رضايت شغلي:/پایان نامه درمورد ابعاد کیفیت زندگی کاری

رضايت شغلي

رضايت شغلي به حالتي مطبوع، عاطفي و مثبت، حاصل از ارزيابي شغل يا تجارب شغلي اطلاق مي  شود. همچنين رضايت شغلي به طرز تلقي كاركنان نسبت به شغل و سازمان بستگي دارد و وقتي مي گوييم فردي داراي رضايت شغلي بالاست، منظور اين است كه در مجموع شغل خود را دوست دارد و براي آن ارزش قائل است.  عوامل مختلفي از جمله ويژگي هاي فردي، نوع محيط كار و روابط انساني، حاكم بر محيط كار در ميزان رضايت شغلي كاركنان مؤثر است. علاوه بر اين، برخي ويژگي هاي فردي مانند سن،  تحصيلات و سابقة خدمت بر رضايت شغلي اثر دارند و توجه به اين امر نه تنها به شناخت ماهيت رضايت شغلي و فهم بهتر رفتار كمك خواهد كرد، بلكه امكان آن را نيز فراهم مي سازد. احساس رضايت از شغل بر اثر مشاهدة پيشرفت يا انجام برخي مسئوليت هاي اجتماعي و به ظهور رساندن توانايي ها و رغبت هاي فردي نيز به انسان دست مي دهد. علاوه بر اين، ويژگي هاي شخصيتي افراد و تناسب آن با شغلي كه انتخاب مي كنند نيز در رضايت شغلي فرد مؤثر است . انگيزه ها، عواطف، ارزش ها، نگرش ها و تمايلات فرد تأثير چشمگيري بر رفتار او دارد. در تحقيقي با عنوان شخصيت و حرفه،  نقش شخصيت را در انتخاب شغل مورد توجه قرار داد ه اند. از ديدگاه محققان در مرحلة انتخاب شغل، شخصيت و عوامل در سازگاري فرد تأثير بسزايي دارد(مصطفايي،1389). ادوين لاك رضايت شغلي را، گزارش فرد كه در نتيجه حالت عاطفي مثبت از ارزيابي كار يا از تجربه هاي كاري است،تعريف مي كند(Austin et al,2007:14). محققان بيان مي دارند كه رضايت شغلي مي تواند به بهره وري و تعهد سازماني منجر شود(Kyung,2005:127). رضایت شغلی را می توان نگرش کلی فرد نسبت به شغلش تعریف کرد(رابینز،1374). رضایت شغلی عبارت است از دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل، شرایطی که شغل در آن انجام می گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می شود(شرتز،1371). بسياري از محققان تلاش كرده اند تا ابعاد مختلف رضايت شغلي را مشخص كنند؛ زيرا اندازه گيري هر يك از ابعاد رضايت شغلي و بررسي و تاثير آن بر بهره وري كاركنان اهميت بسيار زيادي دارد(lu et al ,2007:574). رضايت كاركنان همانند رضايت مشتري در عملكرد سازمان تاثيرگذار است زيرا كاركنان مشتريان داخلي سازمان محسوب مي شوند. اهميت رضايت شغلي از آن جا ناشي مي شود كه بيشتر افراد تقزيبا نيمي از ساعات بيداري خود را در محيط كار مي گذرانند. در حاليكه رضايت شغلي براي كارمندان اهميت زيادي دارد، مديران نيز نسبت به نتايج رضايت شغلي در جهت رفتار پرسنل علاقمند هستند. زيرا از بررسي رضايت شغلي كاركنان مي توانند به اهداف ذيل دست يابند:

الف) شناخت مشكلات و مسايل موجود در سازمان

ب) شناخت علت آمد و شد و غيبت بيشتر كاركنان

ج) ارزيابي اثرات سازماني در طرز تلقي و برداشت تصورات كاركنان

د) ايجاد ارتباط صحيح و دوستانه بين مديران و كاركنان

ه)كسب اطلاعات درست و واقعي(ميركمالي وهمكاران،1389)فقدان رضايت شغلي نيز روحيه كاركنان را كاهش مي دهد و روحيه پايين در كار بسيار نامطلوب است.بعضي از شاخص هاي روحيه پايين عبارت است از: تشويش، غيبت كاري،تاخير دركار،ترك خدمت و بازنشستگي زودرس(comber& barriball,2007:297-314).رضايت شغلي به برداشتي كه فرد از كار خود دارد،اشاره مي كند. درباره رضايت شغلي نظريه هاي گوناگوني ارايه شده است؛ همچنين عوامل زمينه ساز و ايجادكننده رضايت شغلي متنوع و متعددند كه مي توان آن ها را به جنبه هاي دروني شامل ويژگي هاي شخصيتي، احساسات عاطفي و حالت هاي هيجاني و جنبه هاي بيروني شامل شرايط و ويژگي هاي سازماني، اجتماعي و فرهنگي دسته بندي كرد(cherose et al , 2006:2151-2159).