دسته بندی اخلاق لدبتر:/پایان نامه درمورد اخلاق و رفتار فرانقش کارکنان

دسته بندی لدبتر[1]

سیلمانی به نقل از لدبتر (1390) چهار سیستم اخلاقی را بر می شمرد :

2-2-4-7-1)اخلاق شخصی

اشاره به ویژگی ها و خصوصیاتی دارد که در افراد وجود دارد و بر اساس آنها ارزش ها و احساساتی در مورد آنچه درست یا نادرست می یاشد ، در آنها شکل گرفته است . میزان پایبندی فرد به ارزشهایی نظیر صداقت ، تعهد و … می باشد .

2-2-4-7-1)اخلاق سودمندی

میزان تاکید برا اقداماتی است که برای همگان آثار مثبت ، منفعت و سود داشته باشد . بنابراین یک عمل وقتی صحیح است که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد .

2-2-4-7-1)اخلاق اجتماعی

میزان پایبندی و تعهدات و مسئولیتها در قبال جامعه به هنگام تصمیم گیری ها و رفتارهای مدیریتی است . در واقع فرهنگ ناشی از روابط اجتماعی است که نقش مهمی را در تصمیم گیری و قضاوت اخلاقی افراد ایفا می کند .

 

2-2-4-7-1)اخلاق قانونی

اشاره به وضعیتی دارد که قوانین مبنا یا استانداردی برای قضاوت بر تصمیم ها و فعالیت ها را فراهم می کند . تاکید آن بر فعالیتهای تعیین شده و وظایف از پیش مشخص شده می باشد .

2-2-4-8) دسته بندی هس مر

یکی از کامل‌ترین دسته بندی ها را از تئوریهای اخلاق توسط هس مر (1995) و در حوزه مدیریت ارائه شده است :

2-2-4-8-1) قانون طلایی

در این دیدگاه عقیده بر این است که افراد باید به شیوه ای عمل کنند که دوست دارند دیگران نیز با آنها همین رفتار را داشته باشند و این نوع رفتار بایستی حالتی جهان شمول پیدا کند . این یک دستورالعمل قاطعانه مشهور است از آن جهت که هیچ استثنایی را نمی پذیرد و افراد و سازمان ها اجازه ندارند برای خودشان هیچ استثنایی قایل شوند (لاوتن ، 1384) .

بیشتر رهبران کلیسا و بعضی از فلاسفه نظیر (توماس آکوئیناس [2] و توماس جفرسون[3]) معتقدند که یک قانون ابدی وجود دارد ، قانونی مخلوق خداوند ، مشهود در طبیعت ، بیان آشکار شده در کتاب مقدس ، و در اختیار زنان یا مردانی که فرصت مطالعه و بررسی قانون طبیعت یا کتاب مقدس را خواهند داشت . توماس جفرسون اولین انسان دوست سکولار [4]، معتقد بود که حقایق این قانون بدیهی و حقوق آن جداناشدنی است و لذا وظایف را به آسانی می توان از آن استخراج نمود . آنها این تعهد را نیز خواهند داشت که آن حقوق را برای دیگران نیز تضمین کنند حتی اگر این امر به انقلاب علیه تاج و تخت پادشاهی انگلیس منجر گردد . رهبران مذهبی معتقدند که وضعیت این قانون لایتغیر است و حقوق و وظایف مشهود هستند : «اگر ما را دوست دارند ، ما نیز باید دیگران را دوست داشته باشیم» این مبادله متقابل در قوانین مسیحیت و تحت عنوان قانون طلایی خلاصه می شود : با دیگران آن گونه رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند (هس مر ، 1389) .

 2-2-4-8-2) منفعت گرایی يا فرجام گرایی

نگرش فرجام گرایی به اخلاق مدیریت بر نتایج و غایت اعمال افراد تاکید کامل دارد ، نه بر نیت آنان . فرجام گرایی از واژه ای یونانی به معنای فرجام یا غایت مشتق شده است . و تعدادی از بانفوذ ترین فلاسفه در جهان غرب اظهار داشته اند که ارزش اخلاقی رفتار شخصی را می توان به وسیله نتایج آن رفتار تعیین کرد . به عبارت دیگر ، یک عمل یا یک تصمیم درست است اگر منجر به منافعی برای مردم گردد و یک عمل یا یک تصمیم نادرست است اگر منجر به ضرر یا آسیب گردد ، هدف مشخصاً خلق بزرگترین میزان منافع برای بیشترین مردم با کمترین میزان ضررها یا آسیب هاست . مزایا می توانند تفاوت کنند منافع و مزایای مادی تنها آنهایی نیستند که محاسبه می شوند (اگرچه آنها قطعاً یک نقطه آغاز مناسب برای محاسبات هستند) بلکه دوستی ها ، دانش ، تندرستی و دیگر چیزهای مطلوب که ما در زندگی می یابیم نیز منافع و مزایا هستند . در اندیشه سودمندگرایی به حداکثر رسانیدن خوبی ها و به حداقل رسانیدن معایبی که تاکنون تعریف شده است ، توجه می شود . در اندیشه سودمندگرایی ، خوبی ها ممکن است به عنوان لذت ، یا خوشبختی تعریف شود . دو نوع مختلف سودمندگرایی داریم :

1 . سودمندگرای عملی که فقط به اعمالی توجه می کند که برای بیشترین تعداد از افراد ، بیشترین خوشبختی را دربرداشته باشد . بنابراین قانونی مانند ، باید هنگام عقد قراردادها باید حقیقت را بازگو کنی یک دستورالعمل مفید است اما در مواقعی می توان آن را نادیده گرفت .

2 . سودمندگرایی قانونی ، قوانین نقش مهمی در اخلاقیات داشته و نمی توان آنها را به واسطه خاص یک موقعیت ، نادیده گرفت ، زیرا قوانین در قبال نادانی ها و کوته بینی ها مراقبت کرده و کمک می کند از ارائه رفتار ناعادلانه فردی ، در شرایط و موقعیت های خاصی ، پرهیز شود . در اندیشه سودمندگرایی پیش فرض بر این است که می شود برای هر چیزی یک ارزش قابل اندازه گیری در نظر گرفت (لاوتن ، 1384) .

[1] Ledbetter

[2] Thomas  Aquinas

[3] Thomas Jefferson

[4] Secular