رهبری تحول گرا/پایان نامه درباره فرهنگ یادگیری سازمانی

ویژگی های رهبری تحول گرا

اولیو وهمردیفان وی چهار نوع رفتار های اساسی را بنا نهادند که رهبری تحول گرا را تشکیل می دهد:

1-تاثیر مطلوب(کا ریزمایی)؛[1]

تاثیر مطلوب ،یک عنصر کاریزمایی از رهبری تحول گرا می باشدکه در آن رهبران به صورت الگویی در می آیند که از سوی پیروان تحسین شده، مورد احترام قرار گرفته ،  سرمشق دیگران قرار می گیرد (باس واولیورر،2002) در نتیجه ،پیروان درجه بالای از اطمینا را در چنین رهبرانی ،مستدل می نمایند (یاتگ و اولیور،2000،ص 994).

تاثیر مطلوب در رهبری  همچنین شامل شکل یکپارچه ای رفتار وسلوک اخلاقی ومعنوی می باشد(ترسی وهین کیم ،1998،ص 227).توسعه یک چشم انداز درونی شده در بین افراد یک سازمان ،یک ترکیب جدایی ناپذیر از نقش آرمان گزایانه رهبر تحول گرا می باشد.(یانگ والیور ،2000) این به سایرین کمک می کند تا به وضعیت آینده آن توجه داشته باشند.هنگامی گه پذیرش را طی تنظیم ارزش ها وعلایق فردی به علایق جمعی اهداف گروه القا می نمایند(یانگ والیور،2000،ص995).

رهبران تحوا گرا همچنین تمایل دارند تا احتمالات وتصمیات در شرایط ریسک را با پیروان اتخاذ نمایند(باس  والیور،2002،ص 47).

2-انگیزش الهام بخش ؛[2]

رهبران تحول گرا سایرین را طریق «پدید آوردن معانی واجاد چالش در مورد شغل پیروانشان» برانگیخته والهام می بخشند(باس والیور،2002،ص 53) روحیه تیم تحریک شده است.در حالیکه «شور وشوق وخوش بینی»نمایان شده است (باس والیور ،1998،ص 54)رهبر تحول گرا در طول ارتباط تعاملی ،روابطی را باقید وبند فرهنگی را با پیروان شکل می دهد که توسط هر دو گروه به تیری در ارزش ها منجر می شود. رهبر،پیروان را قانع می نماید تا موقعیت جذاب آینده را ببینند،در حالی که استثنائات را به یکدیگر ارتباط می دهند وباعث یک تعهد نسبت به اهداف وچشم انداز مشترک می شوند.تاثیر مطلوب وانگیزش الهام بخش معمولا با یکدیگر ترکیب شده اند تا رهبری کاریزمایی الهامی را شکل دهند(باس،1998،ص 54).

3-تحریک عقلایی؛[3]

رهبران تحول گرا پیروانشان را تحریک می نمایند تا تلاشهیشان بدعت آمیز خلاق باشند که این ها از طریق مورد سئال قرار گرفتن فرضیات ،تدوین مجدد مشکلات ، نزدیک شدن موقعیت های قدیمی به روش های جدید ،صورت می گیرد (با س والیور،2002،ص 48).اشتباهات پیروان عموما بحرانی وخطرناک نیستند و خلاقیت به طور آشکار مورد تشویق قرار میگیرد.رهبران تحول گرا از پیروانشان درخواست ارائه عقاید وراه حل های موثر بر حل مشکلات را دارند وصحبت های آنان را می شوننوند وان ها را به کا میبندند وبدین وسیله پیروان را در حل مشکلات مشارکت می دهند. تحریک عقلایی رهبر،پیروان را مشتاق می نماید تا به روش های جدید روی آورند .البته بر روی عقلانی بودن روش های جدید تاکید دارد (باس ،1998،ص 54).

4-ملاحضه فرد به فرد؛[4]

رهبر تحول گرا برمبنای نیاز های فردی پیروان برای پیشرفت ورشد،توجه شخصی وخاص هر فرد را ارائه می دهد(باس واولیور،2002،ص 50).برای تحقق چنین عملی ،رهبر بعنوان یک مرشد یا مربی هدایت کننده (راهبر)عمل می کند وپیروان را در یک جو حمایتی تا سطح بالا« حداقل بصورت بالقوه »هدایت کرده ،آنان را ارتقا می دهد(باس،1998،ص 55).رهبر،با ملاحظه ،پیروان را با توجه به نیاز ها وخواسته هایشان درک نموده ،تفاوت های فردی آن ها را مشخص ومستدل می نماید(باس و الیور ،2002)وبا انجام دادن چنین کاری،رهبر تحول گرا از طریق توجه وموثر وسودمند ،ارتباط دوطرفه را ترویج می نماید(باس والیور ،2002)رهبر از طریق واگذاری کردن وظایف وسپس نظارت غیر مستقیم بر آن وظایف ،پیروان را ارتقا می دهد واگر به حمایت یا هدایت اضافی باشد،پیروان را کنترل می نماید.تاثیر شبکه ای ملاحظه فرد به فرد وسایر رفتارهای رهبری تحول گرا ،قدرتمند سازی پیروان می باشد(بلینگ ومک فلین،1996،ص 173).

نهایتا ،رهبران تحول گرا می توانند موجب توسعه نفوذ قدرتمند شان بر روی پیروان باشند.به عنوان مثال ،مطالعات متعدد تحقیقاتی ،قدرت رهبری تحول گرا در ایجاد ارزش وفاق واطمینان در میان گرو را ثابت نموده اند(یانگ والیور ،2000) پیروان رهبران تحول گرا را محترم می دانند وبه ان ها اطمینان دارند،آن ها ارزش های شان را با رهبران مطابقت می نمایند وبه رهبران اختیار رهبریشان را می دهند.

به طور خلاصه ،رهبر تحول گرا ، چشم انداز را به روشنی وجذاب وگیرا توضیح می دهد وچگونگی حاصل شدن این چشم انداز را بیان می کند ،واز روی اطمینان و با دیدی مثبت وخوشبینانه عمل می نماید ،اطمینان واعتماد را در پیروان بیان می کند ، با اقدام های اصولی بر ارزش ها تاکید می نماید،مثال های را ارائه می دهد وتوانایی رسیدن به چشم انداز را در پیروان ایجاد می نماید(یوکل،2002،ص 143).

جدول زیر چهار ناحیه بنیادی یا کاربردی رهبری تحول گرا را به طور خلاصه بیان می کند وصفاتی را معرفی می نماید که مشخصه اولیه این رهبری را همراهی می کنند.

2-2خصوصیات رهبری تحول گرا

صفات کاربردی صفات توام وهمراه
تاثیر مطلوب یا کاریزمایی بصیرت-مورد اعتماد –مورد احترام-شریک امورتمام کمال (بدون عیب ونقص)-الگو
انگیزش الهامی متعهد به اهداف –اطلاع رساندن وآگتهی دهنده شور وشوق

 

تحریک عقلایی معقولیت –حل کننده مشکل
ملاحظه فرد به فرد توجه فردی –مربی-گوش کننده –توانمند سالار

[1] Idealized Influenee

[2] Inspirational Motivation

[3] Intellectual stimulation

[4] Individualizd consideration