديگر سازمان ايجاد هزينه كند.

چشم انداز و استراتژي را ترجمه مي كند.

اهداف و معيارهاي سنجش را در بين واحدهاي كسب و كار مرتبط مي سازد.

يك پيوند استراتژيك براي انجام كارها در سازمان ايجاد مي كند.

در صورت اجرا شدن استراتژي مكانيزمي جهت دريافت بازخورد از اثربخشي استراتژي براي مديريت ارشد فراهم مي كند.

اين انديشه را تقويت مي كند كه بهبود در نوآوري و يادگيري پيش زمينه بهبود فرآيند و نظر مشتريان است و بر همين اساس بهبود فرآيندهاي داخل و نظر مشتريان پيش زمينه بهبود عملكرد مالي سازمان است.

در فرآيند ارزيابي عملكرد مديران مياني را نيز به كا ر مي گيرد و به استفاده از متخصصين مالي اكتفاء نمي‌كند.

استراتژي را در مركز كسب و كار قرار مي دهد و موجب ارتباط يافتن شاخص هاي ارزيابي عملكرد سازمان با استراتژي ها مي شود. لذا از آن مي توان به عنوان يك ابزار قوي و موثر در كنترل مديريت بهره برد.

بنابراين كارت امتياز متوازن بخشي از يك سيستم ارزيابي عملكرد است كه سازمان را از طريق ايجاد ارتباط بين استراتژي با عملكرد، در جهت رسيدن به اهدافش توانمند مي كند(نجفی، 1388، 55).

 

2-3-4-رابطه علت و معلولی بین وجوه کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن دارای یک رابطه علت و معلولی است. به این معنی که اگر خواهان نتایج مالی خوب و مناسب هستیم، می بایست یک سیستم خدمات مشتریان قدرتمند داشته باشیم. برای داشتن یک سیستم خدمات مشتریان قدرتمند، باید فرآیندهای صحیح و اصولی در این زمینه به کار گرفته شود. برای داشتن فرآیندهای صحیح و اصولی، باید افراد مناسب و دانش صحیح در سازمان وجود داشته باشد.

در سال 1993 میلادی «کاپلان و نُورتُن» مقاله ای چاپ کردند که در آن به این مطلب اشاره کردند که کارت امتیازی متوازن الگویی نیست که بتوان آن را در هر کسب و کاری به صورت عمومی پیاده سازی کرد. شرایط مختلف، استراتژی های گوناگون و محیط های رقابتی مختلف، نیازمند کارت امتیازی متوازن متناسب با خود است. سازمان ها با توجه به فرهنگ، استراتژی، تکنولوژی و اهداف خود می بایست از آن بهره گیرند.

کارت امتیازی متوازن باید مأموریت و استراتژی سازمان را به اهداف و اندازه های مملوس ترجمه نماید. علاوه بر آن باید توازنی بین عوامل بیرونی و درونی، مالی و غیرمالی، پیشرو و پسرو به وجود آورد