دیدگاه جان ردینگ//پایان نامه درمورد یادگیری استراتژیک

دیدگاه جان ردینگ

از دیدگاه جان ردینگ(1994) برای یادگیری سازمانی سه بعد شناسایی شده است:

1-سرعت یادگیری : اشاره به این دارد که چه قدرسازمان قادر به طی سریع چرخه یادگیری (برنامه ریزی، اجراوارزیابی) وتکمیل و تکراراین چرخه است.

2-عمق یادگیری: اشاره به درجه ای از یادگیری دارد که سازمان ها در پایان هر چرخه به دست می آورند، چیزی که به وسیله زیر سوال بردن مفروضات اساسی و بهبود قابلیت یادگیری آنها در آینده حاصل می شود.

3-گستره یادگیری: مربوط به این است که چه قدر سازمان ها به طور گسترده می توانند بصیرت ها و دانش نوین ناشی از هر تکرار چرخه یادگیری را به مسائل و قسمت های دیگر سازمان منتقل کنند.

امّا عوامل بسیاری در قابلیت یادگیری سازمانی اهمیّت دارند که از جمله این عوامل می توان به دو عامل زیر اشاره کرد:

1-عوامل تسهیل کننده: نمایانگر ساختار و فرایندهای درونی است که به درجه سهولت و دشوار بودن یادگیری و نیز شدّت تأثیراتی که یادگیری از خود بر جای می گذارد اشاره دارد.

2- سبک یادگیری: سبک های یادگیری بیانگر روش های مختلفی هستند  که به واسطه آنها سازمان های مختلف درصدد ایجاد و به حداکثر رساندن یادگیری خود برآیند(فتحی، 1389، 43).

 

2-1-8-1-6-دیدگاه نوناکاتاکوچی

از دیدگاه نوناکاتاکوچی (1995)، فرآیند تسلط به دانش (یادگیری سازمانی) شامل سه مرحله ی:

الف) اکتساب دانش( شناسایی و گردآوری اطّلاعات مفید)؛

ب) به کارگیری دانش( استفاده عملی از دانش)؛

ج) انتقال دانش (توزیع و نشر دانش در سراسر سازمان) است (علامه وهمکاران، 1389، 79). توزیع دانش یکی از گام های مهم مدیریّت دانش است و فرصتی لازم را برای سازمان به وجود می آورد تا مزایای رقابتی را کسب کنند زیرا شرکت برای این که مزیّت رقابتی به دست آورد به اشتراک و ذخیره دانش نیاز دارد(ماسورامایس، 2012، 285). همواره شرکت ها و سازمان ها همچنین باید در نحوه انتقال دانش در سازمان به افراد تازه وارد توجّه اساسی نماید تا دانش به صورت مؤثّر به اشتراک گذاشته شود(ونگ و همکاران، 2010، 116).

 

2-1-8-1-7-دیدگاه کراسن و همکاران:

از دیدگاه کراسن و همکارانش(1999) یادگیری سازمانی شامل چهار مرحله:

الف) شناسایی دانش جدید؛

ب) تعبیر، تفسیر و مبادله دانش جدید؛

ج) به کارگیری دانش جدید به منظور دستیابی به نتایج مطلوب؛

د) نهادینه سازی دانش معرفی نموده اند(علامه وهمکاران، 1389، 79).

2-1-9-1-8-دیدگاه  پرابست و باچل[1]

بنا بر دیدگاه پرابست و باچل ویژگی های فرایند یادگیری سازمانی عبارتند از:

تغییر در دانش سازمانی؛

افزایش محدوده های ممکن؛

تغییر در ذهنیّت افراد(بهنامی، 1384، 22).

 

[1] . Probst & Buchel