روابط کارکنان:/پایان نامه ارتباطات راهبردی کارکنان

راهبرد روابط کارکنان

راهبرد روابط کارکنان نشان می دهد که چگونه می توان با برقراری روابطی پایدار و مشارکتی با کارکنان تعارض را به حداقل رساند و از طریق فرایندهای مشارکت و مداخله ای کارکنان، تعهد آنها را نسبت به سازمان افزود و منافع دو جانبه را توسعه داد. روابط کارکنان، شامل کلیه ابعاد مدیریت امور کارکنان است که به همه کارکنان مربوط می شود.اهداف عمده آن، سیاست ها و رویه هایی را در بر می گیرد که در جهت بهبود همکاری، کمینه کردن تعارضات، قادر ساختن کارکنان در ایفای نقشی مناسب در تصمیم گیری و با خبر نگه داشتن آنها از موضوعاتی که به آنها مربوط است، عمل می کند. چهار گونه اصلی راهبرد روابط کارکنان عبارتند از: راهبرد حمایتی، نمایندگی، دوستانه و تسهیم قدرت.(همان منبع)

2-14-3 راهبرد روابط عمومی

راهبردهای ارتباطات روابط عمومی اشاره به ارتباط سازمان با مخاطبان و ذینفعان بیرون سازمان دارد. در صورتی که روابط عمومی در دو بعد معنابخشی صریح یا ضمنی و فرایند ارتباطات یک سویه یا دو سویه قرار دهیم، به ماتریس دو در دو شامل چهار خانه از گونه های راهبرد ارتباطات برون سازمانی خواهیم رسید: تلفیقی، تکنیکی، ترویجی و کاربردی.

راهبرد تلفیقی در روابط عمومی، بر پایه مفاهیم گفت و گوی ون رولر، چانه زنی و خودگشودگی بوز و لویس، توازن خلاقیت و محدودیت آیزنبرگ و گدال و رویکرد تفسیری- نمادین کرون، جالین و پونام استوار است. در این راهبرد، ارتباطات به عنوان فرایند دو سویه و تعاملی و معنابخشی به صورت ضمنی اتفاق می افتد راهبرد تکنیکی در روابط عمومی، بر معنابخشی صریح و ارتباطات دو سویه و تعاملی تأکید دارد. این راهبرد، با ایجاد اجماع نظر ون رولر، ایجاد روابط بوز و لویس، فرایند تبادلی آیزنبرگ و گدال و رویکرد سیستمی تعاملی کرون، جالین و پونام همخوانی دارد.

در چنین حالتی، بر روابط سمبولیک و نمادین و همچنین رفتار تأکید زیادی می شود. ارتباطات در این راهبرد، به عنوان فرایند تعاملی و دو سویه بوده و فرض بر این است که هر کدام از طرفین ارتباطات دارای فرصت و توان مساوی در برقراری اطلاعات هستند. راهبرد ترویجی یا تبلیغی در روابط عمومی، شباهت زیادی با مفهوم ترغیب در ارتباطات دارد. در این راهبرد که مترادف با راهبرد ترغیبون رولر، ارتقای تصویر ذهنی بوز و لویس رویکرد روان شناختی کرون، جالین و پونام و کنترل راهبردی آیزنبرگ و گدال است، توجه زیادی به حفظ رابط با ذینفعان و تصویر سازمان در اذهان عمومی دارد. در این راهبرد، اعتقاد بر این است که در کنار اطلاعات و پیام، مفاهیم و معانی نیز منتقل می شوند.

در این حالت، گیرنده پیام دارای نقش فعالی در معنابخشی است، از این رو، روابط عمومی تلاش زیادی می کند تا معنابخشی در مخاطب به گونه ای باشد که نگرش مثبتی از سازمان به وجود آید. در چنین حالتی، هدف، تغییر نگرش ها و ایجاد تصویر مثبت در ذهن مخاطب است. راهبرد سنتی متناسب با راهبرد «اطلاعات» ون رولر، رویکرد انتقال اطلاعات آیزنبرگ و گدال، بررسی بوز و لویس و مکانیکی کرون، جالین و پونام است. در این راهبرد، تأکیدی اندک بر روابط نمادین و رفتاری دارد، در این حالت، کارکرد مشخصی برای روابط عمومی به صورت مستقل تعریف نشده و محدودترین محیط سازمانی ممکن برای روابط عمومی پدید می آید.(همان منبع)

2-14-4 راهبرد افکارسنجی و مطالعات اجتماعی

افکارسنجی و مطالعات اجتماعی، به تحقیق و آگاهی یابی از افکار عموم مردم و مخاطبان اشاره دارد. برای به دست آوردن این آگاهی، نیاز به طرح تحقیق است.

طرح تحقیق، نمایانگر روشی است که فرضیات یا سؤالات از طریق آن بررسی و آزمون می شوند. طرح های تحقیق به نحوه سازماندهی فعالیت تحقیق- از جمله جمع آوری داده ها- به روش هایی که بهتر بتوانند اهداف تحقیق را محقق سازند، مربوط می شوند. هنگام طراحی یک طرح تحقیق، انتخاب های بالقوه بسیاری وجود دارند و چند رویه وجود دارند که پژوهشگر به کمک آنها می تواند برای هر موقعیت، انتخابی ایده آل داشته باشد. البته، بسیاری از این انتخاب ها به دیدگاه های فلسفی مختلف پیوند خورده اند و آگاهی از این امر حداقل می تواند ضامن تناسخ عناصر مختلف هر طرح تحقیق با یکدیگر باشند.

براساس نقاط مرجع راهبردی چهارگونه راهبردهای افکارسنجی و مطالعات اجتماعی تعریف می شود: تحقیقات کیفی (قوم نگاری، روش موردی، تحقیق کیفی و تحلیل محتوا)، تحقیقات کاربردی (تحقیق علمی و تحقیق سازمانی)، تحقیقات ترکیبی (فراتحلیل) و تحقیقات پیمایشی (تحقیق تطبیقی) (همان منبع)